طالع بینی سال 1389

 

                                                                                      

              

             حرکات مهم سیارات درسال1389

حرکت مریخ دربرج اسدازجمعه 16 اکتبر2009 معادل17مهر1388شمسی که وارداسدشده وتا7ژوئن2010معادل17خرداد1389شمسی که واردصفردرجه سنبله میشودوحدود8ماه توقف دربرج اسددارد..دراین ماههافاصله اش بازمین کمی نزدیکترشده ودرخشانترمیشودواحتمالا گرمی هوای زمستان 1388هم بااین حرکت میتواندارتباط داشته باشد.دراسفند88اکرشب هنگام به آسمان نگاه کرده باشیم..مریخ راباشعرای یمانی وستاره ی شعرای شامی دریک خط مشاهده کرده ایم..خودبرج اسدهم ازبروج وابسته به عنصر آتش است وگرم. یکی ازمهمترین حرکات سیارات درسال 1389 ورود سیاره اورانوس به برج حمل میباشد( که برج زایش ایران زمین است)..با وروداورانوس به برج حوت بودکه آمریکابه افغانستان وعراق حمله کرد...ورود اورانوس به حمل روز جمعه28مه 2010 معادل 7خرداد1389 رخ میدهد..دردوران کنونی ماهمه اختراعات مثل کامپیوتر-کشف الکتریسیته-وسایل حرکت هوایی- وهمچنین زلرله -مسائل غیرعادی روانی واخلاقی واجتماعی برخی از نتایج حضور این سیاره دریک نقطه ی خاص منطقه البروج میباشد.سیاره ی مشتری هم درروزدوشنبه7ژوئن2010 معادل 17خرداد1389شمسی واردصفر درجه حمل میشود ومشتری واورانوس درروز19 سپتامبر2010 معادل28 شهریور1389 شمسی در28درجه حوت بهم میرسند این درجه 28 حوت سنبله را بخاطر بسپاریدزیرادر26 آوریل2010 معادل 6 اردیبهشت 1389 سیارات اورانوس وزحل دراین درجه مقابل هم قرار میگیرندواین همان وضعیتی است که درسال1388موجب بحران اقتصادی غرب شدوحالاباید منتظربودودید که در 26 ژوئیه 2010 معادل4مرداد1389 شمسی...زمانیکه اورانوس درصفردرجه ی حمل دربرابرزحل در صفردرجه ی میزان قرارمیگیرد..چه اثری براقتصاد جهانی خواهد گذاشت؟وضعیت مشابه سال1951-1330 که مسئله ی ملی شدن نفت مطرح بودوسایرمسائل آن دوران که باید به کتابهای تاریخ مراجعه نمود. حرکت نجومی دیگرسال 1389مقابله ی زحل ومشتری است این دو سیاره دراین سال دوباردربرابرهم قرارمیگیرند...یکباردر23مه 2010 معادل 2خرداد1389در53/27 سنبله حوت وباردوم در 16 اوت 2010 معادل25مرداد1389 شمسی در27/2میزان حمل...میدانیم که زحل بربازارهای کاردرجهان -بورسها-وال استریت  ومشابه آنهاموثراست ومشتری سیاره ی گسترش وتوسعه دربرابرش قرارمیگیرد...این مقابله میتواند موجب چرخش هایی درجهان اقتصادومالی بشود..چراکه این مقابله برمیگرددبه

 

 اتصال زحل ومشتری درسال 2000 که در برج ثور رخ داده است وبرج ثور برج بانکها...ونقدینگی هاست واین مقابله بهمراه مقابله ی زحل واورانوس که قبلا ذکرشدباید حواسمان رادرامورمالی بیشترجمع کند.......چند حرکت نجومی دیگرسال 1389......31 ژوئیه ی 2010 معادل 9مرداد1389 شمسی: اتصال مریخ وزحل دراول میزان......30ژوئیه ی 2010 معادل 8مرداد1389:مقابله ی مریخ واورانوس دراول حمل میزان....4 اوت 2010معادل 13 مرداد1389:مقابله ی مریخ ومشتری در3درجه ی حمل میزان...8اوت2010معادل17مرداد1389:اتصال زهره وزحل در یکدرجه ی میزان...........

            چند برداشت بعنوان تفال سال 1389 :با تفکر درمورد حرکات سیارات درسال 1389............................بنظرمیرسدآنها که دربروج میزان وحمل زاده شده اند..ویاطالعشان برج میزان یا حمل است از بقیه بروج ...زندگیشان بیشتر دستخوش تغییرات میشودوبه متولدین تیرودی فشارواردخواهدشد...همه بروج کاردینال هستند...متولدین جوان فروردین باید مراقب تاثیر نگاههای گرم وسوزان متولد میزان.. جنس مخالف باشند...نگاه اول تاثیر غافل گیرکننده ای خواهدداشت ...حتی حمل های سالخورده هم با اجازه شما...ممکن است بفکر تجدید فراش بیفتند که فکر پردردسری خواهدبود وباید خودشانراکنترل نمایند...متولدین برجهای اسفندشهریور(خصوصادرحه 28 این بروج)درتصمیمات حود زیاددقت نمایند واز تفکرزیاد درموردگذشته بپرهیزند ویادشان باشد که گذشته ها بهر صورت خوب یا بد گذشته است....وسواس زنده کردن گذشته...جز ناراحتی وافسردگی درونی...حاصلی نخواهدداشت...ازگذشته بیرون بیا....متولین بروج اردیبهشت..برای چندین سال شکل خاصی از تفکررادرخود حفظ کرده اند  باورود سیاره زحل به برج عقرب دردوسه سال آینده..مجبورمیشوندتغییراتی در نحوه تفکروتصمیم گیری های خودبدهند..متولین آبان ولخرجی نکنند وکمربندهارا سفت ببندند...متولدین مرداد بدانند تغییرات شغلی در پیش است.و..............متولدین شهریورواسفند میتوانند نفس راحتی بکشند..زیرادردوسال گذشته فشارزیادی راتحمل کرده اندمتولدین خرداد وآذراین احساس راخواهندداشت که دارند یک بیماری چندساله ی درونی را پشت سر میگذارند...سال خوشی را برای همه هموطنان آرزومیکنم......درپایان علامت تولد بعضی شهرهای وطنمان ایران عزیز را می نویسم......علامت تولد ایران همانطور که نوروزها جشن تولدش را میگیریم...برج حمل یا فروردین است...خلیج فارس هم فروردین است...دریای خزر قوس است(اگر به شکل نقشه ی دریای خزر نگاه کنیم...صورت فلکی عقرب درذهنمان شکل

 

 میگیرد..واگر به نقشه ی ایران عزیزمان نگاه کنیم...نه بشکل گربه...بلکه بشکل دو ماهی دردو جهت مخالف است شمال غرب وجنوب شرق نقشه دودم ماهیها رانقش میدهند......تهران تحت تاثیر بروج اسددلو میباشد استان گیلان برج جوزا(خرداد) - ورشت ومازندران برج حوت (اسفند) - استان خوزستان وخصوصا شهرهای بهبهان وآبادان برج جدی(پالایشگاه آ بادان ومناطق شرکت نفت بروج حمل میزان) - شیرازو کاشان ویزد برج سنبله-شهرکرمان برج میزان - شهر قم برج جوزا- خراسان برج جدی- تبریز برج عقرب -اصفهان برج قوس - نواحی سیستان برج میزان وبرج قوس برقسمتهایی از کردستان وبرج حوت برگچساران تاثیردارد.          

 

 

           باآرزوی تندرستی وموفقیت برای همگی

/ 0 نظر / 160 بازدید