# 30ساللحظه_ی_تحویل_سال

30سال لحظه ی تحویل سال ......sun ingress Aries 30years

                               باطلب یاری ازخالق هستی                 همه سالتان مبارک... هرسال جدیدکه آغازمیشود..زمانی استکه..خورشیددرخشان..پای به برج حمل میگذارد...(منظور صورت فلکی حمل نیست).. باتعیین ساعت ولحظه ی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 140 بازدید