# 1394مشتری_درسنبله

1394سال گوسفند..خجسته باد..Persian new year 1394

                    باطلب یــــاری ازخــالق هستــی وحوت است بیت رنجهاواندوههاو...ناخوشایندها..برای حمل.. وحوت است مهماندارنپتون..ونپتون است دردوازدهم حمل..وگروه داعش بود که دراستقامت نپتون درحوت..درعراق ابتداکردبه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 334 بازدید