واقعه ی سربرنیساوسیارات..Serbrenica

                               

 

   باطلب یاری ازخــالق هستی 

وقتی در28ژوئن1914...آرشیدوک فرانتس فردیناند(متولدبرج قوس)...

ولیعهد اتریش مجارستان...حدودساعت11صبح..بهمراه همسرش..سوفی..

 (متولدبرج حوت) درسارایووٍٍSarajevo(سنبله)دربوسنی توسط..

 گاوریلوپرینسیب(متولدبرج اسد)..موردهدف قرارمیگیرند..این واقعه منجرمیشود

به..جنگ جهانی اول...وزمانی نه دراز ..بعدارآن..جنگ دوم جهانی هم پشت

 سرش..بوقوع می پیوندد..وتلفات وخسارات عظیم برای انسانها..

 

دراین جدول ماه رادرکنارمریخ میبینیم..که زحل(صربها)راتحت فشارقرارمیدهند

...ناحیه ی بوسنی ..گفته شده که تحت تاثیربرج جدی وسیاره ی زحل قراردارد

وواقعه ی ترورولیعهد اتریش مجارستان..دربرج سرطان وحضورپلوتودراین

برج(برج هفتم برای جدی)روی داده..حال نگاه میکنیم به جدول سیارات درروز

11ژوئیــه ی 1995..که رویدادتلخ آن بس دل آزاراست..

مقابله ی مریخ در24سنبله بازحل در24حوت..وزحل دراین جدول..زیرفشار

مریخ وسنبله قرارگرفته..شبیه 28ژوئن1914...ونپتون..درجدی بامریخ

همراهی دارد..اورانوس هم درجدی حرکت میکند..وتاثیرش توسط پلوتودرعقرب

تشدیدمیشود..وزحل سیاره ی برج جدی است و..اعمال خشونت آمیزافراطی..

باتاثیر..مریخ وپلوتوواورانوس..بعقب برمیگردیم..بدنبال یافتن ریشه ی واقعه..

اقتران مهم:

در1993..اقتران مهم سیارات..نپتون(پدیدآمدن اعتقادات خاص)واورانوس(تمایل

به تغییرات شدیدو..افراطی)دربرج جدی رویداده(درافغانستان نیزچنین تاثیری

ازاین اقتران..به رویش گروههایی مثل طالبان و...کمک کرده)..ودربالکان..

جدی(صربها)به حرکتی افراطی دست میزنند..وریشه ی اولیه ی این حرکت..

برمیگردد به اقتران مهم زحل ومشتری دربرج میزان..

درجدول این اقتران..زحل دربرج شرف خودقرارداردومشتری اختیاررابه زحل

میدهد..ومسیرحوادث به جلومیخزد..

حال دوباره به جدول سیارات درزمان حرکت افراطی صربهای بوسنی نگاه

می اندازیم..زحل در24حوت درحال رجعت(تاثیرمنفی) تحت تاثیرمریخ در24

سنبله قرارگرفته..اگر زحل راصربها..وحوت رامسلمانان بوسنی بدانیم..دراین

جدول..بیت دچارمشگل..بیت حوت است..ومشتـــری هم دربیت دوازده جدی..

یعنی..قوس حرکت دارد..

سربرنیسا..شهری دارای سنگ نمک وچشمه های آب گرم(خصوصیات منطبق

بابرج حــــوت)میباشد..

میدانیم که اعتدال بهاری درحوت..ازحدود...

26 میلادی تااوایل قرن21 محاسبه شده..واین برج یعنی حوت وسیاره ی

مشتری ..برج وسیاره ی هزاره محسوب میشوند..وبرج حوت وآبها..

برج عمل وعزت است ازبرای جوزا...

ابتدای شروع اعتدال بهاری در حـــــوت  واواخردرجات آن..باظهورمسیحیت

 همزمان بوده..وپس ازآن ..نقطه ی اعتدال به درجات شرف زهره

درحوت رسیده..ودیانت اسلام..واسلام همزمان بوده بادورمشتری درتغییرات

محوری زمین..ورخداداعتدال بهاری..

مشتری وزهره..همزمان بااسلام..ومنجمین قدیم..بهمین خاطر..زهره راکوکب

اسلام گفته اند..البته سیاره ی دورمشتری است..حال به اقتران برج میزان

نظر می افکنیم..وگفتیم که مشتری اختیارراوامیگذارد..

ومیبینیم که دردرگیریهای مختلف..درنقاط مختلف........گروه..

زیادی ازمسلمین ازبین میروند..وجریان انرژی اقتران ادامه مییابد..تابه جدی

برسدواتصال اورانوس ونپتون روی دهدونپتون .. تاثیربگذاردوافکارجدیدی

چهره نمایند..

وآنگاه زحل ..سیاره ی مسلط اقتران میرود تا به حمل برسد..برج مقابل اقتران

درمیزان..وباورودزحل به حوت(که جایگاهی نامناسب است ازبرای زحل و

همینطوردرحمل..که بیت هبوط زحل گفته شده)..

وقتی اتصال اورانوس ونپتون دربرج جدی در1993 روی میدهدومشتری در

دوازدهم جدی حرکت میکند..وزحل درحوت..بیت مشتری..

آنگاه استکه..زحل باتاثیرمنفی خود..همراه با شمشیر کشیده ی مریخ..

مسئله ساز میشود..

وبرج حوت ..برج دوازدهم منطقه البروج است وبرج رنجها وحرمانهای بشری..

وحوادث تلخ..

یک نکته:

امپراطوری بریتانیا(لندن = جوزا..برج تولدملکه ویکتوریا هم جوزابوده)..

برج عزتش..حوت بوده ودریاها..وقدرت بریتانیا ازطریق دریاهابوده..

وهمینطور..آمریکا= جوزا...که عزتش برج حوت میشده..(برج تولد جرج

واشینگتن)..مهمترین ابزار قدرتش..تفنگداران دریایی ...و..

ودرانتها..به چند تاریخ که میتواند مارابه فکر فروبرد...توجه کنید..

چند تاریخ قابل توجه:

روزاستقلال بوسنی...سوم مارس (حوت) 1992بوده..

روزاستقلال صربستان 6 ژوئن 2006 (جوزا)

مونتنگرو..سوم ژوئن 2006(جوزا)

رهبر صربهای بوسنی..رادوان کاراجیج متولد 19 ژوئن(جوزا) 1945

سیاستمدار..شاعر..روانپزشک..

وفرمانده صربهای بوسنی راتکوملادیچ متولد12مارس(حوت)1942

ویوگسلاوی سابق که بعدابه کشورهای نامبرده تقسیم شده..آخرین رهبرش

مارشال تیتو متولد 25 مه(جوزا) 1892 بوده..

 

         باآرزوی دنیایی پرازصلح ودوستی ومنطق

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

/ 0 نظر / 171 بازدید