همــــراه باوقایع

                               باطلب یاری ازخالق هستی

خوب...سردرآوردن ازهرمطلبی...نیازبه مطالعه وتجربه ی قبلی داره؟نداره؟

همینه که بعضی ها...یادداشت میگذارند که مطالب ساده ترنوشته شود...

کمی مطالعه درموردطالع بینی..قبلا داشته باشید...

تادربرداشت ازمطالب به اشکال برنخورید..واما..

برخی حوادث..وقتی رخ مینمایند..کاملا غیرمعمول بودن خودرانشان میدهند..

وآدمی رابفکرفرومی برندکه..این حادثه چه تاثیری درآینده ی انسانها...

خواهدگذاشت؟چه عامل خاصی..خارج ازاندیشه ودسترس انسانها درشکل گیری

این رویدادنقش داشته؟دراین قسمت بعضی حوادث غیرمعمول باحرکت همزمان

سیارات وگاه تاثیرکواکب ثابته..موردتوجه قرارمیگیرد...حوادثی باانتخاب

نویسنده..

برج حوت...برج نادیدنیهاست..امورپنهان ازنظر..وآنچه درپس پرده فعال

وزنده است..ولی دیده نمیشود..

 

جوزابرج حمل ونقل است وتحرک...اسب..اتومبیل...ویا هواپیما...

ودرنمودارطالع گم شدن هواپیمای مالزیایی

برج جوزا همان هواپیمای گم شده ..میتواندباشد..

وماه..درتربیع است باآفتـــــاب...وهواپیما تحت تاثیرنیرویی درپشت پرده وپنهان

قرارمیگیرد...ازطرفی...

دربیت هشتم جوزا(هواپیما)..یعنی بیت خطروتهدید..چه سیاره ای قرارگرفته؟

بله...سیـــــاره ی پلوتو....

(به توضیحات داده شده ی قبلی درموردپلوتومراجعه کنید)..

پلوتو دربرج جدی...(به یادداشتهای قبلی درمورد منسوبات برج جدی مراجعه

کنید)...

نکته ی مهم:

حرکت طولانی مریخ دربرج میزان..که برج میزان بیت دوازدهم میشود ازبرای

برج عقرب که زحل درآن مهمان است...

مریخ به زیان زحل...

میتواند انگیزه ای قوی باشد برای فعالیت ناگهانی پلوتو

...ازحوادث مهم دیگراین روزها..تغییرات درکشوراکراین است وجدایی شبه

جزیره کریمه ازآن...

که اوج تغییرات باحرکت مریخ درمیزان همزمان شد..وبارجعت مریخ درمیزان

وتغییرات سیاسی دراوکراین..سرانجام کریمه ازاکراین جداشد..ومابیادتغییرات

درکشورهای عربی می افتیم وحرکت اورانوس درحمل..گرچه روزملی اکراین

دربرج سنبله گفته شده..ولی این حوادث تاثیربرج حمل رابراکراین میرساند..

وکریمه وجدایی اش دربرج حوت که نپتون درآن حرکت دارد...دربیت دوازده

حمل..واقع شده...دراین وقایع نام دونفرزیادشنیده میشود..

...که درطالع آقای اوباما ماه رادرتربیع بااورانوس..می بینیم..آیامیتواند

نشانگرعلاقه به عمل درراههای غیرمعمول باشد..مثل شدت بخشی تحریمها..

..ودرطالع آقای پوتین..ماه میرود که مقابل مریخ قراربگیرد..

...سال1392..چندبار(3بار)..درسه واقعه ی جداگانه..درسه حادثه آتش سوزی

هرباردوخانم..جان خودراازدست دادندو....

سه بار..هرباردو خانم..نمیتوانندبموقع نجات پیداکنند..نگاه میکنیم به وضعیت

آسمان وسیارات دراین سه زمان..

درهرسه مورد..سیاره ی مشتری رادربیت سرطان(برج دوازدهم اسد..تهران)..

ودرصورت فلکی جوزا..درنزدیکی دوکوکب کاستوروپولاکس درحرکت می بینیم..

..درتصویربالاودرجدول سیارات درزیر..درروز20تیر92

مشتری رادرنزدیکی کاستوروپولاکس (دوقلوهای برج جوزا) میبینیم..

مریخ(آتش)..نیزدرنزدیکی مشتری حرکت دارد..دربیت جوزا(بیت دوازده

سرطان ومشتری)..برج سرطان برج مونث(خانمها) بوده..وهمینطور ساختمان

مورد حادثه میتواندباشد..وکاستوروپولاکس..دوجنس مونث میتوانندباشند..

دراین زمان برج حمل واورانوس درافق مغرب درحال غروب بوده اند...

نکته:

مشتری سیاره ی قوس است ودربیت هشتم (خطرآفرین)خودیعنی سرطان

حرکت میکند..

واماواقعه ی دوم..

..ووضعیت سیارات درروز29 دیماه..

..درواقعه ی دوم آفتاب دربرابربرج اسد(تهران)حرکت دارد..ومریخ درمیزان

درچهارم سرطان..درمرزتربیع بامشتری حرکت میکند..

برج طالع چه برجی است؟ آری برج حمل... واورانوس درآن حرکت دارد..

