1391 سال نهنگ

                                    باطلب یاری ازخالق هستی

 

به هرکویی..پریرویی به چوگان می زند گویی

                                        توخودگوی زنخ داری بسازاززلف چوگانی

این سال نهنگ که می آید..سیاره ی مشتری بیشتر ایام سال دربرج جوزا شناوراست..

گاه درکنارخوشه ی پروین وگاه..مابین کمربندجباروخوشه ی پروین...

وبخت متولدین قوس (آذر) وحوت(اسفند) رابرای ازدواج وپیوندهای عاشقانه..بالا میبرد..

امااول نگاهی بیندازیم به مسیرحوادث وببینیم که بکجا..داریم میرویم...

سال2020 میلادی ... میشودچندسال دیگر...؟ حدودهشت سال دیگر...سیارات زحل و

مشتری..دردرجات اولیه ی برج دلو بهم میرسند..

 

 

دریادداشت های قبلی گفته شدکه..اتصال دردرجات اولیه ی یک برج..بسیارمهم است..و..

 

اقتران زحل ومشتری دردرجات اولیه برج اسد..مقدمه ای شدبرای..تغییراتی مثل:

انقراض امویان - امپراطوری شارلمانی- عصر فئودالیسم- دوران اکتشافها وانقلابها-

کشف آمریکا- عصرامپریالیسم..وسرمایه داری - ظهور تکنولوژی مدرن...

همانطورکه اتصال زحل ومشتری دردرجات اولیه ی برج اسد..باتغییرات عمیقی درزندگی

انسانها همزمان شد..ووضعیت فعلی قدرتهای مستقرامروزی جهان..بعدازآن اقتران متشکل

شده..خوب...حالاداریم بطرف برج دلو میرویم..واقترانات کیوان وبرجیس(زحل ومشتری)..

دهه های متمادی آینده ..دربروج بادی مداومت خواهندداشت..(رجوع شودبه:اتصالات

800 ساله  زحل ومشتری ومقابله های 140ساله).

 

..برج دلو برج هفتم است نسبت به اسد..بروج آتش ..

آن قدرت گذشته را نخواهندداشت..وباد....است که ازخاکسترقدرت آنها برمیخیزد...

وتوخود..حدیث مفصل بخوان ازاین مجمل.

خوب واما سال 1391 خورشیدی...

 

 

وسیاره ی زحل استکه..امسال واردبرج عقرب میشود...درهنگام وزش بادهای مهرگان..

...خوب..برج عقرب برج هشتم منطقه البروج است وبرج قدرتهای روحی..مرگ..

خوف..وسیاره ی زحل برمدیریتها  ومسئولیتها..

درنظربگیرید..ترکیبی ازخوف ومرگ..بااین موضوع..چه حادث میشود...؟

مسائل ناخوشایند...دشواریها...؟

گذشته ها..خیلی اهمیت دارند...نگاهی بیندازیم به گذشته ها..هرسی سال یکبار سیاره ی

زحل...واردبرج عقرب میشود..ترورخانم ایندیراگاندی که خود نیزدربرج عقرب زاده شده

بود..همزمان با حرکت زحل درعقرب...رخداده...

 

بمباران مدرسه راهنمائی پسرانه ی پیروزشهربهبهان درجریان جنگ تحمیلی عراق علیه

ایران...نیز..همزمان باحرکت سیاره ی زحل دربرج عقرب رویداده..

 

وچه چهره های کودکانه..ومعصومی..که هدف این قهر قرارگرفتند..

ودر28 مرداد1332..حدوددوماه مانده ..به ورود زحل به برج عقرب است...که کودتا علیه

دکترمحمدمصدق..واقع شده...

 

 

و...آنهمه مسائل بعدازآن..که درتاریخ آمده..میدانیم که محمدرضاپهلوی دربرج عقرب..

زاده شده بوده...

بعدازرویدادمهم ورود سیاره ی زحل به برج عقرب...حرکت نجومی مهم دیگراینکه..

پس ازسالها(1966-1965)...(1345-1344)..که ازاتصال سیارات اورانوس وپلوتودر

17درجه ی سنبله گذشته..درسال 1391 خورشیدی..ایندوسیاره..2باردرحالت تربیع قرار

میگیرند..بایکدیگر..

 

سیاره ی پلوتو دربرج جدی وسیاره ی اورانوس دربرج حمل..حرکت دارند.

اورانوس سیاره ی پیشرفتهای علمی وپلوتو سیاره ی خوف واتم وفعالیتهای هسته ای..

آیا کشف قوانین جدیدعلمی اعلام میشود...؟..احتمالا امنیت راکتورهای هسته ای جهان

بیشتر موردتوجه قرارخواهندگرفت..

درهمان سالهای 1966-1965 به بعداست که سریال معروف تلویزیونی..بالاترازخطر

درهالیوود ساخته میشود..(   mission impossible  ) ودر

تلویزیونهای جهان....                     

