سیاره ى پلوتو وبرج اسد

              باطلب یاری از خالق هستی   

 

                                                  

درابتدابایدگفت که ماخذمابرای بررسی حوادث تاریخی...اتصال سیارات زحل و

مشتری میباشدوقدما۴نوع اتصال باتوجه به نوع اهمیت آنهاذکرکرده اند...

١- قران (اتصال )اعظم  =  هرگاه اتصال زحل ومشتری دراول برج حمل(صفر

درجه ) واقع گردد...بااتفاقات بسیارمهم همزمان میشود...

٢- قران اکبر = هرگاه اتصال زحل ومشتری دراول بروج قوس واسد(صفر

درجه ) واقع گردد..بااتفاقات مهم( نه بااهمیت فران اعظم ) همزمان میگردد...

٣- قران اوسط = هرگاه اتصال زحل ومشتری دراول برجی غیرازبروج آتش

حمل - قوس - اسد) واقع گردد( بروجی مثل ثور- جوزا - و...)همزمان بااتفاقات

مهم میشود ولی نه به اهمیت اتصال دربروج آتش.

۴- قران اصغر = هرگاه اتصال زحل ومشتری درسایردرجات بروج ( نه دراول

آنها) واقع شود( مثلا اتصال در٣ درجه ی حمل یا٢درجه ی جدی ویا....واقع

گردد) که اتفاقات برجسته ی بیست ساله (فاصله ی بین دواتصال زحل ومشتری )

راشامل میشود.

 حال اگربه چندصدسال اخیرواتصالات زحل ومشتری درآنها

توجه کنیم..به دواتصال مهم میرسیم :

اول =

قران اکبر علویین (اتصال زحل ومشتری ازنوع شماره ی 2) دراول برج اسد که درتاریخ

 

23 ژوئیه ی 769 رخداده ...ووقایع پس ازاین تاریخ بااتصال این برج نشانه گذاری میشوند..

که دراین دوران:

اکتشافات مهم جهانی - رشدسرمایه داری( شیربریتانیا -عقاب آمریکا-عقاب آلمان....) و

رشد تدریجی تهران ..قابل ذکراست.

 

 

دوم =

 

درروز21دسامبر2020 اتصال زحل ومشتری در (29/0 دلو) = اول دلو...قران اوسط در

برج بادی ( نقطه ی مقابل قران اکبردربرج اسد) واقع میشود که اهمیت خاصی خواهدداشت.

 

        درهمین زمانها(1500 میلادی ببعد..) 3 سیاره ی جدید تدریجا فاصله ی شان بازمین

کمترشده وقابل رویت شده اند...

اورانوس     =  سیاره ی منسوب به : اختراعات واکتشافات جدید - اورانیوم - زلزله -

و...حرکات جمعی انسانها

نپتون       =  نفت -آزمایشات شیمیایی - اهمیت دریاها واقیانوسها...(قدرت امپراطوری

بریتانیاازطریق دریاهااعمال میشد)

پلوتو     = شکافت اتمی -انفجارات هسته ای - پشقابهای پرنده - جنگهای اول ودوم جهانی-

قدرت هیتلر وحزب نازی -  وحشت های جهانی -و....

 

زمانیکه سیاره ی پلوتو واردبرج سرطان شدومدتی طولانی دراین برج توقف داشت...

از26مه 1914 تا7اکتبر1937که واردبرج اسد(درجات برج قران اکبر) گردید..اوضاع

منجربه جنگ جهانی اول شد...وزمانیکه واردبرج اسدگردید...وقوع جنگ جهانی دوم و

انفجاراتمی هیروشیما در6 اوت 1945 (برج اسد) رخداد.

 

                    خداوند همه راحفظ فرماید..انشااله 

                                         

 

 

 

/ 0 نظر / 41 بازدید