پلوتو واشیائ پرنده ی ناشناس- pluto planet and ufo

با طلب یاری ازاو...قدرتمند ومهربان آسمانهاوزمین                                            

                                                                                                              

                          پلوتو واشیائ پرنده ی ناشناس  

                                                 

                                                                                                             

 

درتاریخ١٩ سپتامبر١٩٧۶معادل ٢٨شهریور١٣۵۵ حدود٣٠دقیقه ی بامدادشیئی

نورانی برفرازآسمان تهران ظاهرگشت وماجرای آن درروزنامه های وقت مفصلا

نوشته شدویکی از10پرونده ی برترمطرح مشاهده ی اشیائ ناشناس پرنده درجهان است ...دراین حادثه هواپیماهای جنگنده ی ارتش ایران ویک شیئ پرنده ی ناشناس تامرزدرگیری پیش رفتند....                                             

شرح کامل این واقعه درماهنامه دانشمندشماره پیاپی 533اسفند1386 صفحات:70تا79 آورده شده است.                                                              

طبق گزارش ستوان جعفری مشخصات راداری یوفوشبیه یک هواپیمای بوئینگ

707بوده است.                                                                                        

به جدول وضعیت سیارات درلحظه ی فوق توجه کنید:                                  

برج سرطان 20درجه درحال طلوع بوده است.....                                        

آفتاب : 10/26 درجه ی سنبله                                                                 

ماه: 45/22 درجه ی سرطان                                                                     

برج طالع تهران رااگراسدبدانیم ...بیت 12 آن میشودبرج سرطان..که برج نادیدنیها ورازهاواسراراست وماه .........درحال طلوع درآن ....                    

برج 12برج دشواریهای یک طالع نیر میباشدوگاهی زلزله های تهران...زمانی رخ

داده..که آفتاب درسرطان بوده است.....                                                   

درروزیادشده:مریخ- زهره - عطارد- پلوتو دربرج میزان قرار داشته اند....        

عطارد: 26/2 میزان درحال رجعت -          زهره: 12/21 میزان                     

مریخ:44/16 میزان-                           پلوتو: 59/10 میزان                          

                                                                                                             

  بعقیده ی بسیاری ازطالع بینان جهانی سیاره ی پلوتو باظهوریوفوها ارتباط

دارد...درطالع فوق..حرکت ماه در سرطان درحد تربیع بوده با برج میزان وسیارات :                                                                                                  

زهره - عطارد - مریخ - وپلوتو........ واین اهمیت برج میزان رامیرساند...

چندسالی بعدازاین اتفاق است که اتصال زحل ومشتری دربرج میزان رخ میدهد

وهمزمان است باوقوع انقلاب اسلامی وجنگ طولانی بین عراق وایران.   

 

  

جایگاه بقیه ی سیارات در طالع فوق رانگاه کنیم:                                

مشتری:12/1جوزا درحال رجعت - زحل: 47/12 برج اسد -اورانوس 1/5عقرب-

نپتون 24/11 قوس - راس ماه 24/5 عقرب                                               

مشاهده میشودکه:  اورانوس باراس ماه تماس داشته که درتربیع است بابرج  

اسد وحکایت ازرخدادپدیده ای غیرمعمول مینماید....                                   

به قسمت کوتاهی از گفتگوی اریش فون دانیکن   ERICH VON DANIKEN                                        

( یک متولد برج حمل که درمورداشیائ ناشناس پرنده تحقیقات وتالیفات مفصل

داشته واهل کشورسوئیس است) باخانم: جین دیکسون      JEAN DIXON                       

پیشگو...که مفصل آن درکتاب معجزه های خدایان  ترجمه ی مهردادشاهین

آورده شده است..    MIRACLES  OF THE GODS

توجه کنید:خانم دیکسون میگوید:                                                             

به زودی کشف میشودکه آنهاازسیاره ای کشف نشده درمنظومه ی خورشیدی ما می آیند.....                                                                         

بنظرمن این سیاره درکنار مشتری میباشد ...راستی میدانستید یوفوها توسط خلبانان زن هدایت میشوند.....                                                                  

من این موضوع را خوب درک کرده ام......آنها زن میباشند.(پایان نقل قول) 

سوال : آیاچیزهائی بنام اشیائ پرنده ی ناشناس وجودواقعی دارند؟     

جواب: بله...قطعا آنها دراطراف زمین حضوردارند...                                      

سوال: اینکه گفته میشود آنها براثر توهم ایجادشده توسط سیاره ی زهره  

(براثرنوروروشنائی زیاد آن) ویانورمتصاعدشده ازفلزماهواره ها یاتخلیه بارالکتریکی ابرها بنظر می آیند...صحیح است؟                                              

جواب:  خیر...آنها کاملا واقعی هستندوهرکس زیاد به آسمان نگاه کند این پرواز

های نورانی راکه با نورخودحرف میزنند...خواهددید وخواهدفهمیدکه آنها تصور

نیستند...اگراحساس گیرندگی تله پاتیک داشته باشند..ممکن است نوعی پیام

ازآنهارادریافت کنند..منتهاچون قبول وجودآنهاوخصوصا شوک وارده به افراد 

براثراین رویت ودرک علم وقدرت پیشرفته ی آنها قابل تحمل نیست...      

