استقلال...پرسپولیس.. گذر سیارات

                                  باطلب یاری از خالق هستی

             

جمعه است..25 شهریور90

روز استقامت سیاره ی پلوتواست..دربرج جدی..

وماه ومشتری دربرج ثور..مقترن..

دربرج جدی( پرسپولیس..شرف مریخ..رنگ قرمز) سیاره ی پلوتو پای

میفشرد..وتشدید میکند ..تاثیرخودرا..

اتصال ماه ومشتری دربرج ثور تاثیرمثبت میگذاردبربرج میزان(استقلال -

سیاره ی زهره - رنگ آبی)

پلوتو..تاثیرمیگیردازبرج حمل وسیاره ی اورانوس...واین یعنی وضعیتی غیر

معمول - افراطی - وافکاروتصمیماتی خارج ازنظم  وقراردادهای معمول..

برای کدام برج؟ برای برج حمل ..برای متولد فروردین ماه..ودرنهایت وابستگان

برج جدی (دی)...

جمعه..همه ی تلاشهای پرسپولیس ..بی ثمرماند..وباعث نوشتن این یادداشت

شد..

        تنگستان وبوشهر..مثل آبادان..تحت تاثیر بروج سرطان - جدی میباشند

وشرف زحل (سیاره ی برج جدی)..دربرج میزان است..برج میزان وزحل..

اینست دلیل هماهنگی بازیکنان استقلال(برج میزان) بامربی خود...

مربی پرسپولیس = حمل = مریخ نیز شرفش درجدی است..اما...تاثیر اورانوس

رانمیتوان ندیده گرفت...وهمینطور پلوتورا...

    غلامحسین مظلومی راقدیمیهاوبازیش رابیاددارند...اطراف دروازه ی

حریف میچرخید وتوپهای ناگهانی رابامهارت پروازیک زنبور بطرف گل

(دروازه)..میفرستادوگلهای بسیارزیبایی به تیمهای داخلی ویامهمان میزد..

غلامحسین مظلومی متولد دیماه بود..یک برج خاکی..ومربی فعلی استقلال هم

دربرج خاکی زاده شده..

سوابق دوتیم نشان میدهد که: تیم پرسپولیس دردیماه 1342 تاسیس شده..

وتحت تاثیر ماه تولد دی میباشد..وجدی جایگاه شرف مریخ است..

    مریخ ضمن حالت جنگندگی..وتیزی وچابکدستی..بررنگ قرمز هم دلالت

دارد..مسئله ی مهم کنونی برای این تیم وضعیت خاص بزرگان ومربی تیم

است...که جایگاه مربی تیم میشود..برج حمل..که سیاره ی غیرعادی اورانوس

مهمان آنست..ومی بینیم که..مربیان پرسپولیس..علی دایی(متولدفروردین)..

واستیلی(متولدفرورین) ..میباشند..

برج حمل دراین چندساله وضعیتی خاص داشته...به نمودارزیر توجه کنید:

 

دراین نمودار..جدی میشود :پرسپولیس

میزان میشود: استقلال

وبرج حمل ..برج مربیان پرسپولیس است..

وبرج جدی ..برج مربیان استقلال

 

تیم استقلال گفته شده..در2 مهر 1342 تاسیس شده..پس برج تولدش میشود:

برج میزان(ماه مهر)..میزان خانه زهره است ورنگ آبی یکی ازرنگهای زهره

وشرف زحل درمیزان قراردارد..سیاره هایش میشوند: زهره وزحل

واین روزها سیاره ی زحل درآن گذردارد...

پس :

مربیان پرسپولیس تحت تاثیر برج حمل قرارداشته (سیارات مریخ وآفتاب)

ودراین زمان ..سیاره ی اورانوس آنها راهدف گرفته

ومربیان استقلال تحت تاثیر برج جدی وسیارات(زحل ومریخ) بوده واین روزها

سیاره ی پلوتو برآنها تاثیرمیگذارد...به این شکل که پلوتو زیر فشار اورانوس

قرارداشته ..وضمن تاثیرپذیری ازاورانوس..خط مشی خاصی رابرمیگزیند..و

آن گریز از افراطی گری وبی منطقی است...

    برج حمل ..برجی احساسی است..واورانوس برشدت این احساسات...

می افزاید..درحالیکه جدی ..برج منطق ودوری ازاحساسات است...!

اگرگفتید چه چیز به  پرسپولیس لطمه میزند؟...

پلوتو درجدی تحت تاثیراورانوس وعملکردش دربرج حمل قرارگرفته..ودر

نهایت ازتاثیر اورانوس میگریزد...

مربی درایجاد گره ی (احساسی - منطقی) ..نقش اساسی دارد..متولدین فروردین

مثل متولد تیرماه هستند..احساسی وهیجانی..(خدادادعزیزی متولدتیرماه است)..

  دراین هوای بس احساسی..نقشه کشی وطراحی های پیچیده..برای فوتبال..

تحت الشعاع احساسات واقع میشود..

حال که استقلال تحت تاثیر برج میزان ..بوده وزحل درآن به شرف میرسد..

پرسپولیس هم بهتراست که مربی اش دربرج میزان زاده شده باشد..

چراکه سیاره پرسپولیس(زحل)..شرفش در برج میزان است..

میزان دربرابرمیزان.....!

سخن آخراینکه:

درسالهای آینده..ده چهارده سال دیگر...سیاره ی نپتون هم وارد برج حمل

میگردد..ومدت زمانی بعد...پلوتو هم وارد برج حمل خواهد شد...

یک برنامه ریزی آینده نگرانه...میتواند پرسپولیس را منظم وجنگنده سازد..

وپیروزی هم به پیروزی برسد..باآرزوی موفقیت برای هردوتیم..

                       

 

                             

/ 0 نظر / 97 بازدید