# آفتاب_وماه_وبزرگترین_کشش

زهره ومریخ و...زیباترین تاثیرMars and Venus..and most beautiful effect

                        باطلب یاری ازخالق هستی بسان صورت دیوار...چشم حسرت من بهرطرف که روان میشدی..بسوی توبود... خدابهش کمک کنه..کسی که دچاردلبستگی شدید شده..دلبستگی به ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 225 بازدید