مکزیک و...زاپاتا Mexic and Zapata

                                 باطلب یاری از خالق هستی   

حرکت جمعیتها درسرزمینهای آمریکای مرکزی وجنوبی..همزمانی داردبا...

اقترانهای سیارات زحل ومشتری..دربروج خاکی..وبخصوص اقتران سال 1901

میلادی..در14 درجه ی جدی..

Mexican revolution of 1910..and saturn - Jupiter

conjunction in Capricorn sunsign...

زحل سیاره ی منسوب به دهقانان..کشاورزان است..وآنها که باخاک کارمیکنند

کمی بعدازاقتران 1901..اورانوس هم وارد برج جدی شده ومقابل نپتون در

سرطان به عرضه اندام پرداخته..(امیرخیز وسرطان جدی)..واین زمانهاستکه

حرکات وسیع وگسترده ی جمعیتها درآمریکای مرکزی وجنوبی..وقسمتهایی از

آسیا..مثل ایران(انقلاب مشروطه)..وهمینطور هند بوقوع پیوسته..وروسیه ی

تزاری هم بهمچنین..درایران..ستارخانSattar khanظهورمیکند که به شغل

اسب فروشی اشتغال داشته..ودرمکزیک دهقانی بنام زاپاتا..وباز..همراه

ستارخان..باقرخان است Bagher khanوهمراه زاپاتا..پانچوویلا..

خوب...بیشترکه درکنه شخصیتهای برخاسته درآمریکای مرکزی وجنوبی..

فروبرویم..مثلا درزمان معاصر..هوگوچاوز درونزوئلادربرج اسد زاده شده بوده

یادرزمان مقابله ی اورانوس وتپتون دربروج جدی سرطان..یعنی 1901 ببعد

uranus - neptune opposition in capricorn - cancer 

وقوع اقتران زحل ومشتری دربرج خاکی جدی..

Saturn - Jupiter conjunction in capricorn

امیلیانو زاپاتا درمکزیک ظاهرمیشود..یک متولدبرج اسد..

وپانچوویلا متولدبرج جوزا..

شبیه این وضعیت درزمان معاصر درکوبا رخداده..

یک متولد برج اسد..فیدل کاسترو

توقف طولانی مریخ...

ویک متولدبرج جوزا...چه گوارا..

ظهورداشته اند..سیمون بولیوار ازشخصیتهای انقلابی آمریکای جنوبی..هم یک

نظامی متولدبرج اسدبوده..گرچه درجدول سیارات زمان تولد بولیوار..

اورانوس رادربرج عقرب میبینیم..ولی..سیارات زحل ومشتری درچه برجی

حرکت دارند؟ نگاه کنید..

بله دربرج جدی..

in Bolivar chart we can see that..Saturn and Jupiter

 

 

moving in Capricorn sun sign

پس یک ارتباطی رامی بینیم بین بروج جدی واسد..به هند وروز ملی اش و

همینطور پاکستان اگر نظر افکنیم..هردوروزملی اشان دربرج اسد واقع است..

درحالیکه شبه قاره ی هند تحت تاثیر برج جدی گفته شده..

برج اسد باآفتاب مربوط است..وآفتاب واسد برج هشتم است ازبرای جدی..

وبرج جدی...مکزیک وبرخی کشورهای آمریکای مرکزی وجنوبی..

درروابط انسانی هم بین متولدین بروج جدی واسد کشش خاصی..معمولا..

بوجود می آید..برج جدی..متولداسدراستایش میکند..ومطالعه ی جداول

درج شده دربالامارابه این نتیجه رهنمون میکند که لااقل درآمریکای لاتین

درحرکتهای گروهی..برج جدی..متولدین مردادرابه رهبری برمیگزینند.

 

                                    خسته نباشید

 

/ 0 نظر / 85 بازدید