ومشتری...

آری درکنارکواکب دوقلوی کاستوروپولاکس قرارگرفته...

درهردوکوکب کاستوروپولاکس..ازتاثیرمریخ گفته اند..درطبعشان..

وبه واقعه ی سوم نظرمیدوزیم...

..وجدول سیارات در6 اسفندماه..

..درواقعه سوم..آفتاب رادربیت هشتم اسد(تهران)..میبینیم...

چه برجی ازافق دارد بالا می آید؟آری بازهم برج حمل وسیاره ی اورانوس

است که ازافق شرق درحال طلوع است..

ومشتری...

درکنارکاستوروپولاکس...

ومریخ(سانحه آتش سوزی)..

دربیت چهارم سرطان..یعنی میزان ودرمرزتربیع بامشتری حرکت دارد..

وحرارت برای دونفر....وابستگان به کـــاستور وپولاکس

 

    دعا کنیم..دعاکنیم...خالق هستی مارادرغلبه برزیان این حوادث یاری کند.

...توقف طولانی مریخ دربرج میزان..وهمزمانی باحوادث خاص خود..

روزملی نیجریه بابرج میزان منطبق است..وحرکات سیارات درحمل میزان..

وماه گرفتگی اخیر دربرج میزان...

درنموداروضعیت حرکت سیارات

دیده میشود که سیاره ی عطارد به اورانوس دربرج حمل...پیوسته...

عطارد..دانش آموزان ربوده شده..واورانوس وضعیت خاصی استکه آنها

دچارش شده اند..kidnapping

وحمل..منطقه ای ازنیجریه که مدرسه آنجاواقع شده..chibok

ودربرابرحمل برج میزان قراردارد که ماههاست مریخ سرخرنگ درآن اطراق

کرده وگردوخاک میکند..درروزوقوع حادثه..ماه(جنسیت مونث دانش آموزان)..

ازمریخ..که دراوج درخشندگی است..آسیب میبیند..دربرج میزان..ودربرج

میزان..ماه هم میگیرد..ومریخ ربایندگانند..bokoharam..

..

غیرازتوقف طولانی مریخ دربرج میزان...زحل رادربرج عقرب دربرابرآفتاب

مشاهده میکنیم..زحل دراوج..درخشندگی..دربرابرخورشید...ودرپدیده ای کم

احتمال..آذرخش به برج بلندساعت درمکه اصابت میکند...

نجد وحجازدوبخش مهم عربستان است..کرانه های خلیج فارس تامیانه ی

سرزمین عربستان..نجــــد است وچاههای نفت عربستان اکثرا درآن نواحی

قرارگرفته..و...ریاض مرکزعربستان(باعلامت خورشیدی جوزا)درنجدواقع

است...روزملی عربستان هم دربرج میزان میباشد..

واما حجــــاز..درکرانه های دریای سرخ(بحراحمر) واقع شده وهم مرزباآفریقا..

قاره ای باطالع سرطان..عنصرآب..وشهرهای مکه(برج میزان)..ومدینه(برج

جوزا)دراین قسمت واقعند..

ظهوراسلام..وگسترش آن دردوران چندصدساله ی اتصالهای سیارات زحل و

مشتری دربروج آبی وخصوصا عقرب..شکل گرفته..طالع بینان امروزه غرب

باتوجه به حرکت رجعی محورکره ی زمبن..علامت خورشیدی عربستان را

برج قـــــوس ذکرمیکنند..

میلاد ورحلت پیامبراکرم اسلام همزمان بوده بااتصالهای سیارات زحل ومشتری

دربرج عقرب

اگر به جدول سیارات درزمان اصابت صاعقه نظرافکنیم.....

نپتون رادر7درجه ی برج حوت میبینیم که دربیت دوازدهم حمل حرکت دارد..

وزهره( سیاره ی برج میزان)در7درجه ی حمل..میرود که به اورانوس بپیوندد

وماه......دربرح سنبله..دردوازدهم میزان..ونپتون را درمقابل خوددارد..

نپتون درگذشته های دورهم..حرکتش بابرخی وقایع مهم همزمان بوده..

570 میلادی.....مقابله ی زحل درعقرب بانپتون درثــــور

610 میلادی....نپتون دراسد درتثلیث باپلوتو درحمل

632 میلادی....نپتون درمیزان پلوتودرثـــور

اگرعربستان امروزی یعنی عربستان سعودی راباعلامت خورشیدی قوس بپذیریم

آنوقت همزمانی حرکت زحل درقوس رابابرخی رویدادها مثل حادثه حجاج ایرانی

درمکه..ویاواقعه فرودگاه جده برای دوجوان ایرانی راوقطع پروازهای حج عمره..

ویاحمله عربستان به یمن...رامیتوان به بررسی نشست..

برای بررسی بهترموضوع اول ازخودمان بپرسیم...چرازمان ورود زحل درقوس

وحضورمشتری دراسد...؟یامشتری درحمل درمرداد1366(واقعه برای حجاج)

بهتراست اول نگاهی بیندازیم به جدول سیارات هنگام شکل گیری ایران اسلامی

/ 0 نظر / 60 بازدید