سینمارکس وحرکت سیارات...Abadan rex cinema and planets

                  باطلب یاری ازخالق هستی 

سلام

درابتدا...بانثارفاتحه برآنهاکه دراین واقعه به جهان دیگر

پرکشیدند.....

برای بررسی این واقعه ی تلخ بایدجو  آن زمان رادرنظر

گرفت...راه پیمائی ها..مخالفت ها وحوادث مختلف آن

روزهارا...

 

 احمدآباد وسده تحت تاثیربرج جدی..همینطورجمشیدآباد..پیروزآباد..برج حمل..و

نواحی مرکزی ومنطقه ی شرکت نفت آبادان  هم تحت تاثیربرج حمل ...(وحوت

نقطه ای که سینما درآن واقع شده..)..

که درکنارپالایشگاه نفت آبادان واقع شده اندوپالایشگاه..که توسط انگلیسیها

(برج حمل)..احداث گردیده..برای حمل..بیت سرگرمیها..وازجمله سینماها..

بابرج اسدمربوط میشود..اگربه سال تاسیس سینمارکس برگردیم..که سال

1335 خورشیدی یا1956 میلادی گفته شده..(شکل سال 1357)...

حرکات سیاره ای مهمی آغازگشته اند..ازهمه مهمتر توقف طولانی

مریخ است دربرج حــــوت..

که ازژوئن تادسامبر1956 یعنی حدود 6 ماه این قرمزآتشین فام..بربرج

دوماهی..گام مینهاده..

16ژوئن1956 اتصال مشتری وپلوتو در26اسد روی داده..پلوتوقبلا در1333

(1954)..به تنهایی دراکتبر - نوامبر ودسامبر1954در26 درجه ی اسدحرکت

داشته....خوب...اگر26اسددرجه ی مهمی بوده..ببینیم که....

در28مرداد1357..26اسدچه نقشی داشته؟

آفتاب رامیبینیم که در26اسد حضوردارد..وماه درحال طلوع بوده درحوت..بین

13 تا19 درجه ی حوت..برج حوت...برجی که موقع احداث سینما..مریخ درآن

توقف طولانی داشته...

حرکت مهم دیگر..حرکت زحل است که در1956 واردصفردرجه ی برج

قوس شده..وسال1357زحل درسنبله حرکت داشته..سنبله درتربیع باقوس..

در1956 همچنین...

پلوتو واردسنبله شده در20 اکتبر

نپتون واردعقرب شده در19 اکتبر

اورانوس وارداسدشده در10ژوئن

مشتری واردسنبله شده در7جولای                                                

پس...اورانوس که وارداسدشده..سینمارکس فعال شده..

خود کلمه ی رکس هم بمعنای پادشاه ازکلمات منسوب به برج اسد وآفتاب

است..اورانوس دراسد....ومریخ درحوت...این وضعیت رادرطالع راه اندازی

سینما(رکس) بخاطربسپارید..ژوئن 1956که مشتری در26 درجه ی اسد بکنار

پلوتورسیده..

پس 26 درجه ی اسد که پلوتو برمشتری بسیار تاثیر گذاشته راهم بیادداشته

باشید..اورانوس دراسد...ومریخ درحوت..سال تاسیس سینمارکس..

سال1335یک اتفاق مهم دیگرهم افتاده..وآن اینکه طرح تشکیل ساواک در11

مهر1335 درهیئت وزیران دولت وقت به تصویب رسیده..زمانیکه سیاره ی

پلوتو

اواخربرج اسدحرکت داشته(29اسد)..وماه درهمین درجات دربرج اسددرکنارپلوتو

قرارگرفته بوده..(پلوتومعمولا سیاره امورجاسوسی ومحرمانه هم گفته شده..

وحتی فیلمهای جاسوسی وپنهانکاریها..مثل ..بالاترازخطر ..)

ماه وپلوتو دربرج اسددرتربیع بازحل دراواخرعقرب..ومریخ باتوقف طولانی اش

دربرج حوت درهشتم ماه وپلوتو...تاثیر ترس آفرینی رابهمراه داشته..اگربه

علامتی که برای ساواک طراحی شده بوده..مثلا درویکی پدیا..نگاه کنیم..تصویری

ازشیربالدار(اسد دلو)دیده میشود..ومکان آفتاب برج میزان است وبرج میزان..

امورمحرمانه وپنهان گفته شده..ازبرای برج عقرب..(شاه)..

وسرانجام..طرح تصویب ساواک دراسفند1335که آفتاب دربرج حوت حرکت

داشته..(همان برجی که مریخ چندین ماه درآن حرکت وتوقف داشته)..درمجلس

شورای ملی (رژیم شاه)..

