simple ways for future forecasting - چگونه میتوان به آینده نگریست؟

    باطلب یاری ازخالق هستی   

آیا میتوان بااستفاده ازحرکات سیارات منظومه ی شمسی...روزهای مهم زندگی خودرا حدس زد.....؟

simple ways for future forecasting

                                         بعنوان اولین مطلب..درنظر

بگیرید....اگریک کارشناس هواشناسی امروزی راناگهان ببریم

به ٢٠٠ سال پیش واوبخواهدحرفهایش رانزدمردم آنزمان بزند... 

وبگویدمثلا ابرهای فلان وفلان ...فلان روزبرف وباران بهمراه می آورند..یاطوفان سهمگینی درراه است وبقیه ی اینجورحرفهارا... 

آن مردم بااوچگونه  رفتار میکنند؟ اوغیب گوئی نمیکند..بلکه

تجربیات سالهاآزمون وخطارافراگرفته وداردازآنهااستفاده میکند... 

دردانش آسترولوژی هم کسی غیب نمیداندواگرکسی چیزی بداندبخاطراینستکه او...حی ابدی..حی لایموت..بادانستن این مطلب موافقت کرده است...آری نتیجه ی سالها مطالعه ودقت درحرکات سیارات به اوآموخته استکه مثلا وقتی ماه ومریخ درکنارهم قرارمیگیرند...ممکن است تصادف اتومبیل یاآتش سوزی پیش بیاید...هرکدام ازماکه به آسترولوژی علاقمندباشیم..  بایدضمن این تجربیات به حاصل زحمات گذشتگان نیز مراجعه داشته باشیم...وبعدها نتایج زحماتمان رادراختیار علاقمندان جوان آینده قراردهیم وعلم وآموخته ی خودراباخودبه گورنبریم...زیرا زکات علم ...نشرآنست.

      برای شروع به مطالعه درنتایج حرکت سیارات:

اول بایدیک تقویم نجومی تهیه نمائیم که دربازارفراوان است ومکان سیارات تازحل وساعات اذان ومواضع ماه وخورشید درآن درج شده است وبعد...باحوصله ودقت ..درطی سال به آن مراجعه کنیم وحوادث تلخ وشیرین خودرادرمقابل روزی که رخداده ...بصورت مختصربنویسیم ودر پایان سال آنرا مرورونتیجه گیری کنیم...حتی برای باراول وسال اول هم نتایج جالبی بدست خواهید آوردکه ممکن است شمارا شگفت زده هم بکند...اینجورجداول درزبان انگلبسی                    ephemeris گفته میشودواگرمثلادرجستجوگرگوگل بزنید..انواع مطالب درباره ی آن می آید...فقط کمی اطلاع اززبان انگلیسی...شماراخیلی جلومیبرد...حال اگردرطی سال...درخانواده ی شمانوزادی بدنیا بیاید...میتوانید...مکان سیارات رادرروزتولدش یافته وبخاطربسپاریدودرطی روزهای بعد...وضعیت اورایادداشت کنیدوسال بعدوسال بعدهمینطور...مطالب محرمانه وجالبی بدست خواهید آورد...شماغیب نمیگوئید...بلکه متوجه میشوید...مثلا وقتی ماه وزحل ازکنارهم ردمیشوند...ممکن است بچه بداخلاق شود یاخدای نکرده مریض شود...والی آخر....پس یادداشت امورپیش آمده..نقش بزرگی درافزایش تجربیات ودانسته هادارد...البته بامطابقت باتقویم نجومی نه دردفترخاطرات روزانه ...وقتی..لحطه ای..خوشحالی زیادی دارید..یادداشت میکنید: امروزخوشحال بودم..ماه در...بود...زهره در...بودوالی آخر...ومثلا می بینیدماه وزهره درکنارهم بوده اند...آنگاه می گردید ببینید تاپایان سال چندبارماه درکنارزهره قرارمیگیرد...آن روزهارابعنوان روزهای خوش یمن میگیریدوتجربه میکنیدکه آیااین برداشت درست است یانه ؟...این میشود یک تجربه واشتغال ذهنی مفید...

وقتی بدنیا می آئیم...زندگی ماشروع میشود...وحوادث تلخ وشیریندرانتظارمان خواهدبود...

یکی ازروشهای ساده برای حدس حوادث مهم سالهای آینده روش تسییر یا پروگرسیون                      progressionاست . یکی از طالع بینان سرشناس هندی تباربنام..جریل کینjerryl-l-keane

درکتاب خود بنام                               practical   astrology این موضوع رابادقت وسهولت توضیح داده است ومثالهائی از زندگی افراد..برای فهم بیشترعلاقمندان آورده است....

برای اینکاربایددرابتداتاریخ تولدفردرادقیقا دردست داشت ..همینطورجدول نجومی سیارات مربوط به آن سالرا..

