# 140_سال_مقابله_های_زحل_ومشتری

اتصالات 900ساله ی زحل ومشتری- مقابله های 140ساله.. saturn jupiter conjunctions

  باطلب یاری ازخالـــق هستی        رازبزرک هستیدرحدوث تغییرات است وهرکس میتواند تغییرات کوتاه مدت ودرازمدت صحنه های زندگی رابنوعی تعبیروتفسیرکندولی ...                                                میتوان باقاطعیت ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 107 بازدید