نظریه ی دکتراوژن ژوناس وباروری ها..Eugen Jonas

                 خدا دانای آگاه است

 

 

ناراحتی مادرجوان راچه چیزی میتواندجبران کند..تانزدیکی مادرشدن پیش رفته

..ولی فرزندش راازدست داده است ...گرچه رسیدگی به وضع جسمانی مادر کار

آنهاستکه دراین کارتخصص دارند..ولی ببینیم ...آیاآسترولوژی نیز میتوانددراین

خصوص حرفی داشته باشد...

 

میدانیم که وضعیت روحی مادر - ژنتیکی - خانوادگی - روانی - محیطی و

اجتماعی..اقتصادی و..قطعادراینگونه امور میتوانند موثرباشند...آیا وضعیت

سیارات هم درموقع انعقادنطفه میتواندموثرباشد..اگربه کتابهای گذشتگان در

زمینه ی تنجیم یاآسترولوژی مراجعه کنیم...همه ی آنهادرباب احکام سقوط نطفه

یازمان شروع بارداری حرفهای زیادی زده اند..ولی چون نسخ قدیم(بجزچندتا)

متاسفانه درقفسه های نسخ خطی نگهداری شده وهمه کس ممکن است نتواند

رنج مراجعه به موسسات نگهدارنده ی کتاب رابرخودهموارکندوتازه ممکن است

قوانین ومقررات موسسه نگذارد همه کس ..بدون قیدوشرط..به این نسخ

دسترسی داشته باشد..معلوم نیست که اگرمحقق درکشورهای خارج باشد...

چگونه میتواند به نسخ قدیمی دست یابد..

اینستکه مشاهده میشود...درحال حاضرمنجمین درسایرمناطق جهان..اکثرا به این

منابع دسترسی نداشته اند..وبرای همین استکه امروزه نام کسی که درانطباق

وضعیت ماه بابارداری خانمها..همه جا ذکرمیشود..نام دکتری اهل چکسلواکی

بنام دکتراوژن ژوناس است که درهمین سالهای اخیروقبل ازمرگش دراین زمینه

سخن گفته ...

 

دکترژوناس متولد برج عقرب .. 6 نوامبر1928 درحالی ازارتباط ماه بابارداری

ونوع جنس نوزاد صحبت نموده...که کتابهای نجوم منجمین ما..صدهاسال قبل با

دقت این امررابیان کرده اند.

 

 

 

به اینگونه مادران وهمه ی آنها که میخواهند مادرشوند..میتوان چند توصیه نمود

..

1- ابتدا یک تقویم نجومی که ایام عیددربازاربفروش میرسد(ازنوع معتبرآن)را

خریداری نموده ودرتمام ماهها..روزهای اول تاششم هرماه قمری راعلامت

بزنند...

2-دراین 6 روز منتخب هرماه..اگرروزهائی درتقویم...مقابل آنها نوشته شده:

قمردرعقرب است...روزهای قمردرعقرب راحذف کنند.

3-این ایام رامناسب برای زمان انعقاد نطفه گرفته وبه شریک زندگی خود

اطلاع دهند.

همانطور که تجربیات منجمین گذشته نشان داده..ازانعقادنطفه درزمانی که ماه

کامل میشودو بقولی شب 14 است ویاسه روزی که ماه درمحاق است ....

سه روز آخرهرماه قمری..جداخودداری کنند..همینطورروزهای نزدیک به :

ماه گرفتگی یاخورشیدگرفتگی وخوداین روزهارا...که این ایام معمولا در قسمتی

ازتقویمهای..بدان اشاره میشود.

اگرخدای نکرده فرزندخودراازدست دادند..درمراتب بعدی سعی کنند..طوری

برنامه ریزی نمایند تا...مجددادرآن ماه که فرزندراازدست داده اند..دیگرباردار

نباشند.

4-اگرپدرومادر خوددرزمانی بدنیاآمده اند که ماه شب چهارده ویا درمحاق بوده..

معمولا وناخودآگاه ممکن است تمایل پیداکنند که دراین زمانها اقدام به انعقاد

نطفه نمایند..که دراین مواقع بادقت به تقویم نجومی خود نگاه کرده وازانعقاد

نطفه جلوگیری نمایند

برای دانستن مکان ماه درلحظه ی ولادت..میتوانید ازجداول نجومی استفاده کرده ویااگر

به جداول دسترسی ندارید بامراجعه به آدرس زیرونوشتن تاریخ وساعت تولد ومکان

ولادت درمکانهای خواسته شده....موقعیت ماه وسایرسیارات رابدست آورید..وآنراsave

کرده ویاباچاپگرچاپ کرده وهم زن وهم شوهر..وضعیت سیارات زمان تولد را همیشه در

دسترس داشته باشند..

http://www.alwaysastrology.com/birth-chart-calculator.html

5-بااستفاده ازتقویم نجومی میتوانند نوع جنسیتی فرزندشانرا(اگرخداوندمدد

فرماید)..تعیین نمایند...البته بشرط رعایت سایرفاکتورهائی مثل:آرامش روانی-

تغذیه ی مناسب و..دراین قسمت به نموداردرج شده توجه داشته باشید:

 

 

 

ازنظرمنجمین بروج منطقه البروج یک درمیان نروماده هستند..مثلا برج حمل یا

فروردین رانرمحاسبه میکنند وبرج بعدی یعنی ثوریااردیبهشت راماده...و

همینطورالی آخر..

