هالیـــــوود وپــلوتـــو

                         بــاطلب یــــاری ازخــالق هستـــی 

  

سلام...

دردانش طالع بینی...بروج حوت...وعقرب..وسیاره ی پلوتو...برامورخفیه..و

جاسوسی...ومشابه آن مربوط دانسته شده..

درسالهای 1965(1344)و1966(1345)...سه بارسیارات پلوتو واورانوس در

برج سنبله (بین 16تا17درجه)..اقتران داشته اند...اگربرج حوت را برامور

پشت پرده ونهانی..مربوط بدانیم..برج سنبله میتواند بیان کننده ی نهانی های

برج حوت باشد...ودرآن سالها ودرگذرزمان اتفاقهای مهمی درجهان افتاده..

مثلا..دخالت آمریکادرجنگ ویتنام..دردفاع ازدنیای سرمایه داری..

و....ولی دراین یادداشت..توجه داریم به نیروهای پشت پرده..وعملکردآن..

تحت تاثیرهمین اقتران...درهالیوود..سریالی بنامmission impossible

ساخته شد...ودرتلویزیون ایران آن سالها..تحت نام بالاترازخطر...بنمایش درآمد..

 http://s6picofile.com/file/8200577992/mission1.mp4.html

دراین سریال تلویزیونی...(مخصوصا قسمتهای اول آن..فصل اول)...بیننده با

گروهی چندنفره آشنامیشودکه ازجایی ناشناس دستورمیگرفتند..وباابزارهاو

تخصصی که داشتند..دست به کارهایی میزدند..که غیرممکن مینمود..

 

دراین سری فیلمها..اینطوروانمودمیشد که اینها..بادیکتاتورها...وآنهاکه قدرت

مخرب وجهنمی (ازنظرنظام سلطه جوی سرمایه داری)..دراختیاردارند..

مبارزه میکنند..وبامهارتی خاص..کودتا...(شبیه مرداد1332)..خلع مقام..و...

براه می انداختندوسربزنگاه..بامهارت خاصی ازصحنه خارج میشدند..

خوب حالا به نوشته های شخصی بنام جان پرکینزدرکتابش..بنام..اعترافات

یک جنایتکاراقتصادی.......    confessions of an economic hit man

نظر می افکنیم... (مترجمین:نبوی - شهابی)کتابرامیتوان دربازاریافت..

جان پرکینزیک متولد بهمن است..وگفتیم که ابتدای شکل گیری پیشرفتهای

کنونی انسانها..میتوانداززمان اقتران سیارات زحل ومشتری ونپتون

باشددردرجات

اولیه ی برج اسد..

وما در2020میلادی هم  یک اقتران دردرجات اولیه برج بادی دلو(بهمن) داریم...

.......

که نقطه ی مقابل وبازگشت است ازبرای اسد..

حال نگاهی می اندازیم به وضعیت سیارات درزمان تولدپرکینز..

 

 

میبینیم که ماه کامل شده..دربرج اسد..دربرابر آفتاب وبرج دلو حرکت دارد..

برج دلو بیت دوازدهم حوت است وبیان کننده ی رازهای پشت پرده...

پرکینز نیروهای مداخله گرپشت پرده را شغالها...

میخواند..

پرکینزمیگوید:

اگرماجنایتکاران اقتصادی...شکست بخوریم...یک جانورشیطان صفت تر دیگر

واردگودمیشود..ماجنایتکاران اقتصادی آنهارا شغال

مینامیم..

کسانیکه مستقیما ریشه درمیراث امپراتوریهای اولیه دارند..آنان همیشه

حضوردارند..هنگامیکه...ظاهرمیشوند..سران دولتها..یاسرنگون میشوند..

ویادرحوادث خشونت آمیزی..کشته میشوند..اگرشغالها..

هم تصادفا..شکست خوردند..همانطورکه درافغانستان وعراق شکست

خوردند..دراینصورت روشهای قدیمی رومیشود..

هنگامیکه..شغالها شکست می خورند..جوانان آمریکایی رابرای مردن

وکشتن...به صحنه میکشانند..

ماجنایتکاران اقتصادی..حقه بازیم..ازتاریخ می آموزیم..امروزه..قداره به خود

نمیبندیم...زره یالباسی که ماراازدیگران مشخص کند نمی پوشیم..

درکشورهایی مثل..اکوادور..نیجریه...واندونزی..لباسمان شبیه لباس

آموزگاران دبستان...یامغازه داران است..

درواشنگتن وپاریس همچون دیوانسالاران..یابانکداران بنظرمیرسیم..

ظاهری عادی ومتواضع داریم..

برای ما...جنگ برای کسب قدرت...پول ومنابع طبیعی بود..این قسمتی از

تلاشی بودبرای کسب سلطه ی جهانی..وتحقق رویای چندآدم طماع..

وایجادامپراتوری جهانی...

ماگروهی زن ومردخبره هستیم..که بابهره گیری ازسازمانهای

مالی بین المللی..شرایطی رافراهم میکنیم که درآن سایرملل...

مطیع ابرشرکت سالاری میشوند..ابر(ABAR) شرکت سالاری:»

مدیریت بانکهای ما.....ومدیریت ابرشرکتهارابعهده دارد..مشابه همتاهای مادر

مافیا....جنایتکاران اقتصادی هم آدمهای دست ودلبازی هستند..

این دست ودلبازی درقالب وام....

برای ساختن پروژه های زیربنایی ازقبیل نیروگاههای برق...بزرگراهها..بنادر..

فرودگاه..یاشرکتهای صنعتی ظاهرمیشود..

شرط اعطای چنین وامی..اینستکه..شرکتهای مهندسی..وساختمانی کشورما..

ضرورتا...این پروژ ه هارا بسازند..درواقع..بخش اعظم وام..هیچگاه ازایالات

متحده..

خارج نمیشود..

لیکن..ازکشوروام گیرنده..خواسته میشود..که اصل وفرع وام را..

تمام وکمال بازپرداخت کند..

جنایتکاراقتصادی کاملا موفق کسی استکه...چنان وام کلانی را به تصویب

برساند..که بدهکار..بعدازچندسال..مجبور به نکول وعدم پرداخت اقساط وام

گردد...ووقتی این امر بوقوع می پیوندد..مثل مافیا..سهم گوشت قربانی

خودرا مطالبه میکنیم..

غالبااین سهم..شامل یک یاچند..موردازمواردزیراست..

کنترل ودراختیارگرفتن آرای سازمان ملل

ایجادپایگاههای نظامی...دستیابی بمنابع ارزشمند..ازقبیل نفت..

البته بدهکارهمچنان بدهکارباقی میماند..

درچنین حالتی..یک کشوردیگر.. به جرگه ی امپراتوری جهانی افزوده

شده است...

ابرشرکت سالاری..وجنایتکاران اقتصادی وابسته به آن..وشغالهای منتظر درپشت

صحنه..هرگزاجازه نمیدهند..که کوچکترها مهاراموررادردست گیرند..

دعا کنیم..که سلطه ی ابرشرکت سالاران ..ازسرزمینمان بدورباشد

 

/ 0 نظر / 274 بازدید