طالع بینی وترانه های ماندگار - arts and planet effects

راستی...فکرکرده ایدکه چرادرمقطع زمانی خاصی...آثارهنری ماندگاربوجودمی آیدودرسالهای بعد این وضعیت تکرارنمیشود؟

 

   باطلب یاری ازخـــالق هستـــی 

شاعران..حتی..ترانه سرایان..موسیقی دانان..واعضای ارکستر...آنهائی نیستندکه بودند...مگردرآن مقطع زمانی چه ویژگی خاصی بوده است ؟

       دربین طالع بینان جهانی ...سیاره ی نپتون مرتبط باتفکرات شاعرانه ورمانتیک وتصورات لطیف شناخته شده وسیاره ی اورانوس ارتباط

داردباابتکارات جدید ونوآوریهای غیرمعمول ...

هرگاه زحل بانپتون اقتران کند..عناصرمستقرردرمواضع قدرت باهنرهمزمان

تاثیرگذاربوده اند..

 

                                   

برج اسد..برج آثارهنری- ترانه ها - موسیقی - سینماو...میباشد.

وموثر برشهر تهران  ..

 اگربه زمان اتصال زحل ونپتون دربرج میزان...که برجی است مرتبط با هنرو

هنرمندان(زهره ی زیبابربرج میزان تاثیردارد..البته تاثیرات مثبت میزان..!)

توجه کنیم ودرنظرداشته باشیم که برج میزان..برج هفتم حمل یعنی ایران زمین

بشمارمیرود..آنوقت تاثیرخاص این اقتران برآثاردلکش هنری..آشکارترمیشود..

ضمنا درهمه حال.. ظرفیت واستعداد برج جوزا است که به تالمات روحی شعرا وسایر هنرمندان اجازه ی بروز میدهد...

          

حرکات مهم وموثرسیارات برآفرینش آثار هنری....

 

در 3 مه 1942 برابر با اردیبهشت 1321 سیارات زحل واورانوس در صفردرجه جوزا اتصال داشته اند...

بابررسی جداول سیارات متوجه میشویم که دوران زندگی فعال سعدی وحافظ باحرکت سیارات زحل ومشتری دربرج جوزا همزمان بوده... خود حافظ میگوید... جوزاسحر نهاد حمایل برابرم.....

سرایش...

اشعارجاودانه ی حافظ وسعدی همزمان بوده باتجمع زحل ومشتری دربرج جوزا...

دیوان حافظ هم تحت تاثیر سیاره ی عطارد میباشد...

شهرشیرازهم به طالع سنبله گفته شده..که شرف عطارد درآنست...

تاثیر اتصال زحل واورانوس که ذکرشد...درزمان جلو رفته وتاثیر گذاشته تا...

زمانیکه اورانوس واردبرج اسدگردیده...یعنی24 اوت 1955

مطابق باشهریور1334 ...وتااول نوامبر1961 ..دراسد توقف داشته..

سیاره ی نپتون هم از 25 دسامبر١٩۵5  تا 6نوامبر1970...بین سالهای 1334 تا1349

دربرج عقرب توقف داشته است...

 

دردوران بوجود آمدن آثار هنری ماندگار ..اورانوس دراسد ...یعنی ترانه های اصیل وابتکاری وهنرمندان خلاق ...تحت تاثیر نپتون درعقرب که موجب حساسیت هنری ارواح انسانها می شده...قرارداشته...

یک استعدادخلق وبیان مکنونات درونی هنرمندانه...که از اتصال زحل واورانوس شروع شده...حال به آفرینش آثار لطیف و رمانتیک رسیده ومیبینیم که چه آثار ماندگاری سروده واجراشده است...

...واز1970 یعنی 1349 ببعد آثاررمانتیک وشاعرانه بتدریج کم وکمتر شده است.

 

 

 

 

 

                       روزهای خوشی برایتان آرزو میکنم

/ 0 نظر / 20 بازدید