سال اسب..زحل درقوس..مبارک

                         باطلب یاری ازخالق هستی

وبرج قوس.. خانه ی اسب است وزحل........امسال..ببرج قوس پای

مینهــد...برج آتشین قوس..

وسیاره ی قوس..مشتری غول پیکراست ..که دربرج اسد..خانه ی آفتاب..

می تازد..واورانوس هم درحمل ..جائیست که بره..سم برزمین میکوبد..

آری سه برج آتشین..وانوارشان درآسمان..برفرازکوههای بلنـــد..

وآتش گرم...پرکرامت..

وزحل درقوس..آرام آرام جلو وجلوترمی آید..تاآنجاکه..چشم درچشم نپتون

که ساکن برج دوماهی است..می اندازد..و...لابدلبخندکه نمی زند...!چراکه

درتربیع قرارگرفته بابزرگ دریاها..وسرشاخ شدنی ازآن سرشاخ شدنها...!

بعضی هنرمندان ..ممکن است ..بشکلهایی به شهرتشان آسیب واردآید..؟

وپالتوهای زربفت راازتنشان درآورند..

جوتخیلی..ناشی از حرکت نپتون درحوت..جایش رابه جونشاط آورحرکت مشتری

دربرج اسد میدهد..بچه ها بیشترمیتوانندموردتوجه قرارگیرند(درزمینه مد..

سینما)..لباسها شادترودرخشانترخواهندشد..موزیکهای تند(شبیه راک)..

وقدیمی..بیادخواهندآمد...(وهنرپیشه هایی مثل جیمزدین)..احساسات درجهت

ایجادنشاط وشادمانی مصرف خواهدشد..انشاا..

همینطوررخ خواهدداد..سه تربیع آخرپلوتو درجدی بااورانوس دربرج حمل..

درسال 1393..که همچنان اهمیت خواهندداشت امنیت امورهسته ای..و

حرکت جمعیتها درخاورمیانه وکشورهای عربی..خصوصا که وضعیت

T- Squareنیز درفصل بهار..بصورت یک مجتمع انرژی تاثیرگذارروی خواهد

داد......وشاخهای قدرتهای جهانی بسوی یگدیگرتیزترخواهدشد..

نپتون درحوت دربیت دوازدهم حمل(خاورمیانه)..حرکت دارد..برخی نیروهای

پشت پرده وپنهان..درحرکت جمعیتهادرخاورمیانه..دخالت داشته ودارند..

حرکت نپتون به زیان اورانوس

ولبنان وبیروت هم با برج قوس ارتباط دارند..اردوگاههای فلسطینیان مرتبط با

برج سنبله..وحرکت زحل درقوس ومشگلاتی که ممکن است بروز کند..درمرزها

..وشمال اسرائیل وتاثیربرج حوت..ونپتون درآن..وسوئ تفاهمها میتوانند خطر

آفرین باشند..سوئ تفاهمهای فرقه ای بین مسلمانان ومسیحیان..حماس هم تحت

تاثیربرج قوس است وبلندیهای جولان باحرکت سیارات درجوزامربوط میشود..

حرکت زحل درعقرب ومشتری درسرطان(بیت دوازدهم اسد=محمدمرسی)...

همزمان شدباکودتای نظامیان درمصر...درسال 1392 و..باقدرت یافتن بروج

آتش..طرفداران محمدمرسی وحرکت جمعیتها..جان تازه ای خواهندیافت..آیادر

مصرنظامیان کنارخواهندرفت؟

واما نگاهی بیندازیم به وضعیت آسمان وسیارات..هنگام تحویل سال 1393..

اول موضع سیارات ...

وهمینطورآسمان درلحظه ی تحویل سال

و..بعدازآذرماه استـــکه..اگربه آسمان نگاه کنیم..زحل را می بینیم..که..

به چنگــــالهای عقرب ..نزدیک میشود..

تمام صورت فلکی وکواکبش..به طبعمریخ هستند..

سه ستاره ی پیشتـــاز وقلب العقرب(     قوس  Antares=9/46  )

که زحل طی دوسال ازاین مناطق میگذرد..وحالت تحریک وبرانگیختگی و

درگیری درهمه ی امورمربوط به برج قوس(صورت فلکی عقرب)..ممکن

است پیش بیاید...گذشته هاکه سیاره ی زحل واردقوس شده..چه اتفاقاتی افتاده؟

زحل درقوس ووقایع مهم رخداده ی همزمان:

1985 تا1988

موافقت ایران باقراردادآتش بس جنگ تحمیلی عراق علیه ایران - سقوط

 هواپیمای مسافربری ایران توسط ناو وینسنس آمریکا

 

وحادثه برای زائران مکه..

رخداد نیروگاه چرنوبیل دراوکراین

انفجارشاتل فضایی چالنجرآمریکا - بمباران نیروگاه ناتمام بوشهر توسط

هواپیماهای عراقی - حمله ی آمریکا به لیبی

1956 تا1959

پرتاب نخستین ماهواره ی روسیه شوروی به فضا - ملی شدن کانال سوئز در

مصر - انحلال سلطنت درعراق وکودتای نظامی عبدالکریم قاسم واعلام رژیم

جمهوری درعراق(بغداد تحت تاثیربرج قوس ) - برازیلیا مرکزبرزیل میشود.

