# حمل_دید_طالع

ایران زمین..ایرج..فردوسی

            خداداناست              به سلم اندرون جست زاخترنشان ستاره زحل دید وطالع کمان دگرطالع تور فرخنده شیر خداوند..بهرام برخون دلیر چوکردزاخترفرخ ایرج.. نگاه حمل دیدطالع...خداوندماه دراین ابیات ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 57 بازدید