تلخ ترین ها...

                          با طلب یاری ازخالق هستی   

اگربیادقساوت مغولهادرنیشابورنخواهیم بیفتیم...

اگرکوره های آدمسوزی نازیها وهیتلرراهم فراموش کرده باشیم..

یابخواهیم فراموش کنیم همه ی تلخیهای بزرگ بشری را..

بازلحظاتی روی آورمیشودکه...بیادمان می آورد..گروهی انسانها...

چه میتوانندبکنند..بابرخی انسانهای دیگر..آنهم نه باحریف مسلح درمیدان

جنگ..بلکه باکودکان...زنها..خانواده ها..و.....

آتش سوزی سینمارکس آبادان رابیادآوریم..

ویا مرگ معصومانه ی بچه ها..زنهاو...رادرحلبچه ی کردستان عراق..

ودراین روزها..مناطق شرقی دمشق را..

هرسه واقعه یک مشخصه ی نجومی..درآنهانقش ایفامیکند...

فاجعه ی سینما رکس آبادان درلحظات طلوع قرص کامل شده ی ماه..

رخ میدهد..درچه برجــــــی؟ برج حوت

بمباران شیمیایی حلبچه درچه وقت....؟

درزمان حضورماه وآفتاب...درچه برجی؟ برج حوت

وموردآخرین..که درزمان اتصال قرص ماه ونپتون رخداده

درچه برجی..؟برج حوت..

واماچرابرج حوت...؟

برج حوت برج دوازدهم منطقه البروج است..برج رنجها وحرمانهای بزرگ

بشری..بقول ابوریحان..آنچه مادرپیش اززادن دید(ازرنج ودرد)..

وخاورمیانه حمل است..وبرج حوت بیت دوازدهم آن..خانه ی نپتون..

سیاره ی منسوب به گازها..رنجهای پنهانی - آزارهای بشری - توطئه ها..

درجدیدترین فاجعه..

ضمن اتصال ماه ونپتون درحوت..

وهمزمان..سیاره ی اورانوس درحمل درتربیع قرارداردبامشتری درسرطان..

ونپتون وماه دردوازدهم حمل قراردارند..این وضعیت..باوقایع استانبول..ومصر

نیزهمزمان بوده..فی المثل استانبول تحت تاثیربرج سرطان است وباورود مریخ

ومشتری به سرطان..اتفاقات استانبول روی داده..

 

زیاددعاکنیم..که خالق هستی برای انسانها..آینده ای بدورازاین تلخیها رقم زند..

انشااله

 

 

 

 

/ 0 نظر / 53 بازدید