بیت المقدس...شهری باطالع عمارت برج اسد

                    باطلب یاری ازخالق هستی

 

منزه است آن خدائی که بنده ی خودراشبی ازمسجدالحرام به مسجدالاقصی که

گرداگردش رابرکت داده ایم...سیرداد..تابعضی ازآیات خودرابه اوبنمائیم.......

هرآینه اوشنوا وبیناست.   (قرآن مجید)

 

بیت المقدس(قدس - اورشلیم - ایلیا ) شهری است باطالع عمارت برج اسدو

میدانیم که آفتاب منسوب به برج اسد است وقرص آفتاب بزرگترین نشانه ی

خداوند است که روی زمین بادیدگان خود میتوانیم آنرا ببینیم...

(البته دربرخی از کتابها ودایره المعارفهای آسترولوژی...طالع آنرا سنبله یاحوت

گفته اند...امادرالتفهیم ابوریحان وبررسیهای دیگر مشخص میشود که طالع 

عمارت قدس برج اسداست.

سرزمین فلسطین تحت تاثیر برج حمل است ومیدانیم که شرف آفتاب دربرج حمل

است...وبدینسان ادیان بزرگ آسمانی همگی به اورشلیم(قدس) نظردارند...

سفر شگفت انگیز پیامبراسلام(ص) رابه سال 620 میلادی گفته اند...

این سال از نظر حرکات سیارات ..همزمان است بامقابله ی زحل ومشتری در

27 درجه ی قوس جوزا...

هم  واقعه ی کربلا وهم روز ضربت خوردن حضرت علی علیه السلام نیزهمزمان

بامقابله ی دوسیاره ی غول پیکرزحل ومشتری بوده است.

               

                    زحل ومشتری درمیزان

اگربه سالهای ١٩٨٠- ١٩٨١ (١٣۵٩ -١٣۶٠) نظری بیفکنیم...

وحرکت سیارات دراین سالها..مشاهده میشودکه دراین زمانها..سه باراتصال

سیارات زحل ومشتری دربرج میزان واقع شده...که آخرین آنها روزجمعه...

٢۴ژوئیه ی ١٩٨١ درساعت ١٣/۴ صبح بوده...

 

این اتصال همزمان بوده باشدت گرفتن جنگ تحمیلی عراق علیه ایران...

درتقویم نجومی جناب حبیب اله نجومی ابن مرحوم منجم باشی شیرازی..در

خصوص این اقتران ..چنین آورده شده...

دنیا شبیه به دریای متلاطمی است که دول ضعیف باکشتی های کوچک باامواج

مبارزه میکنند...واین طوفان درنیمه ی دوم سال ١٣۵٩ به حداکثر شدت خود

میرسد...ونهنگهای غول پیکر عرصه رابرآنهاتنگ میکنند...ولی ازاواخرسال

۵٩اوضاع روبه آرامش میرودودست الهی کشتی های کوچک رابه ساحل نجات

میرساندوتاقران بعدی که ٢٠ سال دیگرباشد..امیداست به نتیجه ی نهائی برسد.

درقسمت دیگر خاورمیانه...دراکتبر١٩٨١رئیس جمهورمصرآقای انورسادات

موردترورواقع گشته...شهرقاهره درحدود سال٩۶٨ میلادی درزمان منصور

خلیفه ی فاطمی مصر بنیادنهاده شده..ودرسال بنیادشهراقتران سیارات زحل و

مشتری در١٢درجه ی حمل روی داده...اسکندریه شهرمهم دیگرمصرنیز

حدودسال٣٣٢ پیش ازمیلادتوسط اسکندرمقدونی پی ریزی شده...که درآن حدود

زمانی..اقتران زحل ومشتری رادر١٩ درجه ی میزان داریم...

در٢١ ژوئیه ی ٢٠١٠میلادی(روز٣٠تیر١٣٨٩) سیاره ی زحل واردبرج

میزان شده..وهمچنین روز ٢٢ژانویه ٢٠١١ یعنی دوم بهمن ١٣٨٩ سیاره ی

مشتری پای به برج حمل نهاده...رئیس جمهورمستعفی مصر متولدبرج ثوربوده

وبرج حمل بیت دوازدهم است برای برج ثور...ومسائل کنونی عارض شده..

 

                     امیداست همگی موردرحمت الهی واقع شویم

 

 

 

 

/ 1 نظر / 50 بازدید
فرناز

سلام دوست عزیز،مرسی از وبلاگت لطفا این آدرس رو هم به لینکستانتون اضافه کنید،با نام مرجع ستاره بینی ایران.ماله استادمه.تشکر میکنم www.mahajyotish.org