دوجنگ جهانی

                         باطلب یاری ازخالق هستی

وقتی یکشنبه..30شهریور1359 ..صبح..دریک تاکسی نارنجی رنگ..بطرف

مرکزشهر(آبادان)..میرفتم..ازمقابل دروازه ی پالایشگاه..که تاکسی داشت رد

میشد..صدای شلیکی ناگهانی ازآنسوی اروند(شطالعرب)..بگوش رسید..وشاید

این شروع آتشباریها بسوی شهر وپالایشگاه بود..ووقتی 9صبح..درمرکزشهر

وچهارراه امیری بودم..برخی مغازه ها ..جلوی مغازه اشانرا آب پاشی کرده

بودند..وخیابان نسبتا خلوت بود..اما شلیک ممتدتوپها..بسوی شهر وپالایشگاه

خبرازتدارک وسیعی میداد..که برسرشهری بدون آمادگی قبلی..آتشهاباریده شود

ونگاه مضطرب..هزاران نفر..که دچارمصیبتی شده بودندکه..انتظارش رانداشتند

وراه بندانها..وخروج ازشهرآغازشد..وجنگ طولانی شروع وادامه یافت...

وچه عزیزانی که جانشان دراین راه ازدست رفت..وجنگ ومصائب آن تجربه

شدوتجربه کردیم..

صحبت ازجنگ است..وجنگهای جهانی اول ودوم..ازمهمترین جنگها گفته شده..

به جدول موقعیت سیارات درشروع این نبردها نگاه می اندازیم..

واضحترین حرکت سیارات دراین جدولها..دخول سیاره ی پلوتو...

است به بروج سرطان واسد..(برخی حتی سیاره ی پلوتوراقبول ندارند..

باوجودتاثیرهایش..که قصدواقعی اشان..ازاین انکارنهفته است؟..)..

 

اگربرگردیم به سالهای قبل ازاشتعال شعله های جنگ جهانی اول وسوئ قصد به

ولیعهداتریش..وتاثیرهمزمانی حرکات پلوتورادربروج مختلف..بررسی کنیم..و

حوادث رخداده را..

1822  ورود پلوتو به برج حمل: جنگ خانگی اسپانیا

1851 ورودپلوتوبه برج ثور   : جنگهای داخلی آمریکا- جنگ کریمه..

1882 ورود پلوتوبه برج جوزا: جنگ چین وژاپن

1912 ورود پلوتو به برج سرطان:جنگ بالکان - جنگ اول جهانی

1937ورودپلوتو به برج اسد: جنگ جهانی دوم..

1956ورودپلوتو به برج سنبله: جنگ ویتنام..

1971ورودپلوتوبه برج میزان:جنگ داخلی لبنان - جنگ صدام علیه ایران

وابتدای رخـــدادتغییرات مهم دیگر..

وازطرف دیگر..دریادداشتهای گذشته ..کفته شد..که اقتران دراوایل برج اسد

دروقوع حوادث ازآن زمان تا2020 میلادی نقش داشته..وخواهدداشت..

ابتدا..درزمان وقوع جنگ اول جهانی..سیاره ی پلوتو.....

واردبرج سرطان میشود..یعنی بیت دوازدهم برای برج اسد..سیاره ی زحل دو

برج وبال..دارد..سرطان(طالع جهان)واسد..وقوم یهودراوابسته به زحل

دانسته اند...

که ماجرای سوئ قصد به ولیعهد اتریش پیش می آید..

میتوان گفت حاصل جنگ اول جهانی...ظهورهیتلـــــــر

است..وآنگاه..پلوتوواردبرج اسد(برج اقتران زحل ومشتری) شده..وهمزمان

میشودبا یکه تــــازی هیتلر...

وحاصل جنگ دوم جهانی چه میشود..پیدایش قدرتهای هسته ای..

انفجارهای هیروشیما وناکازاکی...

وپلوتورابراتم وزیرمجموعه اش..موثردانسته اند..

 

                دعا کنیم..که خالق هستی ماراازمصائب جنگ بدوردارد..

/ 0 نظر / 41 بازدید