نپتون و...برج حوت..about Neptune

                        با طلب یاری ازخالق هستــی

نپتــون راسیاره ی بیت دوازدهم منطقه البروج یعنی برج حوت(اسفنــد)گفته اند

..درنجوم قدیم سیاره ی وابسته به این برج مشتری ذکر شده..

برج دوازدهم منطقه البروج وابسته به عنصرآب است(تیر- آبان - اسفند)وشرف

سیاره ی زهره(سیاره ی عشق وزیبائی) درحوت قرارگرفته..ومنجمین این

روزگارنپتون رادرجه ی بالاتری اززهــــــره دانسته اند(اثری غلیظ تر)..

وتاثیراتش راعمیق تر..

نپتون..یعنـــی جذابیت وفریبندگی دریک چهره..افسونی نهفته درمعنای یک شعر

..کشش غیرقابل مقاومت دریک صدای زیبا..نوای سحرانگیز یک ساز..احساسی

سکرآور..پرمکاشفه..اندیشه هایی مرموز واسرارآمیز..شمیم عطری دل انگیز..

گامهایی که نگاه ودل را بدنبال خود میکشاند..

شاهدآن نیست که مویی ومیانی دارد 

بنده ی طلعت آن باش که آنی دارد..

افسانه ها...قصرهای عجایب..

 

 

نگاه کنیم به کلماتی که به این سیاره منسوب داشته انــــد:

باران - پتاسیم - استراحت - ذهن خوانی - تالاموس - جدول - الکل - سیستم

عصبی - زیردریایی - داروی بیهوشی - ربودن - معتاد- کیمیا - یاقوت سرخ -

مبهم - نیرنگ - غیرواقعی - نابینایی - قایق - پروانه  ها - حباب - دروغین -

حمام - وان - گیجی - اغفال - فریب - بنزین - اغما - توطئه - آشفتگی -

اغتشاش - هرج ومرج - کلاه بردار- نهانی - تبانی - چای - تله پاتی - جعلی -

گمراهی - هرزگی - افسون - شیفته - هیجانی - طفره - اتر - خیالی - هوسباز-

وهم - وسواس - پاها- پری - ویسکی - سفید- نگرانی - ساده لوح - مهیب -

ویلن - مشکوک - حقه بازی - طلسم - فریبندگی - ژلاتین - خل -آرمان گرایانه-

طغیان - مایع - مرموز- مرفین - شیاد - خواب آور - پری دریایی - فکری که

ذهن راآزار دهد - نفت - روغن - پیشگویی - منحرف کردن - فاسد- متعفن -

استخر - روحی - طرفداربرهنگی - مخدر- غیب گویی - پزشک قلابی -

دن کیشوت وار- سوت خطر - گمراه کردن - خطای ذهنی - رسوایی - افتضاح-

تعالی - توتون - سمی - غیرطبیعی - روان کاوی - خواب ورویا وتصورات

عمیق - متافیزیک - ایده آلیست- لنز - داروخانه - دارالمساکین - مدینه فاضله-

بیکاری - بازنشستگی - بخار- مه - مرتاض - خیس وبارانی - دودلی - سواحل

جنوبی خزر(مازندران)- هیپنوتیزم- سیل - قهوه - کوکائین - ناخودآگاهی -

بستنـــی - چشم سوم - مدیتیشن - اقیانوسها - مهاجرت - عینک - هیدرژن -

ماهیها وزندگی دریایی - جذاب - کارآگاه - دموکراسی - هیستری - ماهیگیری -

ابرها - خستگیها - بیماری وضعف - امورمخفیانه - مشروبات - سیگار- دود -

مکاشفه - مستی - غرق شدگی - احساس بی پناهی - جادو - اعتقادات

اسرارآمیز ومخفیانه - روح - فانتزی وافسانه - رنگها- نقاشی - هنرهای

زیبا- رقص - باله - کلیسا- موسیقی کلاسیک- شعروشاعری - دوربین وفیلم و

عکاسی - عطرها- شیمی - بحران وفاجعه - جوراب - بیمارستان - پرستار-

نپتون..همچنین براحوال جمعیتها تاثیرگذار گفته شده...

نپتون که همراه با اندیشه ها وخیالات خاص وپرجاذبه..درصحنه ی حوادث

ظاهرمیشود..هرگاه درتماس باسیاراتی مثل پلـــوتو یااورانوس قرارگیرد..

میتواند باظهور مکاتب اعتقادی خاص همراه شود...

مثل..طالبان درافغانستان(رجوع کنید به یادداشت 41..افغانستان..شوروی و

آمریکا)..دراکتبر1993اتصال نپتون واورانوس دربرج جدی(افغانستان)...

واقع شده..وهمچنین باحرکت اورانوس دربرج حوت(اسفند...بیت نپتــون)...

گروه القاعده فعالیتش آشکارترشده...خودبن لادن هم متولدبرج حــوت بوده..

 

 

                                         خستـــــه نباشید

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

/ 0 نظر / 263 بازدید