ایران زمین..ایرج..فردوسی

            خداداناست

 

          

به سلم اندرون جست زاخترنشان

ستاره زحل دید وطالع کمان

دگرطالع تور فرخنده شیر

خداوند..بهرام برخون دلیر

چوکردزاخترفرخ ایرج.. نگاه

حمل دیدطالع...خداوندماه

دراین ابیات شاهنامه ی فردوسی سهم ایرج....ایران زمین وطالع آن حمل ذکر

شده...وایران زمین درگردش ایام تحت تاثیربروج حمل میزان قرار میگیرد...

(اگرنظرمنجمین قدیم وغربی راپذیراباشیم..صورت فلکی حمل..وبرچ

ثورعلامت ایرانزمین بایدباشد)..پس بروج باین صورت میشود..ثور میزان..

رنگ وابسته به برج حمل:..رنگ مریخ..قرمز ورنگ میزان بین آبی وسبز

است...بنابراین خلقیات منسوب به این قسمت ازمنطقه البروج ..ترکیبی از

رنگهای قرمز(مریخ) وآبی (زهره) میباشد...

به تیمهای فوتبال مورد علاقه ی علاقمندان...پیروزی واستقلال فکرکرده اید..؟

پیروزی یا همان پرسپولیس =مریخ   ...و استقلال = زهره...(شبیه علائم عقرب ثور)

برخی اقشارعام اخلاق مریخ دارند...تند..افراطی....پدرسالار...    وبرخی اقشار

اخلاق زهره رادارند...شاعرمنش..ملایم..علاقمندبه موسیقی وهنرها..وبطورکلی

زیبائیها...(گاه تحت تاثیرزحل این تاثیرزهره تغییرمیکند)..

نمیتوان یک رای کلی دادکه مثلا مردم اینطورهستند یاآنطور...

اخلاق عام برآیندی ازتاثیر بروج حمل ومیزان است...

بروج حمل وعقرب خانه ی مریخ است...

..

وبرج میزان خانه ی زهره است وجایگاه شرف زحل ودرتثلیث است بابرج جوزا

وسیاره ی عطارد..بنابراین:سیارات وابسته به برج میزان...:زهره-- زحل--

وعطاردمیباشند...

 

سلسله های سامانیان وغزنویان تحت تاثیر برج مریخ قدرت یافته اند...

انقراض هخامنشیان وبقدرت رسیدن اسکندر مقدونی وجانشینانش تحت تاثیر

برج میزان بوده است..وتصرف بیت المقدس توسط صلاح الدین ایوبی نیز

همچنین...بابرج میزان ارتباط داشته...

این کلمات منسوب به آفتاب است:

روح -دایره - مشهور--صحرا--داود--روز--آتش --کندر--طلا--قلب--افتخار--

گازهلیوم --چراغانی --یعقوب --پادشاه --خانه ی مجلل --گل همیشه بهار--

پرتقال (میوه)--طاووس نر--اکلیل کوهی--ستاره ی دریائی --گل آفتاب گردان--

سامسون -- سمندر--تیموس (غده)

واین کلمات منسوب به زهره است:

ناهید--نبات --مرجان --رقص --گوزن --چاه زنخدان --دلفین --زمرد--زنانه --

گل فروش -عسل -- بکارت -- کلیه ها--ازدواج --همسر--کبک-- معطر--قرقاول-

گل میخک --هلو-- لوزتین -- خرگوش اهلی -- گل سرخ -- گل رز --یاقوت کبود-

مبل --گل شاه پسند--پولکی فروش --بنفشه --شراب --عروسی -- بومادران --

برنز--مرهم -- تختخواب -- زناکار-- ملکه -- کبوتر--خنده -- خیاط-- بلوغ --

 

   فردوسی وشاهنامه....

 

درموردسالهای زندگی فردوسی تاریخ دقیفی دردست نیست.. حدودا بین سالهای:

٩۴٠ تا ١٠٢٠ میلادی میزیسته وسال شروع به سرودن شاهنامه رابین سالهای

٩٧٧تا٩٨٠ میلادی گفته اند.

ازسالها قبل از تولد فردوسی اتصالهای زحل ومشتری دربروج آتش رخداده بوده

برج حمل ...برج وصورت فلکی ایران هخامنشیان..

..اولین اتصال زحل ومشتری قبل از دوران زندگی فردوسی...در١٣مارس ٩٠٨

میلادی دربرج حمل رخداده....پس حرکت سیارات زحل ومشتری دربروج آتش

ومخصوصابرج حمل بازندگی فردوسی وسرودن شاهنامه همزمان بوده...

اتصال زحل ومشتری در١٧ درجه ی حمل درسالهای ٩۶٧و٩۶٨( سه باراتصال

رخداده)..همزمان شده باایجادانگیزه ای نیرومنددرفردوسی برای شروع سرودن

شاهنامه...ازلحاظ حوادث همزمان تاریخی باحرکت فردوسی میتوان ازپی ریزی

ایجادشهرقاهره درمصررانام برد که توسط منصور خلیفه ی فاطمی درسال ٩۶٨

میلادی انجام شده...

وقتی درسالهای ٩٧٨-٩٧٩ میلادی زحل ومشتری به مقابله ی با یکدیگر

رسیده اند فردوسی ازحالت اندیشه به مرحله ی عمل رسیده ودست بکارشده...

تا٣٠سال ازعمرش راصرف سرودن شاهنامه بکند.

زمانی سرودن شاهنامه به انتهامیرسدکه اتصالات زحل ومشتری به آخرین

اتصال خود درآخرین درجات برج قوس میرسند وپس ازآن قرانات زحل ومشتری

دربروج آتشین تمام واتصالات دربروج خاکی آغازمیشودواین اتصالات جدید

 

همزمان است باشروع جنگهای طولانی صلیبی...

اگرپادشاهان راتحت تاثیرآفتاب بدانیم...شرف آفتاب دربرج حمل است..

پس: شاهنامه باآفتاب مرتبط میشود وفردوسی بابرج حمل...

وبدینگونه یک اثرارزشمنددرتاریخ ادبیات ایران زمین زاده میشود...

شهرفردوسی یعنی طوس هم تحت تاثیربرج اسدبوده وآفتاب...

که شهرهم بخاطروجودفردوسی اهمیت بیشتری یافته...چراکه شرف آفتاب...

همانطورکه قبلا گفته شد دربرج حمل میباشد.

 

                        

                             خسته نباشید  

        

/ 0 نظر / 28 بازدید