زحل - مشتری-ماه و.....شعله ی عشق

باطلب یاری از خالق هستی             

                                                              

درماه خردادسال ١٣٨٨ سریال پس از سالها...از شبکه ی ٣ تلویزیون پخش شد..

علی اکبر پس ازسالهای زیاد که دلباخته ی دختری بنام ثمن بوده...حال..درسالهای پیری... او

رامییابد.. این سریال تلویزیونی زمانی ساخته میشودکه سیاره ی زحل(علی اکبرمعمار

..فرامرز قریبیان)..دربرابراورانوس دربرج حوت قرارمیگیرد..نوعی شکاف درزمان ایجاد و

بازگشت به گذشته بشکل عجیبی رخ میدهد..بقول روزنامه جام جم:

روایت سریال ازجائی آغازمیشودکه استادعلی اکبرمعمار(فرامرزقریبیان)..برای تخریب

یک حانه ی سنتی طرف مشاوره قرار میگیرد..غافل ازاینکه باورودبه این خانه..خاطرات

سالهای ازدست رفته اش زنده میشودوزنی رامی بیند که زمانی میخواسته بااو ازدواج

کند...اما..دست روزگاربین آنها..فاصله انداخته است..باورود سیاره ی زحل به برج سنبله

دربرابرسیاره ی اورانوس دربرج حوت...استادعلی اکبردرموقعیتی قرارمیگیرد..که بایدبااین

گذشته وماجراهای آن خداحافظی کرده وبه این زن:فاطمه گودرزی(ماه)..کمک کند.

بنظرمیرسدسریال(پس ازسالها)برمبنای مایه ای از حقیقت ..شکل گرفته..نه ازروی تخیل

صرف...ماجرابرمیگرددبه اتصال زحل ومشتری دربرج جدی یعنی سال ١٣٣٩ شمسی..

ماجراهای عاشقانه همیشه وجودداشته ودارند..خسر..شیرین..فرهاد..

وچه منظومه های شاعرانه ی زیبائی دراین خصوص سروده شده اند...چه بسا خیلی از

آنهاکه درسنین بالای ۵۵ سال هستند..بیادماجراهای عاشقانه ی دوران جوانی خود

بیفتند..مخصوصا عشق های شروع شده بایک نگاه جادوئی..وناکامی حاصل آن عشق..

که سوزآنرابیشترساخته است..عشقی که تمام زندگی آنهاراتحت الشعاع خودقرارداده

است...

درسال ١٣٣٩...زحل ومشتری دربرج جدی اتصال داشته اند...                

                                                                                                              

           

 آفتاب:۵٢/۶/. درجه حوت      ماه: ٣۵/١٩حمل         

عطارد١١/۶ حوت درحال رجعت - زهره:١۵/١٠حمل - مریخ:۵٨/. سرطان -

مشتری:١٢/٢۵ جدی - زحل:١٢/٢۵جدی -اورانوس:٢٩/٢٣ اسددرحال 

رجعت - نپتون١٨/١١ عقرب درحال رجعت -پلوتو: ٢/٧ سنبله  درحال 

رجعت - راس ماه: ۴۵/۶ سنبله

درنموداربالا: اتصال زحل ومشتری  - تربیع زحل ومشتری با ماه درحمل

مشخص است... 

                         

    برج تولد هنرپیشه ی زن برج اسد(ماه درسرطان)- برج تولدراج 

کاپور(سوندار=برج :قوس..ماه در:سرطان)     -

برج تولد راجندراکمار: اواخرسرطان...قمردرجدی...بوده است.(بازیگر نقش گوپال)           

 درزمان اتصال زحل ومشتری دربرج جدی...سیاره ی مریخ دربرج

سرطان درحال رجعت وتوقف بوده است..ودر6 ماه مه 1961 از 

برج سرطان واردبرج اسد میشود..بنابراین مریخ از22سپتامبر1960

تا6مه 1961..حدود8ماه دربرج سرطان توقف داشته است.                                   

 (برخی حوادث مهم جهانی درسالهای ١٩۶١-١٩۶٢ که اقتران زحل

ومشتری رخداده است :ساخت دیواربرلین - ماجرای خلیج خوکها درکوبا-

محاکمه ی آیشمن دربیت المقدس - سفرگاگارین به فضا-

استقلال الجزایر- دخالت نظامی آمریکادرکوبا- مرگ لومومبا

درزمینه ی هنرها: ظهور موسیقی راک اندرول والویس پریسلی.

الویس پریسلی متولدبرج جدی بود..

