اصفهان وزاینده رود.... مشتری وسرطان

                               باطلب یاری ازخالق هستی

 

خیلی وقت پیش...سالهای قبل از1350 که دوران تحصیل دبیرستان رامی گذراندم....

وشبهابه رادیو گوش میدادم...آن رادیوی بزرگ قدیمی..حدودساعت 10 شبها..برنامه ی

داستانهای شب پخش میشد...یکی ازاین داستانها..داستانی بودبنام شبهای زاینده رود..

که درآن سن جوانی مرابخودجلب کرده بود..داستانی لطیف وعاشقانه..که درابتدای آن..

آوازبسیارزیبای ایرج پخش میشد..ای باد مشکبیز..چوامواج زنده رود..از من..به سرزمین

سپاهان رسان درود...

وحال...ظهرروزچهارم تیر1390..زیرسایه ی سی وسه پل قدم میزدم وبه خاک خشک

بستراین رودخانه نگاه میکردم..واین اندیشه ..که.. آیاممکن است آنقدر باران ببارد که..

زاینده رود دربسترش لبریزآب گردد...؟آنقدرباران ببارد..که دربسترخشکیده ی رود...

آبهاسرریزشودوواردخیابانهاگردد...؟

بیائید نظری بیندازیم به گذشته های این رودخانه...

درکتاب (اصفهان) نوشته ی لطف اله هنرفر..صفحات 14و15..میخوانیم که:

ازاواخرآبان تاآخر نیمه ی اول آذر سال 1333شمسی برای مدت بیست روزمتوالی..

بارانهائی بارید که درتاریخ پانصدساله ی این شهر(اصفهان)...نظیر نداشته...

 

بارانهای مزبوردرمدت 20روز بمیزان 1675 میلی متررسید..بدنبال ریزش این بارانها..

زاینده روددرروزهای شانزدهم وهفدهم آذر 1333خورشیدی طغیان بی سابقه ای کرد..

وشهراصفهان مورد تهدید قرارگرفت ...

میدانیم که شهراصفهان تحت تاثیرعلامت قوس وسیاره ی مشتری..گفته شده..ومیدانیم که:

 

شرف سیاره ی مشتری دربرج سرطان قراردارد( سرطان برج آبی وموثربررودخانه ها)..

و..سرطان...زاینده رود..

سال 1333 سیاره ی مشتری دربرج سرطان حرکت داشته..وهمه ی اصفهان تحت تاثیر

عنصرآب وزاینده رود قرارمیگیرد..یادمان باشدکه برج سرطان ..برج هشتم است برای

قوس...( برج خطروتهدیدو...)

 

اصفهان (قوس ومشتری)..بوسیله ی وجودرودخانه  زنده رود( سرطان) موجودیت یافته..

....اما زمانیکه ..درفصل بارانها..یعنی آبان وآذر( اواخرآبان 1333)..سیاره ی مشتری

دربرج سرطان درحالت رجعت ( تاثیرمنفی) قرارمیگیرد..وسیاره ی اورانوس هم دربرج

سرطان حرکت دارد...( اورانوس:سیاره ی اتفاقات ناگهانی)...

ودربروج آبی دیگر..زهره درعقرب - مریخ درحوت - زحل درعقرب حرکت دارند..وموضع

ذنب ماه(تاثیرمنفی حوادث) دربرج سرطان است..

بارانهای شدید...بارش میگیرند...وآب ازبسترزنده رودلب پرزده..وواردشهرمیگردد..

وبقول نویسنده ی کتاب اصفهان..رعب ووحشتی عجیب..مردم رافرامیگیرد...

وامازمان حال....

در26 ژوئن 2013(تیرماه 1392) است که: مشتری واردصفردرجه ی سرطان میشود..

درسال 1333 سیاره ی اورانوس دربرج سرطان حزکت داشته..ودر7 اکتبر 1954

(مهر1333) اتصال سیارات مشتری واورانوس رادر27 درجه ی سرطان داشته ایم..

درهمین سال 1333(1954)..سیاره ی مریخ توقف طولانی دربرج جدی داشته ودرحال

رجعت (تاثیرمنفی)..واردبرج قوس (اصفهان) گشته...وحرکت مهم  سیاره ای دیگرآن

سال (1333)..اقتران سیارات نپتون وپلوتودر26 درجه ی برج اسد بوده...

در17 نوامبر1954(آبان 1333) سیاره ی مشتری در29 درجه ی سرطان شروع به

رجعت نموده..