پس اگرماه که برحاملگی موثراست..دربروج نرینه باشد..میتوان نظردادکه..

به مشیت الهی..فرزند پسرخواهدشد...ودربروج ماده ..فرزند احتمالا دخترخواهد

شد...واین همان نظریه ی دکتر اوژن ژوناس میباشد..برای اطلاع بیشتر از

نظریات این پزشک اهل چکسلواکی ..میتوانیدنامش رادرجستجوگراینترنت

وارد نمائید واطلاع لازم رابدست بیاورید.

 

 

بروج مذکر(نر): حمل - جوزا- اسد- میزان - قوس- دلووبروج مونث (ماده ): ثور- سرطان - سنبله - عقرب - جدی - حوت

یک نکتـــه ی قــابل ذکر:

درچندصدسال آینده..سیارات زحـــل ومشتــــری..

دوسیاره ی بزرگ منظومه ی خورشیدی..دربروج بادی اقتران خواهندداشت..

یعنی انرژی های اصلی دراین بروج مجتمع خواهندشد..بروج بادی..یعنی..

خرداد - بهمن - مهر...ونقطه ی شروع اعتدال بهاری..آغازبهاروزنده شدن

طبیعت..به اواخردرجات برج بادی دلــــو یابهمن..

میرسدوآرام آرام ازآخربهمن..می آیدومیآید تابه اوایل بهمن برسد..دربیش از

هزارسال...!

وبروج بادی..خانه ی قدرت است ازبرای بروج خاکی..وخاکی یعنی..

اردیبهشت..دی و..شهریور

مثلا..برج دهم اردیبهشت..میشود:برج بهمن..که برج قدرت وعزت محسوب

میشود برای برج ثوریااردیبهشت..

خـــــوب..اگربخواهید..فرزندتان..که درآینده..متولدخواهدشد..دایره ی زندگی اش

بادایره ی قدرتهای اصلی طبیعت ومنطقه البروج..هماهنگی داشته باشد..

وراه خودرادرزندگی..بتواند بازکنــــد..میتوانید..

لحظه ی انعقـــاد نطفه را طوری تنظیم نمایید که فرزندتان دربروج بادی ویا..

خاکی زاده شود (بایاری خواستن ازخالق هستی)..

این بروج...( خاکی - بادی).بروج متفکرومنطقی هستند..درآینـــده..احساسات ..

در..کش وقوس حوادث..نقش کمتری خواهدداشت..خــوب..

اگرچنین تصمیمی را بخواهیدبگیرید..بایدبه این موضوع مهم..هم توجه داشته

باشید که اگر خودتان(یعنی پدرومادرفرزند) دربروج احساسی..یعنی:فروردین -

تیر - مرداد - آبان - آذر - اسفند..زاده شده باشید..درهماهنگی بافرزندان

متولد بروج بادی ویاخاکی..یعنی متولدین:اردیبهشت - خرداد - شهریور - مهر -

دی - بهمن ..مشگل خواهیدداشت..وکسی که این مشگل..اورارنج خواهدداد..

قرزنداست که کوچکتراست..خوب....

چه بایدکرد؟..نیازشدیدخواهیدداشت که اطلاعاتی درموردبروج احساسی و

منطقی داشته باشید..ودراین رابطه...

کتابهای مفیدی رامیتوانید درکتابفروشی ها..البته باکمی زحمت وجستجو..

بیابید..کتابهایی مثل..

اسرارستاره شناسی ..نوشته ی امی کین باترجمه ی خانمها..شکیبا - مدنی

ویا کتاب طالع بینی وستاره شناسی نوشته ی خانم لیزگرین باترجمه ی خانم

میترامعتضد..

ضمنا..برای تنظیم روز وماه تولد نوزاد..میتوانید ازجداول زایمان که در

داروخانه ها..ممکن است بیابید..کمک بگیرید..

 

 

 

 

 

                    همیشه درپناه خالق هستی باشید  

   

              

/ 1 نظر / 64 بازدید
رهگذر

با عرض سلام و خسته نباشید من برای اولین بار است که به وب شما سر زدم و مشاهده نمودم که بسیار پر محتوا و عالی است ممنون میشوم که نام چند کتاب و نام چند نرم افزار مقدماتی را به بنده در زیر همین نظرم به من معرفی کنید در مورد نوسترآداموس هم باید بگویم که وی یک کابالیست (فراماسونر) بوده است و تمامی پیشگویی های وی به عنوان هشدار به غربیان برای جلوگیری از دین اسلام بوده است وهمچنین اکثر پیشگویی های وی در صورت صحت در طول تاریخ تحریف و دستخوش تغییرات گردیده است در این مورد می توانید مقاله فراماسونری : دجال آخرالزمان را بخوانید. بسیار ممنون می شوم که خیلی سریع به نظر بنده حقیر پاسخ بدهید خداوند منان نگهدارتان باد