زلزله 1396تهران

باطلب یاری از خالق هستی 

 سلام..                                        

اگربه وضعیت سیارات درلحظه ی وقوع زلزله نگاه کنیم واین اندیشه که چه

تحولاتی درطبیعت رویداده تابه این مرحله رسیده..وآیا نقطه ای درآلاسکا(برج

جدی)

واقترانیکه دردوم فوریه 1993 بین سیارات اورانوس ونپتون در19 درجه ی

 

جدی واقع شده..میتوانسته دراین واقعه ووقایع مشابه تاثیری داشته باشد؟

ودرنهایت قضاوت دراینخصوص رابعهده ی خودتان میگذارم...

 

درابتداومهمترازهمه...

سیاره ی زحل رامیبینیم..که درحال ورودببرج جدی(دی)قرارگرفته..

وماه هم درنزدیکی اش حرکت دارد..


اگربپذیریم که..تهران تحت تاثیر درجات برج اسدشکل گرفته..

برج جدی ازبروجی استکه مستقیمابراسدتاثیرگذاربوده..چراکه..

اگربه جداول طلوع وغروب بروج منطقه البروج نظرافکنیم..میبینیم..

   زمانیکه برج اسددرحال طلوع است(معمولا...نه همیشه)..

برج جدی درحال غروب میباشد..باینصورت که اگرمثلا4صبح..

برج اسدداردطلوع میکند..در4بعدازظهربرج جدی درحال برآمدن

بچم میخورد..وجایشان راباهم عوض میکنند..برج اسدطلوع..

برج جدی غروب...ویا..برج حدی طلوع وبرج اسد..غروب...که

قدما بدان تشریق وتغریب میگفته اند..

واین بمعنی تاثیرایندوبرج بریکدیگرمیتواندباشد...چطور؟

بانگاهی به چندواقعه ی مهم..این موضوع میتواندروشنترشود..(درزندگی

وروابط بین انسانه..هم خیلی ازمتولدین برج اسدازخلق وخوورفتارمتولدین

برج جدی خوششان می آید(خصوصااگردارای فاکتورهایی ازجاه طلبی

باشند..متولدین جدی هم متقابلابه متولدین برج اسد احترام

میگذارندوبسویشان

گرایش دارند..خوب نگاهی می اندازیم بیک اتفاق مهم..برای فهم بهترموضوع..

موضوعی که انتخاب کرده ام زلزله ی مکزیک است..

خورشیدگرفتگی دربرج اسد..

اگریادمان نرفته باشدامسال(2017= 1396)یک خورشیدگرفتگی کامل در

برج اسددرقاره ی آمریکا(بیشترآمریکای شمالی)روی دادکه اثرگذاشت بروقوع

طوفانهای متعدد(شبیه زلزله های متعددپائیزوزمستان ایران

زمین)..وقدرتمندی

درکارائیب وفلوریداشد..طوفانهای کارائیب

 

ازجمله..در19سپتامبر2017..زلزله ای مخرب درمکزیک(تحت تاثیربرج جدی)

 

..

توجه دارید..گرفتگی خورشیددراسد..زلزله درجدی.قابل توجه اینکه

دقیقادر32سال قبلش.(1985 = 1364)هم زلزله ای شدیدبا9500 نفرتلفات

 

در19سپتامبر1985درهمین مکزیک رویداد..(ریزش ساختمان پلاسکودر

تهران یادتان هست چه ماهی بود؟انگارآخرین روزهای دیماه بود..ها؟فروریزی

باآن وضع هولناک..ویک مطلب مهم دیگر..

زلزله سپتامبر2017مکزیک همچنین درنزدیکی زمانی وقوع مقابله ی

اورانوس درحمل ومشتری درمیزان بوده ومیزان برایرانزمین بسیاراثردارد..

خوب...خورشیدگرفتگی که درآنسوی ایرانزمین..درقاره ی آمریکا بوده(آیا

فشاری ازآنسو به لایه های زمین واردکرده؟)ودرآسمان خاورمیانه قابل رویت

نبوده و

تاثیرطاهری نمیتوانسته داشته باشد..پس زلزله های اشتهارد وملارددربیخ

گوش تهران

چگونه میتوانسته شکل گرفته باشد..

همان حرکت که گفتم..درزمان وقوع زلزله ی مکزیک داشته شکل میگرفته

ودرزلزله ی مکزیک نقش ماشه راداشته..وماشه ی زلزله راچکانده..

 

کدام حرکت؟

مقابله ی سیاره ی غول پیکرمشتری دراواخربرج میزان(برج موثربرایرانزمین) 

که دربرابرسیاره ی لرزه آفرین اورانوس قرارگرفته..واین مقابله در6مهر1396

زمانی گوتاه پس اززلزله ی مکزیک کامل شده....

خوب ویک نکته ی مهم ازنظردانش آسترولوژی..

موقعیت ماه دریک جدول طالع..بسیارمهم است..وبالمس سایرسیارات..

وحرکت تدریحی ماه ..حوادث نهفته درانرژیهای سیارات..بارزوآشکارمیشوند..

ودرمورداین مقابله..درروز6مهر1396..ماه دربرج جدی مقیم بوده این محل

اقامت

ماه راکه برج جدی است خوب بخاطربسپرید..تربیع اول ماه درجدی..

زمانیکه آفتاب قدرتمندبه درجات ماه هنگام مقابله ی مشتری واورانوس رسیده

..شروع به تاثیرگذاری میکندولرزه های اورانوس برمیزان عارض میشوند..

ملاردواشتهارد..وبقیه جاها..(اورانوس به ثوردقت زیادرامیطلبد)..   

اورانوس وزحل دربروج خاکی..دریک اخطارجدی..خصوصابه بروج ثابته

(این حرکات بنوعی برحوادث بیت المقدس(اسد)هم تاثیرخواهدگذارد  ..) 

مشتری

هم اکنون(زمستان1396) دربرج عقرب بسرمیبردوبه زودی به زحل

خواهدرسید

وعنقریب اورانوس هم پامیگذاردببرج ثور..وبااورانوس درحالت تربیع قرار میگیرد

نه فقط زلزله..مشگلات بهداشتی..خطرساختمانهای فرسوده و...رابایدمراقب

بود..

ودرسطح جهانی..مسائل درگیری اعراب واسرائیل بخاطربیت

المقدس..تغییرات در

عربستان.. و...میرویم تابه اقتران زحل ومشتری دراول دلوبرسیم..  

 

دعـــــاکنیم..که جهت حوادث درمسیرخیروصلاح همه ی انسانهاباشد

 

ن  

 

/ 6 نظر / 925 بازدید