آخرین اقترانهای زحل ومشتری دربروج خاکی

                          با طلب یاری ازخالق هستی

   سلام..

 

اگر به جداول حرکت سیارات زحل ومشتری از1800 میلادی تا2000میلادی

نظری بیندازیم..  

                     

 

اکثراین اقترانهارادربروج خاکی مشاهده میکنیم..

حدود1800میلادی استکه قدرت درایران دردست سلسله ی قاجار متمرکز

میشود..واولین اقتران زحل ومشتری دربرج خاکی سنبله روی میدهد..

آقامحمدخان قاجار که خوددربرج جوزازاده شده بوده...نقش پدرسلسله ی

قاجاریه راایفاکرده..واین دودمان رابنیان مینهد..

واین سلسله ی پادشاهی ادامه مییابدتانفت درایران کشف میشود..

وقدرتهای بزرگ وقت ازجمله ی آنها...انگلیس..بخاطراین ماده ی نیروزا ومهم

برای صنایع خود..درصددبرمی آیندکه چهره ی سیاست خاورمیانه راباثبات تر

نمایند..

سنتوری هفتم نوستراداموس که باید شامل یکصددوبیتی باشد..42تای آنها..

درکتابهای دردسترس امروز بیشتردیده نمیشود..این امکان هست که..

شایدبخاطراهمیت زیادآنها..نیروهایی این دوبیتی هاراحذف وپنهان کرده اند..چرا؟

به دوبیتی زیرکه از سنتوری هفتم..دوبیتی 92 است توجه کنید..این قسمت رااز

کتاب ترجمه ای قدیم چاپ..نوستراداموس ازآینده ی جهان خبرمیدهد..به ترجمه

عنایت ا.. شکیباپور..می آورم..

اما ازخاک ساتراپ(ایران) بوی زننده ای (نفت) شنیده میشود..

خرابیهای زیادرا..آن بوی بد.. باعث میشود...(جنگ عراق علیه ایران..به

تحریک قدرتهای جهانی)

خرابیها...باخون وآتش..ازآسمان..می بارد..

درروزی که عددش..مانندگردش پنجم است...

واین چنین میشودکه سه اقتران مانده به پایان اقترانهای زحل ومشتری دربروج

خاکی..سلسله ی قاجاریه.. به انتهای خودمیرسد..وسررشته ی کار بدست

اردشیرریپورتر(متولدبرج سنبله) وبعدها..شاپورریپورتر(متولدبرج حوت)..

می افتد..وسلسله ی پهلوی ..بجای قاجارها..تشکیل میشود..

اقتران اول زحل مشتری دربرج سنبله...رضاشاه..که گفته شده متولداواخربرج

حوت بوده..ودراقتران دوم که دربرج ثور واقع شده..محمدرضاشاه(متولدبرج

عقرب) سلطنت میکند..ولی اقتران آخر دربرج جدی..اقترانی مهم وپراثربنظر

میرسد..

این اقتــــران دردوران پهلوی دوم واقع شده..اوآخرین ازدواجش رامیکند..

وفرزندپسرش هم زاده میشود..برج جدی..برجی استکه..ناپلئون وهیتلر..هردو

درطالعشان ماه رادراین برج دارند..بیت دهم منطقه البروج..برج قدرت و...

قدرت طلبیها..

بنابراین..بعدازحرکت زحل..ازجدی به دلو...

 

شاه دست به انقلاب سفید میزند..و..امام خمینی بااوبمخالفت برمیخیزد..

وباحرکت زحل به برج حوت..ماجرای ترورمنصور(متولدبرج حمل)..

پیش می آید..و..نخست وزیری هویدا..

ورود سیاره ی زحل به برج حمل..( برج خاورمیانه..وهمزمان باجنگ اعراب و

اسرائیل..)..

حرکت زحل ازبرج حمل تاسرطان که برج مقابل جدی است ..با افزایش غرور

وقدرت طلبی بیشتروبیشترشاه همزمان میشود..جشنهای شاهنشاهی..تاجگذاری..

وافزایش بهای نفت..

وبالاخره..حرکت زحل ازبرج سرطان ..بطرف برج میزان..

فواره ..که خیلی بالا رفته بود..حال بسوی پایین..جهت می یابد..وهرچه فشار..

درزمان حرکت زحل ازحمل تاسرطان..بیشتربوده..دراینجا فشاربرای سقوط

بیشتروسریعترمیشود..

اگردردوران قبل ازانقلاب اسلامی..پیچ رادیو رابازمیکردیم..وبه خبرها..گوش

می سپردیم..تمام خبرهاازیکی ازاین سه چهره..پای میگرفت..شاه..هویدا..

