رخشنده ومرکب

                            باطلب یاری از خالق هستی

 

شاخه گل...آخرراهم..چوبیاید..

من افتاده چوبیند..ماجرارازکه پرسد...

رازحسرت ..زکجا رمزگشاید...........

 

  هم نشین وهمسایه باصورت فلکی حوت..دوماهی...

..فرس اعظم..(اسب بالدار) یا پگاسوس..صورت فلکی شناخته شده..قرارگرفته..

ومرکب MARKABکوکبی بانورسفیدفام..درابتدای بال اسب میدرخشد..

کوکب مرکب یاآلفای فرس اعظم (آلفا=پرنورترین..)رابه طبع مریخ وعطارد

شناخته اند..عطارد کوکب چرخ ادب گفته شده..ومریخ تشعشعاتی نامناسب را

می پراکند..این کوکب درمرز29/23 درجه ی خط حضور صورت فلکی حوت..

قرارگرفته..ودرطالع این شاعره ی هنرمند وپراحساس..

 

آفتاب زندگیش..رادر23 درجه ی حوت ودرکنار این کوکب ثابته می بینیم..

 

 

 

 

گرچه جز سختی ازایام ندید

هرچه خواهی..سخنش..شیرین است

وتحلیل گران تاثیرکواکب..درخصوص این اقتران چنین گفته اند:

فرد ..جدی وفعال خواهدبود..باآرزوهای مایوس کننده..وحادثه..بیماریها..

نکته ی مهم دیگرآنکه..سیاره ی زحل بافاصله ی کوتاهی درحال نزدیک تر

شدن است..به قرص آفتاب..وهیچ سیاره ی دیگری که واسط باشد..حضور

ندارد..واین گفته شده..میتواند نشانه ای باشد برعمرکوتاه صاحب طالع..

 

خوشه ای چند میتوانم چید

           چه توان کرد..وقت خرمن نیست..

آنچه درزندگی زادگان  برج اسفند قابل ذکراست..اهمیت تاثیربرج عقرب..

(قمرکه بربانوان تاثیرمیگذارد..دراین نقطه ناخوش خواهدبود..) است..

بر آنان...

گرچه بجز ماه تولد درزندگی انسانها..عوامل پرقدرت دیگرنیز میتوانند جای پایی

درترکیب وشکل گیری خمیره ی شخصیت انسانی داشته باشند...

 

منظور از عقرب..متولدین برج عقرب نیستند..اسفندها..دوست دارند مثل..

متولدین برج مرداد..مغروروبااعتمادبنفس باشند..ولی درزندگی زناشوئی اشان..

برج عقرب تاثیرمیگذارد..و..انتخاب نامناسب..(گاه بادخالت دیگران..وگاه با

انتخاب وتمایل خود..) میتواند..ازدواج را به یک دشواری بزرگ..(وگاه یک

مصیبت) بدل نماید...ماه درصفحه ی طالع درتسدیس بازهره ودرتربیع با نپتون..

روحیه ای شاعرانه..نگاهی پراحساس ... تحت تاثیر برج سرطان..

که مشتری نیز آنجاحضوردارد..خانه ومحیط زندگی رادرانتخاب عناصر بکار

رفته درآثارهنری..دخیل میکند..  ای گربه..

کودکی کوزه ای..

یکی دیگرازحرکات تاثیرگذار سیارات دراین جدول طالع ..مقابله ی مریخ است

در21درجه ی قوس باپلوتو در21درجه ی جوزا..ومریخ باتشعشعات نامناسب

تاثیرمیگذاردبرزندگی خصوصی او...اختلافات ودرگیریها..که بصورت غیرمعمول

..همراه باشدت..بروزمیکند..

خیلی ازبانوان هنرمندسرزمین ما..درطالعشان..ماه رادرحمل میزان دارند..

بیان احساسات گرم وهنرمندانه..وفراموش نشدنی..که دراذهان همه ی مردم..

جای پای خودرا برجای میگذارد..اثری ازیادنرفتنی.

همانگونه که  رخشنده(پروین) نهاده است.

 

 

زین شکسته شدن...دلم بگرفت

کارایام..جزشکستن....نیست

کاشکی..دودآه ....می دیدم

حیف..دل راشکاف وروزن نیست

 

 وهمینطور.. به جدول سیارات درطالع یک متولد اسفند دیگر نظرمی اندازیم..

 

درهنگام تولد صاحب طالع..آفتاب درخشان درخط حضوریکی دیگرازثوابت...

ذنب الدجاجه..کوکب درخشان صورت فلکی ماکیان گذرداشته..واین گذروتاثیرش

بوضوح درزندگی دکترحسابی بچشم میخورد..

 

 

گرچه حرکات ماه ومریخ واورانوس و زهره ....

موثرمینماید ..ترکیب تاثیرات آفتاب وذنب الدجاجه..(درصورت فلکی دیگرهمسایه

ی برج حوت)

نشان بروزاستعدادهای خاص ایشان میتواندباشد.                       

           

                        یادشان گرامی باد

 

 

                                                                       

 

/ 0 نظر / 96 بازدید