ماه واورانوس..کاکی وشومبه..زلزله بوشهر..Booshehr earthquake April9.2013

                              باطلب یاری از خالق هستی

حتی اگراطلاع خیلی زیادی هم ازحرکت سیارات وجداول آنها نداشته باشیم...

وبه جدول حرکت سیارات..زمان رخدادزلزله ی بوشهردر20فروردین1392

نظری بیفکنیم.....

حرکت ماه واورانوس رادریک درجه ی خاص..یعنی 9درجه ی حمــــل..میتوانیم

بوضوح متوجه شویم..ودربیت هشتم حمل..بیت خوف وتهدید..یعنی عقرب9

درجه سیاره پرقدرت زحل رادرحال رجعت وتاثیرمنفی برحمل می بینیم..

گفته شده..که سیاره ی اورانوس..یکی ازعوامل ایجاد حرکت درگسلهای زیر

زمینی بشمارمیرود..(البته تاثیر حرکت ماه ازقدیم درایجاد حرکت گسلهاشناخته

شده بوده)..یادمان هست که ورود اورانوس به صفردرجه ی حمـــل همزمان

شد با زلزله ی شرق ژاپن وسونامی ترسناکش..

واورانوس غیرازحرکت گسلها..درهمزمانی باحرکت جمعیتها درکشورهای

خــــاورمیانه (عربی) نیزنقش داشته است..

بوشهر ونواحی آن باتوجه به سوابق رخدادهای گذشته..تحت تاثیر درجاتی از

برج جدی قراردارد..واتصال ماه واورانوس..درتربیع قرارمیگیرندبادرجه ای

ازبرج جدی که برنواحی دشتی وکاکی وشومبه دلالت دارد..

آفتاب - زهره - اورانوس - مریخ ...همه دربرج حمل حضوردارند..

وبربرج جدی فشاروارد میکنند..وپلوتو درجدی نیز این فشارراتشدیدمیکند..

ودرلحظه ی وقوع زلزله برج خاکی سنبله ی 7 درجه درحال برآمدن ازافق

دیده میشود..

اما جرقه ی مسئله ازکجازده شده..؟

برمیگردیم به روز 8 فروردین92...روزی که اتصالی مهم ازآفتاب واورانوس

وزهره بوقوع پیوسته...

درچه درجه ای؟..بین 8 تا9 درجه ی حمل..بنظرتان آشنا نمی آید؟

چــــرا..این همان درجه اتصال ماه واورانوس است درلحظه ی وقوع زلزله ی

بوشهر....

از آنزمان..مهمترین واقعه.. تهـــدید شدید کره ی شمالی (دولتی باطالع حمل)..

است برعلیه غرب وآمریکا..

سیل وبارندگی شدید درجنوب آفریقا وجزیره ی موریس..مرگ عسل بدیعی

هنرمندی که دربرج حمل زاده شده بوده..وبرخی اتفاقات دیگر..

خوب این انرژی چرخیدواول درپاکستان زلزله آمد..واکنون درقسمتی ازجنوب

ایران..

وزمانیکه..مریخ..دربرج حمل ..آفتاب رادرکنارخوددید..وآفتاب ازاورانوس

فاصله گرفته بود..زلزله ی شدید سراوان..رخداد..ووقایعی مثل..تغییرات قیمت

طلا ونفت...انفجارهای بوستون..وتکزاس درآمریکا....مارگارت تاجر..نخست

وزیرسابق انگلیس هم..یک متولد برج میزان بود..وهمزمان بااین اقتران ها..

درگذشت...

                                   خسته نباشید.... 

/ 0 نظر / 36 بازدید