وضعیت سیارات درزندگی چندشخصیت تاریخی

   خداآگاه داناست         

 

 

 

 

 

دراین طوالع مشاهده میشودکه:

 

 

 

 

درطالع ناپلئون وهیتلردرمقابل قدرت طلبی زیادآنها..موضع ماه دربرج جدی..

قراردارد(برج دهم منطقه البروج)..که برج رهبریهاست...و......

 

موضع ماه درطالع انیشتین ...دربرج قوس یعنی خانه ی علوم وتحقیقات قرار

دارد....

 

ماه درطالع والت دیسنی دربرج میزان قراردارد...اوتوانسته است بین زندگی

حیوانات وانسانها نوعی توازن وارتباط ایجاد کرده ...وباعث تولید فیلمهای

کارتنی وتخیلی بس زیبا گردد .

                                      همیشه شاد باشید

 

 

/ 0 نظر / 21 بازدید