ستارگان ثابت آسمان Fixed Stars table

                                  باطلب یاری ازخالق هستی

 

هیچ دقت کرده اید..دراواسط تیرماه هرسال..یکدفعه اشعه ی آفتاب برای مدتی

بسیارسوزان میشود..(ازحدود8تا15تیر)..

وپوست رامیسوزاند..توی سایه که هستی..هوازیادگرم بنظرنمیرسد..

امانورخورشید..قدرتمندتراست..روزنامه هاشروع میکنند به نوشتن مطالبی

پیرامون زیانهای نورشدید..عینکهای آفتابی.. کرم های محافظ پوست و..

   این زمانی است که خورشید درخشان به ستاره ی ثابت شعرای یمانی

( خورشید دراوج آسمان.....وازدیدناظرزمینی)...

 

نزدیکترشده..شعرای یمانی که خاصیت نورزائی اش بسیاربیشترازخورشید

است..و ازفاصله ی دوردست.. این انوار تاثیرشان کمترازخورشیدمیشود..

خورشید به آرامی..در14 درجه ی سرطان ازمرزحضورکوکب شعرای یمانی

(        SIRIUS          ) ردمیشود..شعرای یمانی درمیان کواکب ثابت آسمان..

ازهمه زیباتر ودرخشنده تراست...همه ی ثوابت..که ظاهرا ثابت هستند..درواقع

حرکت دارند..وروی وقایع واحوال زمین موثرند..

روز 23 آبان 1390 سیاره ی زحل ازخط مرزی کوکب ثابت سماک اعزل..

درصورت فلکی سنبله...

 

گذرداشت وهمین سیاره ی زحل 26 آبان 1390 ازخط مرزی حضور کوکب

ثابت سماک رامح ردشد..ودیدیم که با..بارندگیهای منا سبی که نازل گردید..

همزمان شد... وهمه خوشحال شدند..

درقدیم..باقرارگرفتن سیارات درکناراین ثوابت..تعویذها می ساختند..

وخیلی وقتها..به خرافات..دامن زده میشد..

برای علاقمندان به طالع بینی علمی وغیرخرافی....

برخی ازدرخشانترین ومهمترین ستارگان ثابت آسمان رابرایتان انتخاب ودرجدول

زیر قرارداده ام..

 

 

 

برای یافتن آنها درآسمان..نخست دنبال صورت فلکی ذکرشده باآنها باشید..

مثلا برای کوکب شعرای یمانی ..صورت فلکی جوزاذکرشده..پس ابتدا باید دو

کوکب کاستور وپولاکس( توامین مقدم وموخر) رابیابید تابه خط حضور شعرای

یمانی برسید..ازکواکب کمربندجبارنیزمیتوانیدکمک بگیرید...

طبع این کواکب که درکتب قدیم..آورده شده رانیز برایتان آورده ام..

 

بااین امید که مفید واقع گردد.

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 143 بازدید