جنگهای صلیبی وحرکت سیارات..Crusades

                                  باطلب یاری از خالق هستی

برج اسد...پنجمین منزل ازمنازل منطقه البروج وخانه ی آفتاب گفته شده...

برجی باعنصرآتش..واقتـــران زحل ومشتری دوسیاره ی مهم منظومه ی

شمسی دراین برج یادوبرج آتشین دیگر(حمل - قــوس)..میتواند نشانه ی آغاز

شکلهــای جدیدی از حیات ومدنیت برسطح زمین باشد..واین مطلب در

یادداشتهای قبلی ذکرشده...

برج اسد..برج آفتاب است..وبرج  حمل برج خــــاورمیانه وشرف آفتاب درحمل

قرارگرفته..پس دردوره ی اقتران هادربرج اسد...برج حمل محل رخدادومبدا’

تغییرات      جدیدمیتواند بحساب آید...همین طور..اهمیت می یابدبرج  ثــور

که برج قدرت وعمل است ازبرای اسد

شهر رم وبیت المقدس(اورشلیم) هردوتحت تاثیربرج اسد قراردارندو..بیت

دوازدهم برای اسد..برج سرطان است وسرطان...قسطنطنیـــه..

باتمرکزقدرت دربرج اسد..قوم  تــرک   قدرت مییابند..چراکه ترکهاهم تحت

تاثیربرج اسدهستند..وآذربایجـــان حمل است که ترکها درآن بهترین موقعیت

راخواهند داشت..وترکان سلجوقی ابتدادرایران(حمل)قدرت مییابند...و..آنگاه

دولت روم شرقی(ترکیه کنونی)راتحت فشار قرارمیدهنــد...

حدودسال1071میلادی دولت مسلمان سلجوقی شهربیت المقدس(قدس)رابدست

می آوردوامپراطوری روم شرقی بیزانس(ترکیه کنونی)ازترکان شکست میخورد

وبخاطرجبران این شکست ازدولت وکلیسای رم(که روابط خوبی هم بایکدیگر

نداشته اند)..درخواست کمک میکند ورم به این خاطرزیرفشارمیرود..

بیت سرطان ..بیت دوازده است ازبرای اسد..

درهمین زمانهااستکــــه   نپتــــون      سیاره ی اعتقادواندیشه های خاص

واردبرج   اسد     (برج اقتران مهم زحل ومشتری) میشود...5 اوت 1096..

وازین زمانهاستکه..بیت المقدس(اورشلیم)موردتوجه خاص مسیحیان قرار

میگیرد..

همزمان باورود نپتون به برج اسد..سلسله اقترانات زحل ومشتری..واردبروج

خاکی میشوند(مسیحیت: حـــوت سنبله)..وسیاره ی تغییرات ناگهانی اورانوس

نیزپای به برج    ثـــور     میگذارد..وتربیع سیارات اورانوس وزحل ومشتری

دربرج ثورباسیاره ی نپتون دربرج اسد ...پیش می آید..وآنگاه که زحل ومشتری

درحد مقــــابله قرارمیگیرند بایکدیگر..دربروج:سنبله حوت

باحرکت مسیحیون از نقاط مختلف از 15 اوت(برج اسد) 1096بسوی شرق..

و...اینکه... اورانوس ونپتون هم درتربیع قرارمیگیرندبایکدیگر...(درهمه

حرکات..نپتـــــون تاثیرگذاراصلی است)..شروع سلسله جنگهای زنجیره ای

باعنوان جنگهای صلیبی درتاریخ...شکل میگیرد...

دراولین جنگ استکه..بیت المقدس(اورشلیم)بدست صلیبیون می افتــدوروی

میدهددرآن وقایعی بس تلخ..

درجدول سقوط بیت المقدس بدست صلیبیون..ماه واورانوس درثور(صلیبی ها)

درتربیع قرارگرفته با     نپتــون     دربرج     اسد     و..آفتاب - مریخ -

زهره وعطارد دربیت دوازده اسد یعنی سرطان(بیت الحزن اسد) حرکت دارند..

این جنگها..حدودا ..9 جنگ بوده وباورود نپتون به اسد...آغاز وهمراه با

گردش نپتــــون بدورخورشید..وورود مجددبه برج اسد ..جنگها پایان پذیرفته..

یعنی..حدود 176سال..بطول انجــــامیده..

نکته وحادثه ی مهم دیگر اینکه..همزمان با جنگ پنجم صلیبی ..که غرب

خاورمیانه رادستخوش تلاطم نموده..مغولها ..       نیزازسمت شرق بطرف

خاورمیانه(خراسان ونیشابور و..طوس...اسد) هجوم می آورند..وخرابیها

بیشتروبیشتر میشود..وخاورمیانه همچون دیگ بزرگی برروی آتش می قلد..

وحرارتش بالا میرود وخورشی که باملاقه ی جنگها هم زده میشود..!

وفرهنگها وافکار ورفتارها وژنها...! درهم می آمیزند..

وچون مغولها و..مسیحیون بجایگاه اولیه خودبازمیگردند..اندیشه های نوینی

زاده میشود..وآرام آرام فرهنگها بسوی تمدن کنونی گام برمیدارد..

 

                                  خسته نباشید......

/ 0 نظر / 52 بازدید