تهران وزلزله....

                     باطلب یاری ازخالق هستی

 

 

 

درابتدا..... تهران پایتخت میشود.......            

گفته شده که...

روزیکشنبه 11 جمادی الاولی سال 1200 هجری قمری ( 1785 میلادی) که روز

نوروزبوده...شهرتهران بعنوان دارالخلافه اعلام شده ..

دقت کنیم درجدول سیارات دراین روز..

20 مارس 1785  :

آفتاب = صفرحمل

ماه = 3 اسد

عطارد = 16خوت

زهره = 16ثور...راجع

مریخ = 7دلو

مشتری =23حوت

زحل =3دلو

اورانوس = 12سرطان..روزاستقامت اورانوس

نپتون =  13میزان (درحال رجعت)

پلوتو= 12 دلو

راس ماه = 19دلو

 

در1785 میلادی ...مریخ توقف طولانی وحرکت رجعت رادربرج جوزا داشته

است...بیشترطول سال مشتری دربرج حمل بوده... هردودرحالت تسدیس و

تثلیث با دلو واسد بوده اند وبه آنهانیرومیداده اند...

 

توضیح..:زمان شروع اهمیت یافتن شهرتهران دربرخی منابع سال 1795

میلادی گفته شده...همزمان باحضورسیاره ی مشتری دربرج دلو...

سیاره ی پلوتو هم ازسالهای 1777( شروع نخستین تلاشهای آغامحمد خان

قاجار برای رسیدن به قدرت) تاسال 1798(سال مرگ آغامحمدخان) دربرج

دلو توقف داشته...

درشرح حال آغامحمدخان تاریخ تولدش رااواخربرج جوزا ذکرکرده اند...

بین سالهای 1782 تا1802 دوران فعالیت آغامحمدخان وانتخاب تهران به

پایتختی ... اتصال زحل ومشتری در28درجه ی قوس رخداده است..(موثربر

زندگی وتلاشهای آغامحمدخان قاجار)

 

 

 

                             زحل ومشتری دردلو

پس حرکات سیارات دربرج دلو درسرنوشت تهران موثر می نماید وباتوجه به

اینکه دربرآورد میانگین زمانهائی که زلزله درتهران واطراف رخداده ...حدود

200 سال میانگین تخمین زده شده..باید حتما به سالهای 2020 و2021

میلادی توجه داشت...چرا؟

 

 

درسال 2020 میلادی اتصال زحل ومشتری دراوایل برج دلو رخ میدهد ودر

همین زمان سیاره ی اورانوس نیز دربرج ثور درمرزتربیع بازحل ومشتری در

دلو وبرج اسد واقع میشود (2021) .. بیشترین انرژی میتواند برای تحریک

گسلها ...رهاشود..

اتصال زحل ومشتری روز21دسامبر2020 ساعت49/9شب در29/0 برج دلو

واقع میشود.

 

گرچه تاریخهای قدیمی نمیتوانند چندان دقیق باشند ولی باوجوداین...نگاهی

می اندازیم به چندزلزله ی رخداده درگذشته:

سال 850 میلادی = زلزله ی ری: راس ماه درحمل -زحل درحمل - اورانوس

دربرج ثور- توقف طولانی مریخ دربرج جدی

سال 855 میلادی.. زلزله ی شدید درری ونیشابور= زحل درسرطان - راس ماه

درجدی - اورانوس درجوزا

سال 863 میلادی = زلزله ی شدیدری =راس دراسد- زحل درمیزان -

اورانوس درسرطان - توقف طولانی مریخ دربرج میزان

سال 948 میلادی= زلزله ی شدید ری = راس درجدی - زحل درسنبله -

اورانوس درسرطان - ..اتصال زحل ومشتری...توقف طولانی مریخ دربرج ثور

سال 957 میلادی = زلزله ی شدیدری...راس درسرطان - زحل درقوس -

اورانوس درسنبله - مقابله ی زحل ومشتری دربروج قوس جوزا... توقف

طولانی مریخ دربرج میزان -

سال 1830= زلزله ی دماوند...... راس درسنبله - زحل = اسد -اورانوس=دلو

توقف طولانی مریخ دربرج حمل - .......تقابل اورانوس وزحل دردلو واسد..

نیروی زیادی برای حرکت گسلها ایجاد کرده است....

اگر طالع عمارت تهران رابرج اسد بدانیم وزلزله راامری تلخ وناخوشایند..

که بیت 12 هرطالع براین امردلالت دارد...بنابراین بروج سرطان وجدی را در

زلزله های ذکرشده ی بالا فعال می بینیم...

                  

 

هرگونه تربیع اورانوس دربروج ثابته بابرج اسد هم درحرکت گسلها میتواند

تاثیر داشته باشد.

واما دو زلزله که مشخصات دقیق آنها دردست است..یعنی:

28خرداد1386= 18 ژوئن 2007

و..25 مهر1388= 17 اکتبر2009

رامورد بررسی قرار میدهیم( البته از نظرگاه دانش آسترولوژی)..

 

دوشنبه سوم جمادی الثانی 1428 = روز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)

مطابق با 28 خرداد 1386 و18 ژوئن 2007 میلادی..زلزله ی قم وتهران

 

آفتاب = 24/26 جوزا

ماه = 41/3 اسد ( نقطه ی وقوع )

عطارد=27/11 سرطان

زهره = 28/11 اسد

مریخ = 59/24 حمل

مشتری = 24/13 قوس (درحال رجعت)

زحل = 3/ 21 اسد

اورانوس = 41/18 حوت

نپتون = 53/21دلو

پلوتو = 41/27 قوس

راس ماه : 46/10 حوت

دقت:                                                  

لحظه ی وقوع زلزله مصادف بوده با حدود مقابله برای نپتون وزحل در21 درجه

اسددلو(لحظه ی دقیق روز 25 ژوئن )

بنابراین بیشترین تاثیر روی وقوع زلزله ازحضور نپتون دردلو وزحل دراسد

حاصل گشته است.

 

   جدید ترین زلزله..17 اکتبر 2009

شنبه 25 مهر 1388= مطابق با 17 اکتبر 2009

ساعت : 14 و23 دقیقه بعدازظهر =شرق تهران = 4 ریشتر

طالع = 14 درجه ی دلو( ابتدا مشتری وبعدنپتون درحال طلوع)

آفتاب =  45/23 میزان

ماه =55/7 میزان

عطارد = 40/10 میزان

زهره = 33/2 میزان

مریخ = 11/0 اسد(ابتدای ورود مریخ به برج اسد)...مریخ توقف طولانی در

برج اسدکرده که تا7ژوئن 2010 طول میکشدوزلزله درست دراولین روز ورود

مریخ به برج اسد(تهران ) ودرحالی که مریخ درحال غروب کردن بوده(تغریب)

...رخداده است..ضمنا: آ فتاب - ماه - عطارد- زهره درحد حالت تسدیس با مریخ

بوده وانرژی آنرا افزایش میدهند...

مشتری = 11/17 دلو

زحل = 34/28 سنبله

اورانوس = 32/23 حوت(درحال رجعت )

نپتون = 47/23 دلو ( درحال رجعت )

پلوتو = 59/0 جدی

راس ماه = 40/25 جدی

یکی دیگرازشهرها که حرکت سیارات دربرج اسد دلو همزمان بوده باوقوع زلزله

درآنجا...شهربندر عباس است:

درباره ی  زلزله ی  13آبان 1388 مطابق با4 نوامبر 2009 حتماشنیده اید

/ 0 نظر / 25 بازدید