اورانوس...مریخ وجدی...خوزستان ونفت

                     با طلب یــاری ازخالق هستی

 

روز28 آوریل 1859..اتصال سیارات مریخ واورانوس در2 درجه ی برج جوزا

رخداده وهمچنین در21اکتبر1861در18درجه ی سنبله سیارات زحل ومشتری

اقتران داشته اند...

وحوالی سال 1859میلادی استکه سیاره ی اورانوس..سیاره ی نوآوریها و

اکتشافات درقرون معاصر ..تازه واردبرج جوزا شده بوده ..که نخستین چاه نفت

درپنسیلوانیای آمریکا حفر وبه نفت رسیده...

واستفاده ی گسترده ازنفت( ماده ی نفت منسوب به سیاره ی زحل شناخته

شده...رنگ سیاه.. بوی مخصوص)..وپی ریزی عصرجدید ..آغازمیشود..

در26 ماه مه سال1908میلادی(5خرداد1287شمسی)..اولین چاه نفت ایران

درمسجدسلیمان خوزستان به نفت رسیده وعصر صنعت نفت درایران شروع

شده..

 

پس بین دوتاریخ حفراولین چاه نفت درجهان درسال1859 واولین چاه نفت در

ایران در1908 حدود49سال فاصله بوده..وروداورانوس به برج جوزا(آمریکا)

حفراولین چاه نفت درآمریکا وحرکت سیاره ی اورانوس دربرج جدی

(خوزستان ) اولین چاه نفت درایران..

بانگاه به جدول موقعیت سیارات درروز به نتیجه رسیدن اولین چاه نفت در

مسجدسلیمان...می بینیم که: اورانوس درجدی دربرابر زهره درسرطان حرکت

میکند..واورانوس زیرفشارماه درحمل قرارگرفته...ومقابله ی زهره واورانوس

استکه با...فوران نفت ازنخستین چاه نفت (نفتون مسجدسلیمان) همزمان

میشود.

زحل سیاره ی وابسته به برج جدی(خوزستان...)..درالتفهیم میخوانیم

که...خداوندان ضیاع..عابدان..  بنظرمیرسد نام قبلی آبادان یعنی عبادان..از

لغت عابدان که ازکلمات منسوب به زحل است..مشتق گردیده...

 

عبادان وآبادان..ناصرخسرو..ابن بطوطه..یاسفرنامه دانشور... دراینمورد

مطالب گفته شده زیاداست...

 

اگر طالع عمارت شهرآبادان رادرجاتی ازبرج حمل  بدانیم وسیاره اش مریخ..شرف مریخ در

28 جدی قراردارد..( 28مرداد1357 که یادتان هست..روزواقعه ی سینمارکس

وشهادت گروهی ازمردم آبادان..28مرداد...28جدی  برج اسد بیت خوف وخطر

است..برای برج جدی)..وبرج حوت که طلوع میکرده..بیت هشتم است  ازیرای اسد..

 

 

 

اواخربرج جدی نزدیک است به برج دلو(بهمن..به رودخانه بهمنشیرفکرکنید)

برج دلو..برجی که برادری انسانهاراایده آل خودمیداند...به تکیه کلام قدیمی

اهالی شهر توجه کنید..: کا...کوکا...

ومریخ...دراین درجات به شرف میرسدوومریخ وصنایع سنگین..

درروزگارما..مریخ..پالایشگاه آبادان است...

 

مریخ همچنین به حالت قهرمان دوستی اهالی شهربرمیگردد...به شخصیت های

معروف درفرهنگ مردم شهر فکرکنید..بعضی ها این حالت رالاف وگزاف

 

میبینند..مابین سالهای 1909(1288) تا1912(1291) که پالایشگاه آبادان

طراحی وبه بهره برداری رسیده...سه بارسیارات زحل ومشتری رودررو

(مقابله) شده اند...

الف= 18نوامبر1910.... مقابله  سیارات زحل ومشتری دریکدرجه ثورعقرب

ب= 30آوریل 1911...مقابله ی سیارات زحل ومشتری در9درجه ی ثورعقرب

ج= 18اکتبر1911 مقابله سیارات زحل ومشتری در18 درجه ی ثورعقرب

نگاهی می اندازیم به حوادث جهانی مابین سالهای 1909 تا1912میلادی

١٢٨٨ شمسی(1909) = آثارانقلاب مشروطه درایران..محمدعلی شاه قاجار

راسرنگون میسازد.

1289شمسی(1910)= پدیداری دنباله دارهالی - مادام کوری ازکلرور..

رادیوم بدست می آورد....جنگ داخلی مکزیک- تاسیس جمهوری درپرتغال

1290شمسی(1911) = انقلاب درچین - آمونسن به قطب جنوب میرسد-

1291شمسی(1912)= سال بهره برداری ازپالایشگاه آبادان- ناآرامی کارگری

دربریتانیا- غرق کشتی تایتانیک با1513 مسافر...

.........  آفتاب به وسط آسمان نزدیکترمیشد و..چلپ چلپ آب باپاروزدن ما به

گوش میرسید.

صداهای ساحل پشت سر..صدای موتورلنج..غازها ومرغابی ها.. مرغها و

خروسها..ضعیف ترمیشدندومابه آنسوی ساحل نزدیکتر...

جزیره راترک میکردیم..جزیره ای که مثل یک خرچنگ بزرگ دریائی..سرش را

کناردریاگذاشته ودیواره های امواج راکه پیوسته به اونزدیک میشوند..بالذت

نگاه میکند...نه دیروزی..نه فردایی ..همه برایش امروزاست.

دم درازش درپشت سر..بقیه جزیره راتشکیل میدهد..جریان آبهاازدوطرف..

غلطان وخیزان...پرازخاطره های ناگفته...بدن اورامی شویدوزمزمه کنان..به

دریامیرود..

 

انگارشاخه های نخلهای سربلند..دست هائی است که به سوی آسمان گرفته شده

وباکلامی ناشنیده..نجوایی ابدی راتکرارمیکنند..هرکس دیگری هم بود...

همین تصورات زیبا به ذهنش راه می یافت..

( ازمجموعه ی داستان (ماه بی بی ) چاپ زمستان 1381

 خسته نباشید

 

 

    

 

 

   

  

  

                     

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 75 بازدید