وازجمله درتلویزیونهای آنموقع ایران(آبادان وتهران)..بنمایش درمی آید..درزمان شدت

یافتن جنگ ویتنام ..این سریال تهیه شده و......عملکردقدرتهای جهانی را..درپشت پرده

درسایرکشورها..خصوصا قسمتهای اولیه ی آن..نمایش میداد..ودیدنش تاثیر فراوانی بر

بیننده میگذاشت..آیا این سریال وپخش مجددآن مورد توجه واقع خواهد شد...؟

زمانهای رخداد این دوتربیع مهم:

الف : ژوئن2012....تربیع پلوتودر8درجه ی جدی باسیاره ی اورانوس در8درجه  ی حمل

ب : سپتامبر2012...تربیع پلوتودر6درجه ی جدی باسیاره ی اورانوس در6درجه ی حمل

..........برج جدی(..روسیه- افغانستان - قسمتهای وسیعی ازچین - هند- بعضی کشورهای

حوزه ی بالکان مثل بلغارستان - مکزیک و..) وبرج حمل ( کشورهای خاورمیانه وبرخی

کشورهای اروپائی..مثل: انگلیس..آلمان - دانمارک -و..)..دراین طناب کشی شرکت دارند..

 

اتصال سیارات زحل ومشتری رادربرج جدی(ماه تولد جمال عبدالناصر وانورسادات..

رهبران مصر) درسال1339 داشته ایم..وسال 1967 (1346) سیاره ی زحل(برج جدی)

ضمن حرکت دربرج حمل(فلسطین)..درمقابل خود توقف طولانی مریخ رادربرج میزان داشته

..هم..زحل درتربیع بوده باموضع اقتران سال1339(1961)..وهم درمقابلش مریخ فعال

بوده..دربرج میزان..ودرگیری ژوئن 1967 درفلسطین ومصرو..بهنگام استقامت مریخ در

برج میزان واقع شده..وبه اشغال قسمتهایی ازخاک کشورهای عربی توسط اسرائیل

انجامیده..و...سال 1391 همچنان اورانوس دربرج حمل درمکان حرکت زحل در1967

گام می سپارد..وسیاره ی زحل نیز دربرج میزان..دردرجات فعالیت مریخ در1967..

یعنی..برج میزان قرارگرفته..آیا.برای دشواریها درکشورهای عربی راه حل مناسبی

یافته خواهدشد؟

 

.درسال2000 میلادی..سیارات زحل ومشتری دربرج ثور(اردیبهشت)..اقتران داشته اند..

(اتصال زحل ومشتری درثور)...وحال زحل واردبرج عقرب میشود..

 

ولخرجیها واسراف کاریهای مالی بیک نقطه ی پایان خواهندرسید...بانکها...تحت فشار

قرارخواهندگرفت...وگره ی کور برخی رخدادها..گشوده خواهدشد...انشاا..

 

 

 

متولدین ماه فروردین

 

نازها زان نرگس مستانه اش بایدکشید     این دل شوریده تاآن جعدوکاکل بایدش........

       آنچه دراین یکی دوساله..شمارابخودمشغول داشته وگاه ناامیدتان ساخته...دراوایل

پائیزتاثیرخودراروی روحیه تان آشکارمیسازد..فشردگی روحی ممکن است بشما حمله ور

شود..مثل مرغی که درچندجاتخم گذارده..ونمیتواندتخمهارایکجاجمع کند... شمانیازبه کسی

داریدکه حاصل زحمات شماراجمع وجورکند...ابتدای سال..خوش بینی مالی وشایدولخرجی..

باعث شودکه میانه ی سال ..فشارمالی..خودرابنماید..کمبودانرژی وحالت سردی محتمل

استکه..شمارابسوی پزشک وآزمایشگاه بکشاند..ازاواسط تیرماه..وضع جسمانی..بهتر

خواهدشد..ولی از همان اواسط تیرماه شروع می کنیدبه ازکوره دررفتنهای زودهنگام..

گاه بیش ازحد خشمگین میشوید..حتی برخی متولدین فروردین ممکن است کار دست

خودشان بدهند..مریخ درطالع سال دربرج سنبله است..مریخ سیاره ی برج حمل است..

پس درآذرماه خشم وعصبیت خودرا بیشترکنترل نموده وازموقعیتهای تحریک کننده..خودرا

برهانید..

از19 سپتامبر(اواخرشهریور) به بعد..تربیع سیاره ی پلوتودرجدی 6 درجه باسیاره ی

اورانوس درحمل 6 درجه واقع میشودواین امکان هستکه شما بین کاریکه چندسال است

درپیش گرفته اید..و..جزییات زندگیتان..درگیری ومانع احساس کنید..واحتمالا مجبور به

انتخاب دشواری ..بشوید...