ساخت فیلم: داستان وست ساید

ناتالی وود متولدبرج سرطان بود

ارسال امواج رادیوئی به سیاره ی زهره وانعکاس آن بزمین

مرگ دبیرکل سازمان ملل متحد                             

                                                  

   

                                       

                                                                 

                                         

               

درلحظه ی اتصال ماه دربرج حمل بوده..بنابراین..یک زن پرجاذبه ودومرد: زحل ومشتری

دریک مثلث عشقی درگیرمیشوند..زحل درخانه ی خود...برج جدی..ومشتری بحالت

نامتعادل..چون برج جدی هبوط(ضعیفترین جایگاه )برای مشتری محسوب میشود..

ضمنا مشتری سیاره ی بیت ١٢جدی(دشمن پنهان زحل..ناکامیهای او) میباشد..

بنابراین علی رغم اینکه زحل درخانه ی خوداست..وبه ماه سخت دل بسته..

بارقیبی سزسخت روبرومیشود..زمان میگذرد..درسال ١٣۴۴ ..سیاره ی زحل که واردبرج

حوت شده است..درحدتربیع(دشوارترین وضعیت )باسیاره ی مشتری که دربرج جوزا قرار

دارد...قرارمیگیرد..نیروی دیگری که دربرابرزحل قرارمیگیرد..دوسیاره ی اورانوس وپلوتو

هستند که دربرج سنبله حرکت میکنند..

بقول منجمین طالع بین یک           Tsquare    قدرتمند رخ میدهدوپس ازآن مشتری بفاصله ی

کوتاهی واردبرج سرطان میشودزحل زیراین فشار شکست میخوردومشتری دربرج

سرطان(خانه ی ماه)..به قدرت میرسد..وهمان فرد بی تعادل ماه رابدست می آوردو..

زحل ناکام میماند..چقدرمارابیاد فیلم هندی سنگام درسالهای۴۴تا۴٨ می اندازد...

گرچه سیاره ی زهره ...سیاره ی عشق وزیبائی نامیده شده... وماه را(احساسات

لطیف) درکنارزهره..صاحب تاثیر دانسته اند..ولی..برای بروز یک عشق پرشور و

فراموش نشدنی...قدرت سیاره ای مجتمعی لازم است تااین شورعاشقانه بباربنشیند

وخاطره ای فراموش نشدنی دراذهان همه ی انسانهابگذارد وکارش به زنده ماندن ماجرا

درقالب داستانها..کتابها..وفیلمهابکشد..

 برای بررسی حوادث شخصی واجتماعی (باتوجه به حرکت سیارات)..بایدیک نقطه ی

شروع رادرنظرگرفت..الگوی ساده ی این بررسی..حرکات ماه است ...

ماه درگردش خود بدورکره ی زمین اشکال مختلفی بخودمیگیرد..زمانی که ازکنارخورشید

عبورمیکند..نوری ندارد ودیده نمیشود..که این حالت دربین منجمین قدیم:اقتران نیرین

(نزدیکی دوجسم نورانی)..نامداشته..طالع بینان غربی به آن ماه نو  new   moon

میگویندودرواقع نقطه ی شروع یکدوره ی ٣٠روزه ی تغییرات است..اگرنقطه ی شروع را

یک ضلع مربع فرض کنیم..اضلاع به این ترتیب نامگذاری میشوند..ماه نو - تربیع اول -

مقابله ی آفتاب وماه یاماه شب جهارده - تربیع دوم ومجددا گذرماه ازکنار آفتاب وبازماه نو

وماجراهای جدید.. یک داستان نویس هم معمولا داستانش راطبق همین حرکات تنظیم

میکند...شروع داستان..گره..اوج..وحل ابهام داستان..

باتوجه به اینکه بین هرتغییرمشخص ماه ٧ روزفاصله است..دلیل اهمیت عدد٧ نیز

مشخص میشود..چراوقتی ٧سالمان میشودازحالت کودکی خارج میشویم وبمدرسه

میرویم؟ چراوقتی حدود١۴سالمان شدبه دوره ی مهم بلوغ پا میگذاریم..؟

٢١سالگی پایان دبیرستان وخدمت سربازی(درپسرها) میرسد..٢٨تا٣٠سالگی...

زمان معمول ازدواج وتولیدمثل است...همه باحرکات ماه مطابقت دارند..کتابهای

طالع بینی غربی اکثرا این موضوع راتوضیح میدهند..یک کتاب مرجع برای استفاده در این موضوع کتاب:

astrology for the millions  استکه...         grant lewiآنراتالیف نموده....ومراحل چهارگانه ی:

                                                                uppersquare       -         lower   square                -      opposition      -  conjunction      -     

رابه سادگی توضیح داده است. اجتماع ماه وآفتاب ویا چند سیاره مثل زحل ومشتری...

میتواند شروع یک سری حادثه باشد..چه درزندگی شخصی افرادیادرزندگی اجتماعی..

