# بروج_نروماده_وباروری

نظریه ی دکتراوژن ژوناس وباروری ها..Eugen Jonas

                 خدا دانای آگاه است     ناراحتی مادرجوان راچه چیزی میتواندجبران کند..تانزدیکی مادرشدن پیش رفته ..ولی فرزندش راازدست داده است ...گرچه رسیدگی به وضع ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 97 بازدید