# زحل-ثور-کمبودبارندگی

بحرانهای مالی جهــانی

                  با طلب یاری از خالق هستی     سلام... درمنطقه البروج..برج ثور..برج امورمالی ونقدینگی هاست.. وسال 2000میلادی(1379 خورشیدی) هم سیارات زحل ومشتری دراین برج اقتران داشته ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 25 بازدید

کردهاو...کوبانیKurds and Kobani

                          باطلب یاری ازخالق هستـی  سلام.. درالتفهیم ابوریحان بیرونی ومبحث دلالت هربرجی برشهرها وناحیت ها..درقسمت مدلولات برج ثور...به کلمات کردان کوه...الاکرادالجبلیون برمیخوریم.. ودراین یادداشت..بابررسی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 28 بازدید

اقتران درثور..مقابله درحمل میزان

         باطلب یاری ارخالق هستی                                                درجریان سلسله اتصالات سیارات زحل ومشتری دردویست سال گذشته ... دربروج خاکی استکه.. روز18آوریل سال1881..اتصال سیارات زحل ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 73 بازدید

11سپتامبر..برج جوزا...وبیت دوازدهم

                           باطلب یاری ازخالق هستی سلام....       برای آنکه بتوان واقعه ی11سپتامبر٢٠٠١درشهرنیویورک راهمزمان باحرکت سیارات مطابقت داده وبررسی نمود...ابتدابایدبیت دوازدهم یک طالع وآثار وبقول منجمین ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 74 بازدید

نهضت تنباکو...امضای فرمان مشروطیت...حرکت سیارات

باطلب یاری ازخالق هستی     برای بررسی درچگونگی وقوع این دوواقعه ی مهم...بایدتوجه کنیم که این وقایع درزمان حکومت دوپادشاه قاجار یعنی ناصرالدینشاه(متولدبرج ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 12 بازدید

سیاره ى پلوتو وبرج اسد

              باطلب یاری از خالق هستی                                                         درابتدابایدگفت که ماخذمابرای بررسی حوادث تاریخی...اتصال سیارات زحل و مشتری میباشدوقدما۴نوع اتصال باتوجه به نوع ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 11 بازدید

هزاره های زمین..تقویم مایاها..دوران هخامنشیان world ages- mayan calender- Achaem

          باطلب یاری ازخالق هستی                                                                       سال شمسی ما ایرانیها ازفروردین شروع وبه اسفندختم  میشود ..این سال ١٢ماه داردوهرماه شامل ٣٠روزاست... زمین یک سال بزرگ دیگرهم ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 20 بازدید

نوستراداموس وایران-Nostradamus and Iran

 نوستراداموس وایران        Nostradamus and Iran ...soltan hosain safavi and   afghans   باطلب یاری ازخالق هستی        نوستراداموس دربین طالع بینان امروزی وعلاقمندان به آینده نگری..چهره ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 21 بازدید

- اتصال 20ساله زحل ومشتری وجدول200 ساله-jupiter alignment with saturn

                    باطلب یاری از خالق هستی     ..بومعشربلخی معروفترین کسی استکه به اثراتصال ٢٠سال یکبار سیارات زحل ومشتری توجه کرده وکتاب معروف قرانات ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 23 بازدید