ویک سیکلی(دوره ای ) پیموده میشود تاماجراها به سرانجام خودبرسد..این چنین

حوادث یک دوره ی ٢٠ساله راگروهی از منجمین به اتصال زحل ومشتری ربط میدهند

وتفسیرمیکنند..درزمان اتصال زحل ومشتری یامقابله ی آنها معمولا لکه های خورشیدی

برسطح خورشید ظاهرمیشوند..گاه چندکانون جداگانه ی انرژی درهم تداخل میکنند...

درچندنقطه ی یک برکه سنگهائی بیندازید..دایره های مختلف المرکزی تشکیل میشوند و

دایره ها که از هم دورمیشوند..درهم تاثیر میگذارند..زندگی ..جلوه ها..تصاویرگونه گون

بخودمیگیردومارابه فکرواندیشه وامیدارد..بابررسی تجلی یک جلوه..درتاثیر حرکت

سیارات بیشتردقت کنیم..

این آتش عشق..این برق جانسوز                   جان توراگر...سوزدشب وروز

دردل نهان کن..باکس مگوراز                          رو..سوزوسازازپروانه آموز

گاه بعضی ازعشقها..جاودانه وافسانه ای برجای میمانندودرحالیکه بتعدادافرادانسانها..

انواع عشقها مرتبا..بوجود می آید وبه ثمرمینشیند..یاناکام می ماند..ممکن است..

عشقی درقلبی بوجود آیدوجان کسی رابلرزاند..ولی معشوق حتی خبرنشود..

آری مثل عشقی که داستان داش آکل بیان میکند..داش آکل به مرجان عشق داشت

ولی قادربه بیان آن نبود...

یکی ازمعروفترین ماجراهای عاطفی شدیدوعشقی که بصورت فیلم درآمد وسالهای

١٣۴۴به بعددرایران نمایش داده شدوبسیارمورداستقبال عامه واقع گردید..فیلمی بنام

سنگام بودکه فیلمی بودتولیدشده درکشورهندوستان ...

جوانهای قدیم خوب بیاددارند که چقدر جلوی درب سینماها..حتی قبل ازفروش بلیط..

شلوغ میشد..جمعیت زیادوعلاقمندانی که میخواستنداین فیلم راببینند...عده ای

کارشان این شده بود که صفحات موسیقی فیلم راجلوی سینماها بفروش برسانند..

وداستان آن بصورت کتاب وکتابچه چاپ وبفروش میرسید...

داستان آن ..عشق وعلاقه بین یک معشوق ودوعاشق بود..که ازکودکی باهم بزرگ

شده بودند..نام فیلم هم بیان نام ٣رودخانه است که بهم می پیوندند...

علامت هندوستان درطالع بینی برج جدی سرطان است..واین فیلم بنظرمیرسدتحت

تاثیراتصال زحل ومشتری دربرج جدی ساخته شده باشد..ازسال١۵٠٠ میلادی به بعد

فقط٣بارزحل ومشتری دربرج جدی اتصال کرده اند...بله ..درست حدس زدید..

احتمالا این داستان عشقی هم ریشه درحقیقتی بایدداشته باشد..درسال١٣٣٩-

١٩۶١میلادی که برای آخرین بارزحل ومشتری اتصال داشته اند..این فیلم بصورت طرح

اولیه درآمده وباالهام از ماجراهائی حقیقی که دردواتصال قبلی..یعنی درسالهای ١٨۴٢و

١٩٠١میلادی ممکن است رخداده باشد..داستان این فیلم شکل گرفته است..

قبل  از بررسی موضوع..اول به جدول سیارات..درلحظه ی اتصال زحل ومشتری..نگاهی

می اندازیم:اتصال زحل ومشتری درساعت ١بامدادروز٣٠بهمن ١٣٣٩ مطابق با ١٩ فوریه

١٩۶١ در١٢/٢۵ درجه ی برج جدی واقع شده..که طالع وقت حدود٢٠درجه ی عقرب

میشود وسیاره ی نپتون در١١درجه ی عقرب..کمی ازافق بالا آمده بوده است..موضع

سیارات درزیرنموداربالا آورده شده..

دراین طالع..ماه که دربرج حمل است وگفته شدکه درحدتربیع قرارداردبا دوسیاره ی

غول پیکر زحل ومشتری..برشخصیت زن داستان یعنی (رادا) منطبق است ومیدانیم

برج سرطان خانه ماه است..برج سرطان دربرابرخود دربرج جدی دو سیاره ی زحل و

مشتری رادارد(نکته ی جالب اینکه بازیگران این فیلم هرسه... ماه درطالعشان دربروج

سرطان جدی قراردارد)..آری دوخواهان سرسخت ودلباخته تحت تاثیر اویند...

