کمی درباره مریخ

                باطلب یاری ازخالق هستی

   

صحبت ازمریخ است..سربازوجنگجوی منطقه البروج..

توقف طولانی چندماهه اش دریک نقطه ازدایره ی منطقه البروج..نمیتواند

آرام وبی حادثه باشد... به کلماتی که منسوب به مریخ دانسته اند..توجه کنید:

تهاجم - تصادف - جنگ - شمشیر - موشک - ماهیچه های بدن - خشمگین - 

غددجنسی - پروستات - حمله - آهن -صیاد - ترسناک - زره پوش -

توپخانه-ارتش - دلیر- تبرزین-  صفرا- قصاب - مثانه - داس - گربه چشم - 

سرخ موی - معدن کار - بی شرم - نجار- خشن - بی ادب - سیروپیاز - 

فلفل قرمز - خطر - نیزه - مهندس - اضطراب - آتش نشان - کوره - تنور- 

کارخانه ذوب فلز - درنده خو - تب - خروس جنگی - گلادیاتور

تفنگ - باروت - آشوب - ترب کوهی - زندانی - قفل ساز - سرباز - بره - 

کارخانه دار - خردل - سرخک - سوزن -پلیس - پلنگ - زنای بعنف -

قرمز- شهوت - اوباش - ریواس - تیغ - جراح - عقرب - کرکس - گرگ- 

رامسس - بنیامین - راشل - انرژی - تجاوز- پیشتازی - چوپانی - آهنگری - 

بت پرست - 

ناپل - فلورانس - خاورمیانه

مریخ را همچنین سیاره ی مربوط به سالهای بین 41 تا56 سالگی 

دانسته اند.

    وامامریخ...سیاره ی برج حمل و...عقرب...گفتنی استکه چون دربروج

آتشین( حمل - قوس - اسد)حرکت کرده وتوقف طولانی نماید(حالت رجعت بخود

گیرد) همراه وهمزمان شود بانوعی از حوادث..آنگونه که مسیررویدادها..

تغییراساسی یابد..به جدول سیارات هنگام رخدادیک واقعه ی مهم توجه

میکنیم...

 

دراین جدول..سیاره ی مریخ رادرآستانه ی ورود به برج حمل می بینیم..

درسال 1367سیاره ی مریخ توقف طولانی دربرج حمل داشته..

دراین جدول دربرج قوس( برج مقابل طالع ایالات متحده وبرج تولد ویل راجرز

فرمانده ی ناو وینسنس) سیاره ی اورانوس ( یکی از سیارات مرتبط با احوال

ایالات متحده) رامی بینیم که به سیاره ی زحل رسیده ودریک درجه قراردارند

..تاثیراورانوس رادرجهت وقوع حوادث ناگهانی گفته اند..ودرنهایت به زحل

که درمکان نامناسب حرکت دارد(قوس بیت 12 برای جدی..زحل)..آسیب رسان

میشود..حرکت مریخ درحمل.. خاورمیانه

ویا درجدول زیر:

 

واقعه ی تلخ آسیب به حجاج ایرانی درعربستان..مریخ دربرج اسد...

( برج اسد برج خاندان رهبری درعربستان)..حرکت دارد..وزحل را همچنان

دربرج قوس .. درحرکت میبینیم..قرص آفتاب(برج اسد) درتربیع است با

سیاره ی  پلوتو دربرج عقرب..برج خشونت.. مرگ

یکی از مهمترین توقفهای طولانی مریخ دربروج آتشین درسال 1348 شمسی

دربرج قوس ( طالع شهر بغداد) واقع شده:

 

این دوران مصادف است باحرکت سیاره ی اورانوس دربرج میزان(مقابل حمل)

واکثرامیرنشینهای خلیج فارس تحت تاثیر این حرکت نجومی شکل گرفته اند..

شکل گیری پادشاهی سعودی نیز درهنگام حضور آفتاب دربرج میزان بوده..

خوب درزمان حرکت سیاره ی اورانوس دربرج میزان..دربرج دوست بامیزان

یعنی قوس..مریخ توقف طولانی دارد..

برج قوس ..برجی است متغیر ومتلون..شایدعلت بی ثباتی درازمدت درعراق..

بابرج قوس ربط داشته باشد..

درسال1348دولت وقت عراق..ادعاهایی علیه ایران رامطرح میسازد..واینکه

کشتی های ایرانی دراروند (شطالعرب) نیایندو..انتظارات افراطی..

درنتیجه دولت شاه ناچارشدبرای عبور کشتی ابن سینا ازاروند باسپر حمایتی

هواپیماها ونیروهای نظامی مستقر درساحل رودخانه..اقدام کند..وهمین رخداد..

نطفه ی درگیریهای آینده رادربرگرفت.

درسالهای 1358 و1359..مریخ دربرج اسد حرکت وتوقف طولانی داشته..

 

ابتدا موضوع گروگانگیری سفارت آمریکا درآبانماه وپس ازآن دراردیبهشت ماه

است که آمریکا دست به تهاجم میزند وماجرای طبس پیش می آید..وبقیه ی

قضایا..

میتوانیم اثرحرکت مریخ رادرزندگی خود بررسی کنیم وببینیم..همزمان باچه

حوادثی بوده..جدول کوتاهی از حرکات مریخ راجهت استفاده می آورم.

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 203 بازدید