# تفالی_بر97

سال 97سال سگ..وروداورانوس به ثور

باطلب یاری ازخالق هستی سلام... اورانوس..سیاره ی تغییرات ناگهانی ولرزه آفرین..امسال پایش رامیگذاردببرج خاکی ثور.. برج پولهاونقدینگیها..معیشت روزمره ی انسانها..و..کسالتهای بینایی چشمها.. این ابتدای ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 2046 بازدید