عثمانی..و....صفویان

                              باطلب یاری از خالق هستی 

 

 

درکتب احکام نجومی وآسترولوژی جدید...اکثرا..طالع کشور ترکیه رابرج سنبله گفته اند..

درحالیکه..حرکات سیارات دربرج میزان وسیاره ی زهره...بیشترنقش آفرین می نماید..

برمیگردیم به گذشته های دور...

  درسال 1166 میلادی بعدازسالها اقتران سیارات .....                                        

زحل ومشتری دربروج خاکی...آخرین اقتران خاکی در21 درجه ی جدی روی میدهد..

(مثل سال 1339 شمسی که آخرین اقتران خاکی درقرون معاصر رخداده..)

       وآنگاه درسال 1186اقتران دربرج میزان 12 درجه  ........ واقع شده

 ......

وقرانهای بروج بادی..ادامه یافته..تاسال 1306 که بازهم اقتران زحل ومشتری

دربرج میزان اتفاق افتاده..

واین حدودهمان سالهایی استکه عثمانیها شروع میکنند به یافتن قدرت...

درکتب تاریخی..آورده شده..که بعدازشکست رومیان توسط سلاجقه.......

(الب ارسلان)..

  درسال 463 هجری قمری..کوچ قبایل ترکمن به ترکیه..آغازشده...که معروفترین این

قبایل..قبیله ی قایی بوده..که درنزدیکی آنکاراشکل گرفته..ورهبری آنهاراشخصی عثمان

نام بعهده داشته..وحدودسال 1300 میلادی حکومتی بنام عثمانی تاسیس میشود..

درالتفهیم ابوریحان میخوانیم که..

دردلالت بروج برشهرهاوناحیتها... 

برج میزان: روم تا به افریقیه وصعید مصرتابکرانه ی حبشه وانطاکیه وطرسوس ومکه و..

         میدانیم که منظورازروم..دولت روم شرقی درترکیه ی امروزی بامرکزیت...

کنستانتینوپل ( یاهمان استانبول ..باعلامت خورشیدی..برج سرطان) بوده ..بنابراین..

امپراطوری عثمانی که باخاتمه دادن به عمر امپراطوری روم شرقی(بیزانتیوم) درسال

1453 میلادی وتصرف استانبول آغازشده..درواقع مبدا قرون جدید درتاریخ اروپا قرار

گرفته..که گفته شده..سلطان سلیم اول وسلطان سلیمان اول..این امپراطوری را به اوج

رساندند..

عمرعثمانی هاحدود1922میلادی بابرکناری سلطان عثمانی توسط کمال آتاتورک به انتها

 

رسید..در1921 اتصال سیارات زحل ومشتری در26 درجه ی سنبله (بمیزان نزدیک

میشده)..رویداده..وشاید بهمین دلیل است که منجمین سالهای اخیر..علامت خورشیدی ترکیه

رابرج سنبله قلمداد کرده اند..امپراطوری عثمانی بیش از 600 سال عمرکرد.

   ...قابل ذکراست که درحدودزمانی تشکل ورشد دولت عثمانی......درتبریز

(شهری باطالع عقرب)..شاه اسماعیل صفوی هم اعلام قدرت کرده وهم...

اعلان رسمیت تشیع درآذربایجان .....درسال 1484 اتصال سیارات زحل

ومشتری دربرج عقرب رخ میدهد وموثرمیشود برحوادث سالهای1484تا

1504...درحدود1500که شاه اسماعیل بقدرت میرسد..تربیع پلوتو درعقرب

25 درجه بااورانوس دردلو 25 درجه واقع شده........

9بارپلوتو درعقرب درتربیع قرارمیگیرد بااورانوس دردلـــووبارنهم است

که مصادف میشود بااشغال تبـــــــریز

واین تربیعات 9گانه..از 1496 تا1500بوقوع پیوسته اند..ودرآخرین

آنست که تبریز به تصرف شاه اسماعیل درمی آید..ورواج تشیع رسمیت

می یابد...

نقطه ی قدرتی که به این تربیعات منتهی شده..سالهای 1343 و1344

میلادی استکه..3باراتصال سیارات اورانوس وپلوتو واقع شده..

درچه درجاتی ؟دربرج حمـــــل ودرجات 11و12درجه ی حمل..ودرادامه ی

این اقترانهاستکه..تربیع1500 رخداده وسلسله ی صفوی وقدرت شیعه

رسمیت مییابد..وبرج حمـــــــل..برج آذربایجان است..

 

                                      خسته نباشیـــــد

                                            

 

/ 0 نظر / 45 بازدید