اورانوس درسال 1333 دربرج سرطان بوده..ودرسال 1392 دربرج حمل حرکت دارد..

ومیتواند مشتری رادربرج سرطان تحت تاثیرخودقراردهد..

در  اوت 2013(1392)  ..تربیع سیاره ی اورانوس در12درجه ی برج حمل با

سیاره ی مشتری در12درجه ی سرطان پیش می آید...

حرکت مهم دیگردرمرداد1392..مقابله ی مریخ دربرج سرطان 9درجه باسیاره ی پلوتو

دربرج جدی 9درجه ..واقع خواهدشد..

همچنین..دراوت 2013(مرداد1392)مقابله ی سیاره ی مشتری در9درجه ی سرطان با

سیاره ی پلوتو در9درجه ی جدی رخ میدهد...

آیا توجه به مسئله ی خشکی زاینده رود...زیادترخواهدشد؟

...مشتری درسرطان است..زحل دربرج آبی عقرب( هم درسال 1333 وهم

درسال 1392  ..سیاره ی زحل دربرج عقرب حرکت دارد)...وسیاره ی نپتون دربرج

آبی حوت (درتربیع بابرج قوس)..

حال بایددقت کردودید..که زمان رجعت سیاره ی مشتری دربرج سرطان..چه وقت است؟

 نوامبر2013(آبان1392)..شروع رجعت مشتری است دربرج سرطان..

یعنی ماه بارندگی دراصفهان...

آیاهمه چیزبرای یک بارندگی شدید وطولانی مساعدخواهدبود؟...

آیاخروش آبهادربسترزاینده رودبگوش خواهدرسید....

آرزومیکنیم که...بادهای مشکبیز..وخروش امواج زنده روددرهم بیامیزند..وهمچون صدای

ایرج..شوردیگری درمابرانگیزند..

یک تاریخ دیگرنیز میتواند قابل ذکرباشد...وآن آوریل 2014 ( فروردین1393)

است.. وآن زمانی استکه :تربیع سیاره ی اورانوس درحمل 13 درجه بامشتری درسرطان

13درجه شکل میگیرد.

 

                           باآرزوی روانی آبها درزنده رودنامی

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 4 نظر / 80 بازدید
محمد

با سلام من کتاب احکام بروج ابوریحان بیرونی را از اینترنت گرفتم و بابت نوع نگارش آن مطلب کاملی دستگیرم نشد خواستم که درباره تثلیث و مقابله و تاثیرات آن چند مثال بزنید. مثلا زمانی که مقابله مریح و زحل رخ بدهد چه اتفاق احتمالی بروز خواهد کرد. منتظر پاسختان درباره مثالم هستم. با تشکر خدا یار و نگهدارتان باد

محمد

با سلام از راهنمایی شما بسیار متشکرم در گشت و گذاری که در اینترنت پیرامون ظهور امام مهدی (ع) انجام می دادم به یک شعر نجومی منتسب به خواجه نصیر الدین طوسی برخوردم که معنی آن را متوجه نشدم شعر: در دور زُحَل ظهور مهدی است جرم دَجَـــل و دجــــالیــــان است لینک شعر بالا: http://pishgooei.persianblog.ir/post/110 از شما میخواهم که بگویید آیا الان در دور زحل هستیم یا خیر و اگر وارد شده ایم از چه تاریخی به شمسی یا قمری وارد آن شده ایم و تا کی در آن هستیم منتظر پاسختان هستم. خداوند یار و نگهدارتان باد

امیر

درود.. در مورد اتفاقاتی که گفته میشود در سال 2012 روی خواهد داد و چند آئین و حتی دانشمند روی ان اتفاق نظر دارند.. چه نظری دارید؟ (پایان جهان و ..) از آنجایی که بعضی پیش بینی هایتان برای سالهای بعد از 2012 است به نظر میرسد به این اتفاقات اعتقاد نداشته باشید... بهرحال خوشحال میشوم نظرتان را بدانم.

HeLix

با عرض سلام و تبریک سال نو. دوست عزیز این ها چه ربطی به هم داره که بخوایم این جور چیزارو به هم ربط بدیم ؟این کار اصلا علمی و عقلی و شرعی نیست!کتاب احکام نجوم رو هم ابوریحان برخلاف میل خود و به اجبار مغول ها نوشت .لطفا از ترویج این نوع تفکر جبری گری جلوگیری کنید.