فلسطین وحوادث..

                         بــاطلب یاری ازخالق هستی 

سلام...

میبینیم..درگیریهارا..درفلسطین..غزه..

تابه کی؟

امسال(1393)..سیاره ی مشتری..(مسیحیت - اسلام)..پای میگذارد ببرج

اسد...(بیت المقدس)..

وبرج اسد درحافظه ی تاریخی فلسطین..جایگاه خاصی دارد..

درابتدای سوره ی اسرا به معراج پیامبراسلام اشاره شده..ونام مسجدالاقصی..

حال..مشتری ازسرطان به اسدواردشده..وجدی وزحل دست به درگیری شده..

وزحل سیاره ی منسوب به قوم یهوداست..

ازحرکت یهودیان بهمراه موسی..بطرف کنعان..وگذرازصحرای سینابایوشع نبی

بطرف فلسطین..بعدازخروج ازمصر..وبیت المقدس وپادشاهی یهود..

موسی متولدمیشود..آنگاه که نقطه ی اعتدال بهاری وآغاز زندگی طبیعت..

به اواخرصورت فلکی حمل رسیده بوده..وآفتاب(اسد)..شرف دارد درحمل..

ومریخ درجدی...(مریخ سیاره ی برج حمل)..

درهمین هزاره است که..پادشاهی درایران زمین..وقدرت رومیان درایتالیا شکل

میگیرد..ونقش آفرین حوادث میشوند..شهررم وشهربیت المقدس(اورشلیم)..

طالعشان برج اسد گفته شده..ومیرسیم تااقتران اول زحل ومشتری دراولین

درجات برج اسد..آنگاه که نقطه ی اعتدال بهاری درصورت فلکی حوت قرار

داشته..

وابتدای شکل گیری تمدن جدید بشری..اختراعات..اکتشافات..سفرکریستف کلمب

وعصرسلطه جویی انسانها..وغلبه ی پول وسرمایه وطـــلا..ودشواریهابرای

جدی ودیدیم که چون پلوتوازاسدگذشت..هیتلرویهودیان ... وتلفات وکوره های

آدم سوزی را..

نپتون درکنارزحل ومشتری رادربرج اسدبخاطرداشته باشید..

غرب ودنیای مسیحیت..فقط نفع مادی ازدرگیریهادرفلسطین نمی برد..

حفظ اسرائیل برای غرب..یعنی حفظ بیت المقدس..ازدست مسلمین..ودرواقع

مابایک جنگ مذهبی روبروهستیم..نه دعوابرسرخاک فلسطین..

دریادداشت جنگهای صلیبی گفته شد..ابتداتاانتهای جنگهای صلیبی ازیکدور

حرکت نپتون که ازاسدآغازشده وبه اسدختم شده..بطول انجامیده..

واسد یعنی بیت المقدس..ولردبالفورکه متولدبرج اسدبوده..واعلامیه اش درزمان

نزدیکی سیاره ی زحل (یهودیان) به سیاره ی نپتون دربرج اسد..صادرشده..

که منجر به شکل گیری اسراییل گشته..

نپتون دراول اوت 1917(1296شمسی)..در4درجه ی اسدبازحل اقتران

داشته..واین همان زمانهاستکه..هنوزجنگ جهانی اول بپایان نرسیده..ودر

روسیه انقلاب بلشویکی روی داده..ودرتهران کمیته ی مجازات..به ترور

شخصیتهای ظاهرا مخالف مشروطه..ازجمله متین السلطنه می پرداخته اند..

ازتاریخ ورود نپتون به اسددر1914 تاسال 2078میلادی بمدت 164 سال این

تاثیردوام خواهدیافت..

دنیای مسیحیت..که حافظه ی تاریخی اش یکباربیت المقدس راازدست داده..

هرخطری برای اسراییل..حافظه اش رانیش میزند..که داری بیت المقدس رااز

دست میدهی..

واین بغیرازفشارحامیان اسراییل است..

درهردوبار هجوم اسراییل به غزه..پلوتو دربرج جدی حضورداشته..

دراولین حمله..مریخ هم درجدی درکنارپلوتوبوده..

درروزاعلام موجودیت اسراییل..یعنی 14 مه 1948...

آفتاب درثوربوده..و....

سیارات..مریخ - زحل - پلوتو دربرج اسد حرکت داشته اند..و

نپتون ومشتری درتثلیث بامریخ قراردارند..

پس...

برج اسد+مریخ + پلوتو + زحل..وکمک نپتون ومشتری..

وبرج اسد همان ابتدای شکل گیری تمدن کنونی وجهان سلطه وسرمایه داری

میباشد..

 

                         خالق هستی ..همه ی انسانهاراازسلطه جویی حفظ فرماید

                                             انشاا..

                                                                                     

 

/ 0 نظر / 125 بازدید