هزاره های زمین..تقویم مایاها..دوران هخامنشیان world ages- mayan calender- Achaem

          باطلب یاری ازخالق هستی           

        

                                                 

سال شمسی ما ایرانیها ازفروردین شروع وبه اسفندختم 

میشود ..این سال ١٢ماه داردوهرماه شامل ٣٠روزاست...

زمین یک سال بزرگ دیگرهم دارد..این سال بزرگ حدود٢۶٠٠٠

سال معمولی ( گردش ٣۶۵روززمین بدورخورشید) میباشد و

هرماه این سال بین ٢٠٠٠تا ٢٣٠٠سال معمولی طول میکشد

...سال خورشیدی معمولی ازفروردین شروع میشود ..بعداردیبهشت... تااسفند..ولی سال بزرگ زمین ..مثلا اگرشروعش ازفروردین است بعد وارداسفندمیشود بعد بهمن والی آخر...   

Earth Axial wobble  and slow  backward   movement 

الان سال  معمولی ماوقتی تحویل میشودودرختهاجوانه میزنند..وبهارازراه میرسددرواقع خورشیددراول صورت فلکی حوت است وتاچندسال دیگر.. به آخرین درجات صورت فلکی دلو میرسد....ودوران یاهزاره ی دلو آغازمیشود...

ومامیگوئیم...آفتاب به نقطه ی اعتدال بهاری vernal   equinox

رسیده است وبه آن حمل میگوئیم...ولی درواقع آفتاب دراول حوت ویاآخرین درجه ی صورت فلکی دلو به اعتدال رسیده است...

درهزاره ی دلووقتی میگوئیم فردی دربرج حمل زاده شده ...درواقع درآن موقع آفتاب درصورت فلکی دلو بوده...

خانه عوض میشود ولی تابلوی خانه همان تابلوی قدیمی است..تاحالابه صورت فلکی حوت میگفتیم برج حمل...حالا به صورت فلکی دلو میگوئیم برج حمل...پس جهت حرکت این سال

                                                                   

بزرگ از صورت فلکی حوت به صورت فلکی دلو داردمیرود..وبعدازدلو به جدی میرود....

هرماه این سال بزرگ یک دوران یاهزاره نامیده میشود:

هزاره ی حمل(دوران تشکل ایران ) -هزاره ی حوت( هزاره ی مسیحیت واسلام)- هزاره ی دلو......

هزاره ی حمل که دوران تشکل ایران است از١٩۶٠ سال قبل از میلادمسیح شروع شده وبه سال ٢۶ میلادی ختم میشود...

درمجموع هزاره ی حمل ١٩٨۶سال طول کشیده (به ٢٠٠٠سال نرسیده)...دراین دوران آریائی ها به سرزمین ایران واردشده وتمدن ایرانی بتدریج شکل گرفته است.

بعضی ازماههای این سال بزرگ که ذکرشد..طولانی تر وبعضی کوتاه ترند...

عبورنقطه ی اعتدال بهاریvernal equinox                    ازصورتهای فلکی : حمل- حوت- میزان - سنبله - ...حدود٣٧/١٩٨۶سال طول میکشد...

عبورنقطه ی اعتدال بهاری زمین ازصورتهای فلکی :دلو-عقرب-اسد-ثور ٠۴/٢١٢٩ سال طول میکشد(بیش از٢٠٠٠سال )..

وبالاخره عبورنقطه ی اعتدال بهاری ازصورتهای فلکی : جدی-قوس-سرطان- جوزا-٢٨/٢٢٩١ سال طول میکشد(بازهم بیشتراز٢٠٠٠ سال ) ...

کره ی زمین هردرجه ازاین سال بزرگ را حدود ٢٧سال طول میکشد...تا بپیماید.

دوره ی شروع اعتدال بهاری درصورت فلکی حوت که اکنون آخرین درجه ی آنراطی میکنیم...ازسال٢۶میلادی شروع شده و انتهایش سال ٢٠١٢ میلادی میباشد(حرفهای ترسناکی درمورد این سال گفته شده یافیلم ساخته شده...مثل سال ٢٠٠٠ که درمورد آمدن سلطان وحشت از آسمان هشدارداده میشد...)

چون سال طولانی قوم مایا هم درسال ٢٠١٢ بپایان میرسد...

اشاره میشودکه سال بزرگ مایاها٨٣/٢۵۶٢۶ سال شمسی معمولی طول میکشد وبه ۵دوره تقسیم میشود... که هردوره شامل اتفاقهای مهم وخاصی میگردد...طول هردوره٣۶/۵١٢۵ سال میباشد وهردوره معادل ١٨٧٢٠٠٠ روز میباشد...

آخرین دوره ی سال مایائی ازسال ٣١١٣ قبل از میلادمسیح شروع وبه سال ٢٠١٢ میلادی ختم میشود...گفته شده که شروع هردوره باتغییرات جوی مهم درکل جهان همراه بوده...

وبشریت هربارهمه چیزرا ازنوشروع کرده است...

یک دقت در جزئیات:

وقتی اعتدال بهاری درآخرین درجه ی صورت فلکی دلو قرارمیگیرد..  ensuing millennum

وآرام آرام به عقب میرود...تابه اولین درجات صورت فلکی دلوبرسدوهزاره ی دلو پایان یابد...

 

دراین هنگام اگردرتقویمها بخوانیم که مثلا ماه در برج حمل است..  وقتی شب هنگام در آسمان به صورت فلکی حمل نگاه کنیم...ماه راآنجا نخواهیم دیدبلکه ماه درصورت فلکی دلوحاضراست ودیده میشود...

