سیاره ی مشتری و...برج عقرب

                با طلب یاری ازخالق هستی

 

بروج آبی خصوصا اسفند وآبان مرتبط هستندباامورعاطفی ...مسایل نادیدنی..

وماورایی..حال درنظر بگیرید..که غول مسعودمنظومه ی شمسی یعنی..هرمزد..

یابرجیس..یامشتری(ژوپیتر)درکنار کوکب خامبالیا که به طبع عطارد ومریخ

است...وباتغییرات ودرگیری وخشونت هماهنگی دارد..

وخط حضورش حدود 6 درجه ی عقرب است...بنوعی ازتعادل خارج شده..

وامور مربوط به برج عقرب رادرهم وآشفته نماید..به قسمتی از مطلب درج

شده دریکی از روزنامه های تیرماه 1373(نام روزنامه خاطرم نیست)..

توجه کنید:

برخوردهای پیاپی قطعات ستاره ی دنباله دار شومیکر لوی 9..باسطح سیاره ی

مشتری..طوفانی ازآتش درپیرامون حفره ی عظیمی که دراین کره پدیدآمده..

برپاکرده است..

 

 

گوی های عظیم آتشین باقطری بیش از یکهزار کیلومترازمحل برخوردقطعات

باسطح مشتری برمیخیزد وازروی زمین تنهاهمین گوی های آتشین که درفضا

پخش میشود..قابل رویت میباشد...به پیش بینی دانشمندان ستاره شناس آخرین

قطعه  از دنباله دار شومیکرروزجمعه (31تیر1373)به سطح مشتری برخورد

خواهدکرد..بهنگام برخوردنخستین قطعه ازستاره ی دنباله دار(25تیر1373)

باسطح کره ی مشتری ..انرژی معادل با10میلیون مگاتن ویا انفجار یکصدهزار

بمب هیدرژنی آزاد شده است..وباتوجه به افزایش انرژی حاصله بصورت تصاعد

هندسی برقدرت این انرژی تاده برابر افزوده خواهدشدوبهمین نسبت میزان

انرژی آزادشده ناشی از قطعات بزرگتر چندین برابربیشترخواهدبود.(پایان نقل

قول روزنامه)..

زمان برخورد اولین قطعه از قطعات دنباله دار شومیکر باسطح مشتری درروز

25 تیر 1373 سیاره ی مشتری حدود 5 درجه ی برج عقرب واقع بوده..

 

 

 

گفته شده که سیاره ی مشتری این دنباله دارراحدود100 سال پیشتربدام خود

انداخته..ودرتیر1371دنباله دارخردشده وبه قطعات متعددتبدیل گردیده...

وسرانجام..درفاصله ی زمانی25تیر1373تا31تیر1373..این قطعات به قسمت

جنوبی سیاره ی مشتری برخورد داشته اند..همانطورکه درجدول سیارات مشاهده

میکنید..زحل وسیارات دیگری مثل عطارد..پلوتو ..وماه نیز دربروج آبی قرار

دارند..این برخورد قطعات با مشتری دربرج عقرب موجب تاثیرات زیاد براین

برج گردیده..وهمین طور درزندگی ما وسایر عناصر روی زمین ....

حتی درزمینه ی امور هنری..

 

سیاره ی مشتری یابرجیس دربررسیهای مرتبط باتاریخ.. آنگاه که باسیاره ی

زحل قرین شود..همزمان شده باحوادث مهم..وهر12سال به تقریب..

دوازده برج منطقه البروج راطی میکند...

 

 

درطالع بینی امروزی ...این کلمات را منسوب به مشتری ذکر کرده اند:

بانکداری - اسقف - کلیسا - فیل شطرنج - وکیل مدافع - معلم -  فراوانی-

سیاه زخم - سفیرکبیر - چربی - مشاور - سعید - مبارک - طبقه ی اشراف -

 

آرش کمانگیر - تیرانداز - خون - زهر- سم - کبد-  هیپوفیز - سرمایه دار -

کوچ -  داراییها - عدالت - بهره - بشردوست - آبرو - ولخرج - میلیونر -

توانگری -  ورزشکار - گوشتالو- پاداش - مذهبی - حق - توکل - اعتماد -

میانه رو- سفرهای دریایی - زگیل - رعد - ترقی - رشد - خزانه داری -

دانایی - سیاهرگها وسرخرگها - تحصیلات عالی - فلسفه - پیش بینی -

واگر مشتری درموقعیت نامناسب باشد..حرص وطمع - غفلت - کم فهمی -

سطحی بودن - ضعف دراعتقادات -ولخرجی - لاف آمدن - مستبد بودن در

خانه -

از مذاهب : بر مسیحیت

ازکشورها: براسپانیا - مجارستان - استرالیا - ماداگاسکار -

ازشهرها: بر اصفهان -  بغداد - سمرقند وبخارا- تورنتو- کلن - اشتوتگارت

ازگلها: رزسفید ...

وسخن آخراینکه شرف مشتری در15 سرطان بوده واز دورانهای عمرآدمی:

برسالهای 56 تا 68 سالگی دلالت دارد.

 

 

/ 0 نظر / 224 بازدید