برج اسد برج پادشاهان ایران زمین بوده..وسیاره ی پلوتو برامورخفیه وکسب

خبر نهانی ارتباط دارد وباحرکت مریخ درحوت(بیت 12حمل..ایرانزمین)..

ترکیب حاصل ....تصور بیم افکنانه ای راازخودبروزمیداده..

حال بسال 1357 برمیگردیم..

1- زحل وارد سنبــــله میشود..(برج مقابل حوت)برج حوت وبرج تولد رضاشاه...

درکودتای سوم حوت 1299 ..اورانوس تازه پای بربرج حوت نهاده بود..برج

موسس سلسله ی پهلوی..وزحل..آرام آرام درتربیع بانپتون درقوس قرار میگیرد..

برج میزان برج شرف زحل است..وزحل درسنبله دردوازدهم شرف..درجایی

نامناسب حرکت دارد..ومخالفتها

شدت میگیرد..باشاه ورژیم پهلوی..

2-برج سنبــــله برج دوازدهم است ازبرای میزان..

که مریخ وزهره وپلـــوتو درآن حرکت دارند..وبرج میزان برج مقابل آن قسمت

آبــــادان است که سینما درآن قراردارد..یعنی حمــــــل..

3-واقعه دردناک باطلوع قرص تقریبا کامل مــــــاه...(ماه ..ماه رمضان است)..

دربرج حوت بوقوع می پیوندد..همان برجی که درموقع احداث سینما در1335

مریخ درآن توقف طولانی داشته..برج حوت برج مصائب وناراحتیهای سخت

برای حمل است..

4- فیلم گوزنها...ساخته ی مسعود کیمیایی(متولد برج اسد) است وهنرپیشه ی

اصلی آن دربرج حـــوت زاده شده(بهروزوثوقی)...

5-برج میزان برج مرگ وخطر ونهــــــدیداست ازبرای حوت..وسه سیاره ی

مریخ - زهره - پلوتو درآن حضوردارند.


6- درلحظات وقوع واقعه..مریخ سرخ..

در9درجه ی میزان درهشتم حوت بوده..ودرجات طالع وقت هم 20 حوت..

ومریخ..اتش...

7-درلحظات پدیدآیی این حادثه ی بس ناگوار..راس ماه که زحل در آنست..26

درجه ی سنبله...وآفتاب در26 اسد دردوازدهم زحل است..ومشتری اندیشه آفرین

در26 سرطان..دردوازدهم آفتاب قرارگرفته..مشتری وسرطــــان..

  بافاتحه ی مجدد برهمه ی شهــــدای این واقعه ی فراموش نشدنی

این واقعه میتواند یکنوع علامت باشد..درخط پیوسته ی حوادث زمان..

برای نشان کردن سقوط پادشاهی..پیروزی مردم..وشاید..خونهاییکه..درآینده..

درجنگ تحمیلی..درآبادان وخرمشهروسایرنقاط..مقدربوده تابرزمین ریزد..

 

  برای عدم وقوع دوباره ی چنین رخدادی.....دعـــا کنیم...............

 

 

 

  

/ 1 نظر / 11 بازدید
محمد

سلام بر شما من پیگیری طالع بینی و سیارات را مدیون شخص شما هستم برای اولین بار نام کتاب روضه المنجمین و کتاب التفهیم را از وبلاگ شما و از نوشته های شما دیدم که با پیگیری های بسیار متوجه شدم که ترجمه آن بسیار سخت است و متوجه شدم که باید به سوی آسترولوژی ودیک (شمال هند) روی بیاورم. از شما خواهش دارم که وبلاگتان را تعظیل نکنید. به خدا شما تنها وب فارسی هستید که به خوبی آسترولوژی را تفهیم می کنید. نمی دانم باید به چه نجو و به چه زبانی از شما خواهش کنم که وبتان را تعطیل نکنید. من نمیخواهم پست "لابلای آینده" آخرین نوشته شما باشد شما این وب را دفتر خاطرات خودتان بدانید و هر زمانی که وقت دارید نوشته هایتان را در آن بنویسید اما شما را به خدا حرف از بی وفایی و نزنید که بدجوری ناراحت می شم. جای دیگری برای ارسال نظرم باز نبود و من به طور اتفاقی این پست را پیدا کرده و از اینکه دیدم ارسال نظرات باز است بسیار خوشحال شدم. باور کنید من به وب شما عادت کرده ام و اگر شما بخواهید این وب را برای همیشه تعطیل کنید نمی توانم به راحتی آن را فراموش کنم. تعطیل نکنید و با قدرت ادامه بدهید.