ووقتی عید نوروزرابرپامیکنیم ولحظه ی تحویل سال میگوئیم: آفتاب به برج حمل واردشده... درواقع آفتاب به صورت فلکی دلو پانهاده است...

پس صورت فلکی غیرازبرجی است که مادرتقویمها می خوانیم ومی نویسیم.

      هزاره ی حمل...دوران هخامنشیان وقدرت جهانی ایرانیان

 

اولین سوالی که به ذهن میرسد اینست که بعدازاینهمه تغییرات طبیعی جغرافیائی وسیاسی...صورت فلکی ایران کدامست؟

درعهد هخامنشیان صورت فلکی ایران زمین حمل بوده ودرعهدکنونی صورت فلکی ایران بازحمل است بایک تفاوت..

..دردوران باستان هم صورت فلکی وهم برج زایش ایران زمین برهم منطبق  وهردو حمل بوده است...

دوره هخامنشیان ٢٢٠سال طول کشیده وتاسال ٣٣٠ قبل ازمیلادمسیح یعنی دوره ی داریوش سوم هخامنشی به انتها رسیده است.

جدولهای کنونی نجومی نشان میدهد که دوران هخامنشیان باحرکت سیارات زحل ومشتری دربروج خاکی کنونی( درواقع درصورتهای فلکی: حمل-اسد-قوس که برجهای عنصرآتش هستند)..منطبق بوده...وباورودواتصال سیارات زحل ومشتری دربروج بادی کنونی (صورتهای فلکی سنبله-ثور-جدی یعنی بروج خاکی درآن زمان )..

دوره ی هخامنشیان باحمله ی اسکندر مقدونی:متولدبرج میزان(سنبله ی آنزمان).. بپایان خودرسیده است.

درابتدای هخامنشیان وآغازپادشاهی کورش:              

یعنی ۵۵٠ قبل از میلادمسیح:

١- نقطه ی اعتدال بهاری زمین درصورت فلکی حمل بوده است.

٢-۵۶١سال قبل ازمیلاد..اتصال زحل ومشتری در٢ درجه ی ثور(صورت فلکی حمل ) بوقوع پیوسته است.. آثار این اتصال همزمان شده باشروع سلطنت کورش وتشکل هخامنشیان..

درست بهمین دلیل منجمین غربی علامت خورشیدی ایرانزمین را ثورمیدانند..

٣- سال بقدرت رسیدن کورش یعنی ۵۵٠ قبل ازمیلادمسیح..سیاره ی زحل دربرج سنبله ( صورت فلکی اسد) قرارداشته است.

 

۴-سال شروع پادشاهی کورش یعنی ۵۵٠ قبل ازمیلاد و۵۵١ قبل ازمیلاد...سه بار مقابله ی زحل ومشتری صورت گرفته است:

الف: مقابله ی زحل ومشتری در٣ درجه ی میزان حمل ( ١٩ژانویه ی ۵۵٠ قبل ازمیلاد)

ب: در۵۵١قبل ازمیلادهم دوبار زحل دربرابر مشتری قرارگرفته:

باراول ٢١مارس ۵۵١ قبل ازمیلاددر١٨درجه ی حوت سنبله

باردوم ١٣نوامبر۵۵١ قبل از میلاد درصفردرجه ی حمل میزان

یک اتصال زحل ومشتری درسال ۵۴٢ قبل ازمیلاد در٢ درج ی برج جدی رخداده واین دوره ای است که درآن مرگ کورش در۵٢٩ قبل از میلاد رخ میدهد.

چند اتصال دراز مدت:

 

درسالهای ۵۵١ و۵۵٢ قبل ازمیلاد ٣بار تربیع اورانوس وپلوتو واقع شده(دربروج جوزاسنبله..صورتهای فلکی ثوراسد)...

که مارا بیاد تصویرنقش برسنگ تخت جمشید می اندازد..تصویری که جهش شیری را برپشت گاوی نشان میدهد..میدانیم که رهبری درایران باستان تحت تاثیرآفتاب بوده..وصورت فلکی اسدیعنی برج سنبله کنونی...خانه ی  آفتاب بوده است)...برج سنبله درزمان کنونی ما خانه ی عطارد گفته میشود...صورت فلکی ثور(برج جوزا)...خانه ی قدرت است برای اسد..درواقع این نقش برسنگ اوج قدرت رهبری دوران باستان ایران رابه تصویر میکشد..

درسالهای ۵٧۵ و۵٧۶ قبل ازمیلاد ٣بار اتصال پلوتوواورانوس دربرج ثور(صورت فلکی حمل) رخداده است...اتصالها همه قبل از بقدرت رسیدن کورش است...

می بینیم ونتیجه میگیریم که:

اعتدال بهاری وحرکات سیارات همه درصورت فلکی حمل رخداده است...وآفتاب درحمل بسیارقدرتمنداست وهمیشه مقام رهبری در ایران مقدس وبزرگ بوده...وحالت پدرسالاری در خانواده ها هم نمود کوچکی ازاین منش میباشد...

تقدس آتش (خورشیدمشتعل) درآنزمان ونقش دایره ای دردست هم سمبلی از آفتاب وعزت آنست...دربرج حمل..

درعلائم طالع بینی شکل دایره علامت خورشید میباشد...

باتضعیف برج ثور(صورت فلکی حمل) قدرت ایرانیان روبه ضعف رفته...واسکندرمقدونی ومقدونیها برسرزمین ایران غلبه یافته اند.

 

                   برای سلامتی کره ی زمین وخودمان دعاکنیم

                                                           

                                                         

                                                         

                                                       

                                                    

                                                           

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 104 بازدید