زلزله های بم -سوماترای اندونزی

     باطلب یاری ازخالق هستی     

 

 

داریوش رفیعی ازمتولدین شهربم در4 دیماه 1306 است...آوازهای 

پراحساس وحزن انگیزش راشنیده ایم..

 

 

 

 

درجدول طالع داریوش رفیعی سیارات زحل ومریخ در12 درجه ی قوس

(بیت دوازدهم برای جدی ) اقتران داشته اند وعطاردهم دربرج قوس حضور

داشته...آفتاب وماه هم دربرج جدی حاضربوده اند ومیتوان دشواریهای زندگی

این هنرمندراهمزمان باحرکت این سیارات وخصوصا اتصال مریخ وزحل دربیت

دوازدهم طالع درنظرگرفت..دراین طالع مقابله ی ماه وپلوتو نیزدیده میشود...

که احساساتی پرشوروشدید ویک دلبستگی خاص رامیتوان گمان برد..که برای

صاحب طالع رقم زده شده...داریوش رفیعی دربرج دی زاده شده..وبرج دی برای

شهربم یادآور زلزله ی شدیدبم است.. آیابپنداریم که سرنوشت این هنرمند مرتبط

است باسرنوشت بم ..یعنی طالع هردو برج جدی است...؟

اکثر سواحل جنوبی وطنمان ازخوزستان - بوشهر- بنادر..تاسیستان وبلوچستان

ازتاثیربروج جدی سرطان بهره برده اند..وبم راهم به این مناطق می افزائیم.

زلزله ی 9 ریشتری سوماترا وسونامی پس ازآن دراندونزی - زلزله ی 7

ریشتری هائی تی - زلزله ی 6ریشتری بم - زلزله ی 7ریشتری کوبه ی ژاپن..

همه درماه دی اتفاق افتاده اند...

5دی 1382 همزمان بااتصال ماه ونپتون در11درجه ی دلوزمین بم لرزیده

است...اما چرا غیرازبم بقیه مناطق گفته شده..هم دردی لرزیده اند؟...

آیا اگرطالعشان درجاتی ازبرج جدی باشد...چراباید زلزله را تجربه کنند؟

وقتی ماه وآفتاب باهم اقتران میکنندوهلال ماه پس ازآن درآسمان ظاهرمیشود..

بصورت کلاسیک...7روز..7روز.. تغییرشکل اساسی میدهد:

هلال  -  تربیع اول  -  ماه کامل  -  تربیع دوم  - وشروع ماه جدید

دوسیاره هم که باهم اقتران میکنند..میتوانند تاثیر خودرابریکدیگر بهم چنین

عیان کنند...

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

حالا به این تاریخها بادقت توجه کنید:

الف = 2 فوریه 1993 (1371)... اتصال سیارات اورانوس ونپتون در19

درجه ی جدی

ب = 19 اوت 1993 (1372) ..اتصال سیارات اورانوس ونپتون در18

درجه ی جدی

ج = 25 اکتبر1993 (1372).. اتصال سیارات اورانوس ونپتون در18

درجه ی جدی

وتربیع اول ایندو سیاره ی منظومه ی شمسی بایکدیگر درسالهای 2039-

2040 رخ خواهدداد...

یعنی تاکمتراز 30سال دیگر آثار این اقتران فعال خواهدبود...

درچه برجی..؟  دربرج جدی......

سیاره ی اورانوس را طالع بینان برهمزمانی بازلزله موثرمیدانندوسیاره ی

نپتون..دراینجا میتواند نوعی نیروی درپرده تعبیرشود..که همچون اندیشه ای

پنهان بااورانوس هم نوامیشود...

سیاره ی زحل برنواحی دیگرمثل سیبری وآلاسکا نیزکه سرمای شدیدی وجود

دارد...تاثیرمیگذارد..زحل سیاره ی سرما...یخبندان ..زمستان وافسردگی نیز

بشمارمیرود..

درزلزله ی شدید بم ودرزلزله ی شدید سوماترای اندونزی ..چگونه است که هر

دو دریکروز یعنی 5 دی ..آنهم در2سال مختلف بوقوع میپیوندند..ودرهردوزلزله

..سیاره ی زحل دربرج سرطان حرکت داشته..زحل سیاره ی برج جدی است ودر

سرطان دروبال قرارمیگیرد..برج سرطان راطالع جهان گفته اند...وبرخی

کشورها...

درزلزله ی کوبه ی ژاپن که 7 ریشتربوده وتلفات داشته ..اورانوس سیاره ی

منسوب به زلزله درکنارآفتاب دراواخربرج جدی قرارداشته..وماه دربیت هشتم

آنها یعنی بیت تهدید وخطر حرکت میکرده...

درزلزله ی 7 ریشتری هائی تی ...آفتاب وزهره در21 درجه ی جدی اتصال

داشته اند..وزهره به اصطلاح درحداحتراق قرارداشته است دربرج جدی...

وماه نیز دربرج دوازده جدی ... یعنی برج قوس حرکت داشته...

درزلزله ی 9ریشتری سوماترای اندونزی.. ماه وآفتاب در5 درجه ی سرطان

جدی مقابله داشته اند...

وبالاخره درزلزله ی شهربم ...مریخ دراوایل برج حمل درحدتربیع بوده..

باآفتاب دربرج جدی...

توجه:

همه ی سیارات درهمه ی حضورها دربرج جدی..پای خودرا درجای پای:اتصال

اورانوس ونپتون درسال 1372 میگذارند واثرآنراتشدیدمیکنند.

آیامیتوانید به رخدادهای دیگری اشاره کنید که همزمان بااتصالهای اورانوس و

تپتون دربرج جدی ...بوقوع پیوسته باشند...

 

                                                    

 

 

 

         

/ 1 نظر / 60 بازدید
امیرکوروش

سلام دوست عزیز من شما را پیوند کردم. ی سوال : نظرتون در مورد تقویم فارسی منصور نجومی چیه که توش مینویسه حکمای ترک عقیده داشتند : که چون مثلا سال خرگوش درآید بهار پرباران شود کلا میشه ارتباط طالع بینی و وضع هوای یک سال را بگین. سال خوک بسیار سرد و پربرف .... همین هم شد سال 1386 بسیار سرد بود. راستی من 20/6/1365 هستم میشه دقیقا بهم بگید از لحاظ عاطفی چه آینده ای در انتظارمه؟ ممنونم