# میرزا_تقی_خان_امیرکبیر

نهضت تنباکو...امضای فرمان مشروطیت...حرکت سیارات

باطلب یاری ازخالق هستی     برای بررسی درچگونگی وقوع این دوواقعه ی مهم...بایدتوجه کنیم که این وقایع درزمان حکومت دوپادشاه قاجار یعنی ناصرالدینشاه(متولدبرج ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 41 بازدید