این جداول دراینترنت وسایتهای مختلف موجوداست.

http://www.alwaysastrology.com/birth-chart-calculator.html

بعدازدراختیارداشتن جدول سال مورد بحث...فرض کنیم تاریخ تولدی ۴ مارس ١٩٩١ باشد...مادرجدول سیارات روز ۴ مارس ١٩٩١ رامی آوریم...مثلا سالهائی که میخواهیم حوادثش راحدس بزنیم ٩٠ سال است..برای هرسال یک روز از روز تولد به بعد می رویم ومثلا سال دوم زندگی فرد میشود۵مارس..سال سوم۶مارس...والی آخر...یعنی اگردر۶مارس...ماه وزهره اتصال داشته باشند...میتوان برای مولود حدس زدکه در٣سالگی...واقعه خوشی برایش پیش می آیدمثلا ممکن است خواهر کوچولوی جدیدی بدنیابیاید یا...مسائل دیگر...پس تا ٩٠روزبعدازتولد...هرروزیکسال بحساب می آید وحرکات سیارات که درجدول نجومی قیدشده ...باحوادث ربط پیدا میکنند...حال آنها راچگونه تعبیرکنیم؟...بایدهم تجربه کنیم وهم ازتجارب گذشتگان استفاده کنیم...تجارب گذشتگان درایران درکتابهائی...تحت عنوان..احکام نجومی...آورده شده است..ودرکتابهای انگلیسی زبان وسایرزبانهازیرعنوان astrology- planet effects

                 ومشابه آن...میشودآنهارادراینترنت جستجو کرد...فقط کمی حوصله میخواهد...

   مهمترین وضعیت دراین بررسی زمانی استکه ماه وآفتاب بهم میرسنددراین مواقع که معمولا ٢تا۴باربیشتردرزندگی فرد...حداکثر...پیش نمی آید...فردتغییرات اساسی شخصیتی ودرونی پیدامیکند...ممکن است ازدواج کند...محل زندگیش را عوض کند..فلسفه ی زندگیش بکلی زیروروشودو...الی آخر

 

        اتصال بازهره مسائل عشقی وعاطفی- اتصال بامریخ:ورزش-جنگ ودرگیری- اتصال بامشتری مسائل علمی ومالی ومذهبی- بازحل:قدرت ومدیریت و...   بقیه را خودتان دنبال وتجربه کنید.

یک شکل دیگرمطالعه روی زندگی خودمان داشتن درجات سیارات است در لحظه ی تولد.... بااستفاده از جداول نجومی..

      فرض کنید مولودی در۴مارس١٩٩١ متولد شده باشد:

مواضع سیارات بااستفاده از جداول نجومی باین شرح میشود:

آفتاب:» ۵۴/١٢ حوت

ماه:١/٢٣ میزان

عطارد:٣۶/١۴ حوت                                    

زهره:۵٠/١١حمل

مریخ:٣/١۵ جوزا

مشتری:۴٠/۴ اسد درحال رجعت

زحل:۴۵/٢دلو

اورانوس:۵٧/١٢جدی

نپتون:١٢/١۶ جدی

پلوتو:٢١/٢٠ عقرب  درحال رجعت

راس ماه:۵١/٢۵ جدی

 

اگر مااین درجات راداشته باشیم وهمچنین یک تقویم نجومی ...

مثلا در سال ١٣٨٨ سیاره زحل وارد برج میزان میشود وتا ٢ سال دربرج میزان توقف دارد...پس ماه این طالع ذکرشده با زحل تقویم اقتران پیدا میکند...تجربیات گذشتگان گفته است زحل بر   کمی افسردگی..کمی جاه طلبی...کمی رنج وزحمت وسختی...دلالت دارد...پس ماه که نشانه ی احساسات انسانی است وحوادث روزمره راتحت تاثیردارد ...تاثیرش با تاثیر زحل درمی آمیزد...وفرداحساس میکند که بایدبیشترکارکند واینکارزیاداوراکمی خسته میکند ونیاز به رفع افسردگی پیدا میکند...

وسایرسیارات بهم چنین...بایدتغییرات سیاره ای را درکتابها یافت وباطالع مولود مطابقت داد وحدس زد...

هیچگاه نبایدفراموش شودکه همه چیز به اراده ی او....

قدرت اصلی جهان....ذات ابدی بستگی دارد...

       وباید ازاواستعانت جست.

 

 

                                    

 

  

/ 1 نظر / 125 بازدید
امیرکوروش

درود من متولد 20/6/1365 از علاقه مندان مطالب شما هستم بخصوص اون پستهایی که در مورد هوا هست . شما نظرتون با عنایت به این که وارد عصر دلو و دوره ششم میشویم در مورد هوا در آینده چیست؟ آیا به نظر شما ما وارد دوره پر بارشی و ترسالی میشویم با توجه به رجعت سیارات به بروج آبی ؟