# پروین_اعتصامی

رخشنده ومرکب

                            باطلب یاری از خالق هستی   شاخه گل...آخرراهم..چوبیاید.. من افتاده چوبیند..ماجرارازکه پرسد... رازحسرت ..زکجا رمزگشاید...........     هم نشین وهمسایه باصورت فلکی حوت..دوماهی... ..فرس اعظم..(اسب بالدار) ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 95 بازدید