گفته میشود که این اشیائ ...ساخته ی ذهن هستند...درحالی که اینطور

نیست.                                                                                              

طالع بینان آنهاراتحت تاثیر سیاره ی پلوتو وبرج عقرب میدانند... وبیشتر درلحظه

ی طلوع برج ششم وقت...ظاهر میشوند...                 

                              

دردوران دلو یااکواریوس که درپیش داریم ...علم انسانها بسیارزیادترازحد کنونی

میشود...مجسم کنیدانسانرادربدوتولد دردستگاهی میگذارندوژنهای خشونت-

کینه...وتمامی صفات دردسرسازآدمی رامحومیکنند...درنتیجه تمامی انسانهای

آینده تقریبا مرتکب گناهی نمیشوند...درواقع انسانهایی فرشته خو.....

 

تولیدمثل ازوضعیت طبیعی خارج میشودونیازی بدو جفت نخواهدبود(همین الان

هم بصورت ابتدائی انجام شده)... قطعا ابزاری خواهندساخت که بدون وجود

انسان درزمان حرکت میکند...میشود انسان شبیه خودرادرجای دیگری باتجسم

قوی هولوگرافیک برای آشنایان ظاهر ودرواقع باآنها ازدور حضورا صحبت کند

..این انسان جدید خطاهای گذشته ی انسانهارامی بیند وبی رحمیها وحماقتهارا

..بنظرمیرسد..گاهی درامور دخالت کرده ومیکند....                                     

شایداین نقاط نورانی همان وسایل حرکت درزمان مربوط به انسانهای آینده

باشد...تصورش غیرممکن نیست...                                                          

یوفوهامیتوانندنوعی ابزارهوشمند باشند که ازورای این زمان...کنترل میشوند..

وهوشمندانه ازموجودات زمان خاصی که درآن واردمیشوند..بازسازی کرده

ودرجهت اهداف خود...آن موجودات بازسازی شده را بکارگیرند...

درواقع اشیائ وقتی واردجو میشوند...هیچ موجودزنده ای درآنها نیست..

وابزارهدایت وبرنامه ریزی آنهاراکنترل میکند....مثل اتوبوسی سه طبقه هستند

..طبقه ی بالاواول منبع حرکت وابزارهدایت ودوطبقه ی دیگر..فضاهائی برای

موجودات بازسازی شده....                                                                      

اتوبوسی سه طبقه وخالی که مسافران خودراازروی زمین انتخاب میکند...

وشایددرظاهرآنهاهم موقع بازسازی دست ببرند...

پس اشیائ سرنشین اصلی ندارند...ازفضاهای دوردست هم نمی آیند...

درواقع ممکن است آنها چشمهای نگران انسانهای آینده باشند....

آنها مثل یک دخترجوان..گاهی پرشوروهیجان خودرانشان میدهندومحومیشوند

وگاهی انگارخجولانه نمیخواهند خودرانشان دهند وپشت یک لکه ابرکه خود

بوجود می آورند..پنهان میشوند... باابرها رابطه ی خوبی دارند....                

آنهاقدرت تکنیکی بسیاربالادارند ...شنودی قدرتمند..دیدسه بعدی بسیاربالا

..وهمین موجب میشود که قدرتهای بزرگ زمان حاضر وجود آنهارا درظاهر

انکارکنند...هیچ قدرتمندی نمیخواهد ازخودبالاترراببیند..درواقع آنهاکه این

اشیائ راانکارمیکنند...میخواهند ضعف خودرانهان سازند...

رودخانه ای زیبا وپرتحرک رامجسم کنید....درآن موجوداتی زنده..حرکت

میکنند..ورودخانه بطرف دریاچه ای بزرگ درحرکت است...اگرتخته سنگی در

آن انداخته شود...چه وضعیتی پیش خواهد آمد؟..تعدادی ازموجودات ازبین

میروند...مسیررودخانه تغییرپیدامیکند...به پرتاب کننده ی صخره سنگ هم

آسیب هایی وارد خواهد آمد....  

                                                        

این چنین است اگر انسانهای آینده بخواهند درمسیر رودخانه ی زمان دخالت

کنند مگردرحالتی استثنایی ..آنها همچون یک پر پرنده..سبک وار...

روی رودخانه ی زمان ظاهرمیشوند..وناظرخروش وحرکت لحظه به لحظه

آن میشوند....    


                                                                                    

                                                                                                             

 

این وضعیت ادامه خواهدداشت....تامابه آن لحظه های مهم که این تغییرات

درعلوم و... پیش می آید...برسیم...

آنموقع ماخودمان همانهایی خواهیم شد که این ماشینهارا به

دورانهای مختلف میفرستیم.

 

          امیدوارم شمارازیاد خسته نکرده باشم

                                              

                                                                                             

                                                                                              

/ 0 نظر / 40 بازدید