نبــــردبزوقوچ Daniel and... vision of the goat and the ram ..

                            با طلب یاری از خالق هستی

                                                                                             

پس من دانیال نظرکردم واینک دونفر یکی باین طرف نهر ودیگری بآن طرف

نهرایستاده بود..ویکی ازکسان بآن مرد ملبس به کتان که بالای آبها ایستاده بود

گفت: انتهای این عجایب تابکجا خواهد بود وآن مرد ملبس به کتان راکه بالای

آبهای نهر ایستاده بود شنیدم که دست راست ودست چپ خودرا بسوی آسمان

برافراشته.... به حی ابدی قسم خورد که برای زمانی ودوزمان ونصف زمان

خواهدبود وچون پراکندگی قوم مقدس بانجام رسد..آنگاه همه ی این امورباتمام

خواهدرسید..ومن شنیدم امادرک نکردم..پس گفتم ای آقایم..آخراین امورچه

خواهدبود..اوجواب داد که ای دانیال برو....زیرااین کلام تازمان آخر مخفی و

مختوم شده است..خوشابحال آنکه انتظارکشد و...به هزاروسیصدو سی وپنج

روزبرسد..

اگرحدود 600 سال قبل ازمیلاد مسیح دانیال این خواب رادیده باشدو550

قبل ازمیلاد(تاریخها دقیق نیستند)..پادشاهی هخامنشیان تشکیل شده باشد...

واین پادشاهی تازمان انقراض یعنی سال 331 پیش ازمیلادوهنگام مقابله ی

نپتون وپلوتو دربروج عقرب ثور بطول انجامیده باشد..خواب دانیال نبی

میتوانسته شامل بوجودآمدن هخامنشیان - انقراض هخامنشیان - پیروزی

اسکندرمقدونی وادامه ی قدرت جانشینان اسکندرتازمان کنونی وبالاخره...

محو ظالمان وآنها که حق وعدالت رازیر پاگذاشته اند...درزمانی باشد نزدیک

به زمان ما....؟؟یعنی حداقل..2364 سال بعداززمان دانیال..

صبحگاه اول اکتبر 331 پیش از میلادمسیح..لشگریان اسکندر مقدونی درمحل

گاگاملا..نزدیک اربیل کنونی درخاک عراق بالشگریان داریوش سوم هخامنشی

به نبرد پرداختند وشکست لشگرهخامنشی درنهایت به انقراض هخامنشیان

انجامید..میدانیم که یونان ومقدونیه تحت تاثیربرج جدی (بزغاله دریایی) گفته

شده اند..وایران هخامنشی رابابرج حمل (قوج) درارتباط دانسته اند..درتخت

جمشید..ساخته های قوچ شکل ویا با ترکیب انسان وشیر(اسددلو)..یاعقاب و

گاو(ثورعقرب)..دیده میشوندکه مارابیاد رویای دانیال وحزقیال میاندازند..

غیرازتاثیر مقابله ی نپتون وپلوتو..نکته ی خاص دیگری درپس پرده ی

طلوع وغروب هخامنشیان با توجه به جدول حرکت سیارات دیده میشود..

اگربه حدود 300 سال قبل از انقراض هخامنشیان..به عقب برگردیم بسال 600

قبل ازمیلادمیرسیم که زمان حیات دانیال وحزقیال نبی بوده..وهردو خوابهای

مکاشفه گونه داشته اند..درمورددانیال این خوابها محدوده ی بین دو زمان..

معادل 2364 سال را..به احتمال..شامل میشده..

یکی سالهای 352 و351 پیش ازمیلاد..که طی این دوسال..4بارتربیع پلوتو

درحمل بااورانوس درجدی..واقع شده..

ونکته ی مهم وجالب اینجاست که:

تربیع بعدی اورانوس وپلوتو درسالهای 2012 - 2013 - 2014 - 2015

روی میدهدو7بار تربیع پلوتودرجدی با اورانوس درحمل رخ میدهنـــــد...

       درسال سوم سلطنت بلشصر..خوابی دیگردیدم..درخواب دیدم که درشهر

سلطنتی شوش واقع دراستان عیلام..

درکنار رودخانه ی اولای...

ایستاده بودم..وقتی به اطراف نگاه میکردم..یک قوچ       دیدم که

دوشاخ بلند داشت..

وکناررودخانه ایستاده بود..سپس دیدم یکی ازاین شاخها رشدکرد..وازشاخ دیگر

بلندترشد...این قوچ بسوی مغرب - شمال - وجنوب شاخ میزدوهیچ جانداری

نمی توانست بااومقابله کندیاازچنگش جان سالم بدربرد...

اوهرطورکه میخواست عمل میکرد وبزرگ میشد....

درحالیکه درباره ی آنچه دیده بودم..فکرمیکردم..ناگهان..

یک بزنر..ازغرب ظاهرشد...

اوآنقدرسریع میدوید که موقع دویدن پاهایش بزمین نمیرسید..

این بز که یک شاخ بلند...

دروسط چشمانش داشت..باتمام قدرت بطرف آن قوچ..دوشاخ دوید..

سپس باغضب..برقوچ حمله برد..ودوشاخش راشکست..واوراکه یارای برابری

نداشت..به زمین کوبید..وپایمال کرد..وکسی نبوداورااز دستش نجات دهد..

بزنربسیاربزرگ شد..

ولی درحالیکه دراوج قدرت بود..ناگهان شاخش شکست..وبجای آن چهارشاخ

بلند درچهارجهت مختلف درآمد...

ازیکی ازاین شاخها شاخ کوچکی درآمد..آن شاخ هرچه خواست انجام داد  و..

حقیقت وعدالت راپایمال کرد..

نکته:

درقرآن درمورد ذوالقرنین(صاحب دوشاخ) درسوره ی کهف صحبت شده..

(( گفتندای ذوالقرنین دوقوم یاجوج وماجوج درزمین فساد میکنند...))

اگرصاحب دوشاخ دررویای دانیال..هخامنشیان وکورش باشند..

واسکندر صاحب یک شاخ..بایددرنظرداشت که درنهایت اسکندراستکه..بطرف

ماورائ هند قصدحمله داشته(جانب طلوع  آفتاب...)

وبامانور سپرهای آتشین آسمانی..

خودوسربازانش ازپیشروی منصرف شده..وبطرف غرب برمیگردند..

تابین النهرین..که درآنجا اسکندرمیمیرد..

ولی تاثیر طهور اسکندر تازمان کنونی هنوزادامه دارد..

 


                                خستــه نبـــاشیــــــد..

 

/ 0 نظر / 62 بازدید