ملکه فرح

بنابراین نگاهی می اندازیم به جدول سیارات درزمان ولادت آنها.

 

دراین جدول تولد..آفتاب در1 درجه ی عقرب..هم مرزبوده..باکوکب ثابته ی

Miaplacidusبه طبع زحل ومشتری..ومنجمین گفته اند که موثراست در

صاحب طالع..درزمینه ی ذهنی وروحی..وتاثیری ازغرق شدگی درامور..

ماه دراواخربرج عقرب..درناحیه ی راس ماه است..ومیتواند نشانی از..غرور

وخودمحوری صاحب طالع باشد..

ضمنا درجدول طالع..ماه رادرتربیع بااورانوس دراواخردلومی بینیم..

درزمان وقوع انقلاب اسلامی..اورانوس دربرج عقرب حرکت داشت درتربیع

 بااورانوس طالع شاه..ودرجات آفتاب واورانوس درطالع هویدا..

همچنین..سیاره ی پلوتو..دربرج سرطان.. هم مرزبوده باکوکب ثابته ی..

Mirzamدر7درجه ی برج سرطان..که تاثیرآن گفته شده..خشونت..واحساسات

خطرآفرین میتوانسته باشد..

ونگاهی می اندازیم به ضلع دوم مثلث قدرت آنزمانها..همسرشاه..فرح دیبا..

 

ماه رادربرج جوزا درتربیع بامریخ درسنبله می بینیم..(مریخ درطالع شاه هم در

برج سنبله بوده)..وهم مرز باکوکب ثابته ی Alhekaبه طبع مریخ..

سیاره ی عطاردرا(طرزفکرصاحب طالع)درکنارکوکب ثابته یSpicaیاسماک

اعزل به طبع زهره وعطارد مشاهده میکنیم..که اسپیکا تاثیرات مختلفی برایش

گفته شده..وآنرا باهنرها..ثروت..وشانسهای ناگهانی وابسته دانسته اند..

سیاره ی زحل درمیانه ی برج حمل..هم مرزباکوکب ثابته یAlpheratبه طبع

مشتری وزهره..گفته شده..ودراین وضعیت..به مسائلی مثل..مذهب..وکالت..

تعادل درامورخانوادگی..مستعدبیماری درسرو..

وسیاره ی پلوتودر1درجه ی اسددرتربیع است باآفتاب درطالع شاه در1 درجه ی

عقرب..وراس ماه درجدول صاحب طالع(که درجه ی عطارداست درطالع شاه)

درکنارکوکب ثابته یZubenel  schemali به طبع مشتری وعطارد

گفته شده..که بعقیده ی منجمین..میتواند نشانه ای از ثروت ودرجات اجتماعی

باشد.دراین جدول طالع..سیاره ای  (بجزموضع راس ماه)دربروج آبی نمیبینیم..

وبالاخره به شخصیت ضلع سوم میرسیم..یعنی نخست وزیر..هویدا

 

 مهمترین..دراین جدول طالع..حرکت آفتاب است دردرجات اورانوس (درطالع

شاه.).وبعداتصال کوکب ثابته یAntaresیا قلب العقرب است به طبع مریخ

ومشتری..در46/9 برج قوس..با مکان راس ماه درجدول صاحب طالع..

 درمورداین وضعیت گفته شده..تاثیر منفی آن مثل تاثیرکوکب الغول است..

گفته شد که سیاره ی اورانوس به حداتصال با خورشیدرسیده..(کمی مانـده )

......صاحب طالع نمیتواندوضعیتی عادی رادرزندگی دنبال کند..واین تاثیر

اورانوس..اورابه افراط درپی گیری اهدافی میکشاند..که درزندگی برمیگزیند..

واین درجه ی احتراق..همان درجه ی اورانوس است درطالع شاه..دراواخربرج

دلــو..ودرزمان رویدادانقلاب اسلامی...می بینیم که..اورانوس دربرج عقرب

حرکت دارد..

یک حرکت مهم دیگر دراین طالع..مقابله ی سیاره ی عطارد در24 دلو(طرزفکر

واندیشه ی فرد) است که در مقابل زحل در24 اسد(قدرتمندان)..حرکت داشته..

ونموداین حرکت..درظواهر صاحب طالع..وعملش..نموداربوده..

اگر به عناصر موجوددرجدول طالع دقت کنیم..هیچ سیاره ای دربروج خاکی

حرکت ندارد ومیدانیم که عنصرخاک باعث ثبات بیشتردرطالع میشودو..

همزمان میگرددباواقع بینی بیشتر...

 

               خسته نباشــــــــید

 

/ 0 نظر / 351 بازدید