زحل (گوپال) ومشتری (سوندار)..میدانیم که زحل سیاره ی برج جدی ومشتری سیاره ی

برج قوس یعنی خانه ی١٢ نسبت به برج جدی میشود..بنابراین مشتری (که منجمین

بدان سعداکبر گفته اند)..درجدی برای زحل رنج وحرمان ببارمی آورد... برج جدی..برج

بزرگان واشراف ومتمولین است..وفیلم درچنین محیطی اتفاق می افتد وبرخلاف محیط

معمولی کشورهند...این فیلم فضائی اشرافی رادرمقابل دیدگان ما می گسترد...

درهمان روزهافیلم گنج قارون هم درهمین مایه ها ساخته شد..که قارون درواقع..

زحل وفردین  ایفاگر نقش مشتری بود وخانم فروزان نقش ماه (سرطان ) رابرعهده داشت

..معمولا نقش مشتری ...کارآکترش نقشی فیلسوف مشرب وبی خیال امور مادی راارائه

میداد ..که پیروز پایان ماجرامیشد درفیلم سنگام...قهرمان زن داستان(برج سرطان=ماه)

به زحل بسیار علاقه نشان میداد وموضع ماه درجدول اتصال زحل ومشتری درسال ١٣٣٩

درخانه ی حمل است وبرای برج سرطان احساسات عاشقانه ی زیادی بهمراه می آورد..

هم زحل وهم مشتری بشدت زیرفشار ماه درحمل قرارمیگیرند..وهردو دلباخته ی یک

معشوق میشوند...زحل بعلت تماس بامشتری(سیاره ی بیت ١٢ برج جدی )..اندوه و

غم رادرخودنشان میدهد..وزن راازخود نومید میسازد...

زمانی که زحل واردبرج حوت میشود(٢۴مارس ١٩۶۴..حدود٣سال پس ازاقتران زحل و

مشتری) ومشتری درجوزا درتربیع بازحل قرارمیگیرد(۶ژوئیه ی ١٩۶۵  )بااعلام خبر

اشتباه فنای مشتری ..یعنی مرگ سونداردریک سانحه ی هوائی ..گوپال ورادا..عشق

پنهان رابهم ابرازمیدارند..ونامه ای عاشقانه حاصل گذرمشتری ازجوزا وحضورزحل دربرج

حوت است..نوشته میشود..که همین نامه دراواخرفیلم..دستاویزی برای قهرمان دیگر

فیلم (سوندار) میشودتازن رابیازاردوموجب مرگ قهرمان دوم فیلم..یعنی گوپال شود.

...واین مصادف میشودباورود مشتری به برج سرطان ..وسرانجام مشتری درسرطان

قدرتمندمیشود..وسونداررا(مشتری) میبینیم که با:رادا(سرطان=ماه) ازدواج کرده..وزحل

دربرج حمل(١٩۶٧ )..درموضع ماه درجدول اتصال..ودرحدتربیع بابرج (خانه ی خودش )

قرارمیگیرد وباحذف خود..داستان به انتهای غم انگیزخودمیرسد.

علامتهای متضاد(جدی وسرطان..دراین ماجرا)بشدت جذب هم میشوند..ولی معمولا

بهم نمیرسند..چون اسباب سازگاری آنهاازفاصله ی نزدیک فراهم نمیشود...

وماجرابشکل یک خاطره ی پرقدرت درقلب هردوباقی میماند.                          

اکنون که سالهاازنمایش این فیلمها گذشته...

...به نمایش درآمدن سریالهائی

همچون: پس از سالها..میتواند یادآوراهمیت نقش دلبستگی های انسانی بیکدیگر

وتاثیرآن درایجادانگیزشی نیرومندبرای رسیدن به هدف ووصال معشوق باشد...

انگیزشی که ازهرعامل محرک دیگری..پرقدرت تر خواهدبود..            

                                                                                خسته نباشید

/ 2 نظر / 164 بازدید
مونا

خیلی خیلی ممنون از اطلاعات بسیار جذابتئن در مورد آسنرولوژی لطفا مطلبی در مورد نقش سیارات در خانه های مختلف و تشکیل جهت توسط سیارات نیز توضیحاتی ارائه بفرمایید . با سپاس

محمد (لطف کنید و جواب بدهید)

با سلام سوال مهمی از شما داشتم آیا برای هر کسی که در ساعت خاصی به دنیا می آید و طبعا در همان ساعت برجی طلوع کرده است بروج شرقی و غربی متفاوت است یا برای هر کسی بدون توجه به زمان تولدش شرقی و غربی بودن سیارات مهم نیست؟؟ خواهش میکنم این بار را جواب بدهید. با تشکر از شما