1926 تا1929

کشف پنی سیلین توسط فلمینگ - جمهوری چین یکپارچه میشود - سوئ قصد

به آقای مدرس - ابن سعودپادشاه عربستان میشود - ابتدای  تولید فیلمهای

مشترک لورل وهاردی - پرواز لیندبرگ برفرازاقیانوس اطلس با هواپیما-

1897 تا 1900

کشف رادیوم توسط ماری و پیرکوری - استقلال کوبا

1867 تا 1870

خریدسرزمین آلاسکــــا توسط آمریکا ازروسیه -چاپ کتاب (سرمایه) کارل

مارکس - اختراع ماشین تحریر - ساخت دینامیت توسط آلفردنوبل - یوهان

اشتراوس ..آهنگساز..دانوب آبی رامیسازد - پیدایش جنبش امپر سیونیسم

اینهاحوادث همزمان حرکت زحـــــل دربرج قــوس بودواما..

حــوادث رخداده درچند سال...اسب

حواستان باشدکه سال 1393..هم سال اسب است وهم زحل درقوس..درتربیع

بانپتون درحـــــوت....تربیعی پراهمیت...

سالی که آرامش میتواند درآن کم باشد..

 

و..اما..حوادث مهم چند سال اسب

1309(1930)

کشف سیاره ی پلــــوتو - پیروزی نازیها درانتخابات آلمان - تولد غلامرضا

تختی - محمدعلی کشاورز - نیل آرمسترانگ - محمودفرشچیان - همایون خرم -

1321 (1942)

شکست آلمانها دراستالینگراد -  ساخت نخستین رآکتور اتمی

دردانشگاه شیکاگو - ساخت نخستین ماشین حساب - فیلم کازابلانکا

1333( 1954)

شکست فرانسویان دردین بین فو از ویتنامیها - تقسیم ویتنام - جنگ استقلال

الجزایر -

1345(1966)

نخستین حملات جتهای عراقی به نواحی مرزی ایران - کودتادرعراق -

مرگ دکترمحمدمصدق - گسترش تلویزیون رنگی

1357(1987)

وقوع انقلاب اسلامی ایران - کودتادرافغانستان - آتش سوزی سینما رکس

1369(1990)

حمله ی عراق به کویت - مهاجرتها ازروسیه به اسرائیل - حمله ی آمریکا به

عراق - حمله ی موشکی عراق به اسرائیل

1381(2002)

 انفجار درسفینه چالنجر آمریکا - شروع ساخت دیوار بین دوبخش بیت المقدس

توسط اسرائیل

....

متولدین فروردین ماه

شعله ای که بسوی شما ازجانب برج میزان..نورمی تاباند..وبرق میزند..مریخ است

آن هنگام ..که تابستان ..به میانه رسد..ومریخ جنگجو..وارد بیت عقرب

شود..زحل راروبرویش بیند..که سپر بربازو وگرز دردست..وکلاه خود برسر

وشمشیربرکشیده ازنیام...خصوص آنگاه..که در17 درجه ی عقرب..

این دوسیاره ...درکنارهم قرارگیرند...درچه برجی؟؟؟ بله عقرب..

واین حرکتی مهم بین منجمین قــدیم بوده..وچراغ قرمز راهنما..برسرچهارراه

خاموش وروشن بچشم خواهدآمد-....... اخذتصمیمات تند بخاطرتحریک

دیگران..احساس گرفتگی درونی..خصوصا..باتوقف سیاره ی اورانوس دربرج

حمــــل ..باید باآن احساس که.. تصورمیکنید..برامواج حوادث تسلط دارید..

مبارزه کنید..چراکه اضطراب پنهان..شاید میل به افراط گرائی رادرشما تشدید

کرده..وخودمتوجه نیستید...

جوانان مراقب تندرستی خود....وویروسها...باشند..دختران مواظبت کنند که

برخی تمایلات..آنهارابه دوستی یا ..حتی ازدواج اجباری نکشاند..

ماه تولدتان..فروردین..میتواند..درگیرترین ماه..باشماباشد..

من این مژگان گیرایی کزآن خوش چشم می بینم

نگاه وحشیـــان راازرمیدن بـــــــاز میــــــــــدارد

حوادث متعدد..همچون بوکسوری..دررینگ بازی..ضرباتی رامیزند..وضرباتی

رامیخورد..

نفس ازموج خطــــر راست نکردم....صائب

سربرون تا چوحبــــاب ازدل دریا کـــــــردم

تصویرکلی..آنستکه..شمادرگیرنتایج تصمیماتی خواهیدشد..که دراین چندساله

گرفته اید..تصمیماتی که شاید..ازمرزتعادل بدوربوده اند..

هیجانها  ..    درماه مرداد  روی خواهنددادچراکه مشتری پرتلالو ودرخشان

به خانه ی پنجم شماپای مینهد..یعنی مشتری دربرج آتشین اسد..

ودرموقعیت خوب قرارمیگیرد بااورانوس درحمل....!

تصمیمات تندی که قبلاها گرفته اید ..کمــــی تلطیف خواهندشد..

زیبــــاترین لحظه ها..               روزهای آخر مرداداستکه..   زهره ی زیبا

ومشتری بزرگ دراین برج...بهم میرسنــــدورویاهایی زیباوشایددرگیرشدن با

عشقی پر تلاطم درجریان سفری کوتاه..وبروز عشق پیری درمیانه سالها..

نگوئید..کاردله...!علی الخصوص ..دلبستگی غیرمعمول به کسی که سنش از

شما...خیلی کمتره...؟!!!

اهل هنر..یاصنعت..میتوانند به ابتکارات خیلی تازه وزیبا دست یازند..

وآثاربسیارزیبایی ازخود ایجادکنند..البته نه درحد..لبخند ژوکوند!!!! داوینچی؟

اواخرسال برای بروج آتش لحظــــــــــات مهمی ..روی آورخواهندشد...

یعنی زحل درقوس..مشتری دراسد..

/ 0 نظر / 534 بازدید