موج اول این وضعیت قبلا درتیرماه هم پیش آمده بوده..همسرتان..شایدتلاش کند شمارااز

راه جدیدی که درپیش گرفته اید..وشایدنوعی افراط درآن باشد..بازدارد..مخصوصا..اگراو

متولدشهریورماه باشد..تلاش کنیدکاربه جاهای دشوارنکشد..ازاحساسات خوب خودکمک

بگیرید..یادتان باشدکه...همیشه آن چیزی که دیده میشود..کل حقیقت نیست.

دقت کنیددرکارها..بخاطرجاه طلبیهای شغلی..اصول ثابت شده ی اخلاقی رازیرپانگذارید..

اواسط خرداد..وسوسه های ملایمی که..مدتی است شمارامشغول داشته..شدت میگیرد..

این تحریکات نمیتواننددوستانه عمل کنند..مراقب دشمنی وفریبهای پنهانی باشید.

    ....روز13 ژوئیه (دهه ی سوم تیرماه) روزرجعت اورانوس دربرج حمل..بنظرمیرسد

که دربرخی تصمیمات تندروانه ی خودتجدیدنظرنمایید..

چندسالی ..قراراستکه سیاره ی اورانوس دربرج حمل حرکت داشته باشد..مواظب افزایش

غلبه احساسات دروجودتان باشید..آفتاب سیاره ی کودکان ونوجوانان..عشق جوانی..

دوستان..وسرگرمیها..شرفش دربرج حمل است..وحضوراورانوس  هم دراین برج ممکن

است احساسات شدید وناگهانی رابهمراه بیاورد..وعناصروابسته به آفتاب درطالعتان مورد

هدف قرارگیرند..پس..تفکرودوراندیشی ومحبت ..فراموشتان نشود..و...حوصله .

باورودزحل به برج عقرب..مسایل مالی سالهای گذشته..زیر سوال خواهدرفت..مسیرپیموده

شده..بیک نقطه ی پایان ..داردنزدیک میشود..نوعی اعتقادات وافکارجدیدعرفانی..شمارا

گاه بخودمشغول میدارد....

 

گفتم ازگوی فلک صورت حالی پرسم        گفت آن میکشم اندرخم چوگان که مپرس

 

 

متولدین ماه اردیبهشت

 

ته نگاهش...تفکروانتظار موج می زد..نگاه کودکانه ولبخند آرامی که..لبهای باریکش را

مثل هلال ماه..کمانی کرده بود...

آری..همچنان ازدست کسی..دوستی..ناراحت هستید...سال نوآغازشده...ولی اوهمچنان

ذهن شمارامشغول داشته..که تااواسط تیرماه این دلخوری ادامه دارد..

اززمستان گذشته..درمعرض دید قرارگرفته اید..اگرجوان هستید...مخصوصادخترجوان..

به ازدواج بسیارنزدیک میشوید..دربروی کسی بازمیشود..که پشت درمنتظرباشد..

علی الخصوص..اگر درسال نهنگ هم زاده شده باشید...ولی..ازهنگام زردشدن ..طلایی

شدن برگ درختان..بامشگلاتی مواجه خواهیدشد..احتمالا یک آشنای سالخورده ازدرمخالفت

باشما...درخواهدآمد..متولدمرداد...؟ شاید..

شرم ازآن چشم سیه بادش ومژگان دراز         هرکه دل بردن اودیدودرانکارمنست

 

آیابرسرمیراث ومال ودارایی یکنفر(شایدشریک زندگیتان)استکه باشماناسازگارمیشود؟

مراقب باشیددرامورمالی مرزمالکیتهای افراد را رعایت کنید..

درایام تعطیلات عیداحساس سبکی خاصی میکنید..یک متولدخردادرااحتمالا.....

دوروبرخودمی بینید..

دراردیبهشت..یعنی ماه تولدتان..ازلحاظ عاطفی ودلبستگی به دیگران..درمعرض فشار

قرارمیگیرید..سوارماشینهای شخصی وناشناخته نشوید..مراقب کیف پول خودباشید..

روزهای میانی خردادخطربیشترمیشود..خطرحرکات روزانه...واتومبیل..

درهرتصمیم مهمی..باآشنایان مورداطمینان..مشورت کنید..مراقب زبان فریبکاران

باشید...اگرخدای ناکرده..این چندسال..کسالتی داشته اید..دراواسط مهرماه..تغییری

دراینمورد..ممکن است حادث شود..

کارهای تجاری ومالی انجام میدهید..مراقب اشتباه محاسبات خودباشید..

یکدوره ی دهساله ی پرماجراراپشت سرگذاشته اید وبتدریج ازفشارها کاسته خواهد

شد.

 

نبایدگربسوزند ت که فریاد ازتو برخیزد         اگرخواهی که چون پروانه پیش نوربنشینی

/ 0 نظر / 197 بازدید