اقتران درثور..مقابله درحمل میزان

         باطلب یاری ارخالق هستی               

 

                           

 

درجریان سلسله اتصالات سیارات زحل ومشتری دردویست سال گذشته ...

دربروج خاکی استکه..

روز18آوریل سال1881..اتصال سیارات زحل ومشتری در36/1 درجه ی

برج ثورواقع شده..(به یادداشت23..اتصالات 800ساله مراجعه شود)

 

اگربرج طالع ایران را درجاتی از حمل بپذیریم..بروج ثوروعقرب..

(بایدتوجه داشت که گروهی ازمنجمین چه غربی وچه شرقی ایرانزمین را تحت

علامت ثورمیشناسند..وبرج ثوررابامیزان مربوط میدانند..اگرحساب اینطورباشد..

برج دارائیهای ایرانزمین..چوزامیشود..)

بروج امورمالی..نقدینگی ها وپس اندازها..برای برج حمل..میتواند بحساب

آید..وتحت تاثیرهمین اقتران استکه..ناصرالدینشاه قاجاردر1889 میلادی

امتیازتاسیس اولین بانک درایران یعنی بانک شاهنشاهی رابه بارون جولیوس

دورویترانگلیسی میدهد..انگلیس هم تحت تاثیردرجاتی دیگرازبرج حمل بوده..

وبرج ثورهم برایش برج نقدینگیها وثروتها بشمارمیرفته..

ویاامتیاز تجاری تنباکو واعتراض تجارآنزمان..ووام گرفتنها ازدولت انگلیس..

وتحت همزمانی همین اقتران استکه..سال بعدازاین اتصال مهم زحل ومشتری..

یعنی سال1882 میلادی..دکترمحمدمصدق در29 اردیبهشت 1261..مطابق

19 مه 1882..گفته شده که پای بعرصه ی وجودنهاده..چهره ای که

تلاشهایش برای افزایش سهم درآمد ایران ازنفتی که توسط انگلیس درایران

استخراج وبفروش میرسید..وسفرش به لاهه ودرنتیجه..ملی شدن نفت ایران

..اوراقی ازتاریخ ایران زمین رابخوداختصاص داده..تاریخ دیگری نیز درمورد

تولددکترمصدق آورده شده..که16ژوئن 1882 میلادی است..ولی باتوجه به

حوادث رخداده بعدی..میتوان پذیرفت که روز 29 اردیبهشت باید روزتولد

دکترمصدق باشد..به کودتای 28 مرداد1332 فکرکنید..که آفتاب درتربیع بوده

باآفتاب درزمان زایش دکترمصدق..

 

همچنین.. در8 اوت 1940 دوباره..اقتران سیارات زحل ومشتری در14

درجه ی برج ثورروی میدهد..اقترانی که با شروع سلطنت محمدرضاپهلوی

(متولدبرج عقرب) همراه میشود..

 

وهمینطور..باظهور دکترمصدق درعرصه ی سیاسی ایران..

واهمیت یافتن نفت ودرآمدهای نقدی ایران..ودرادامه ی تاثیر این اقتران استکه

درسالهای 1950 و1951(سالهای1329و1330 شمسی)..به لحظات مقابله ی

سیاره ی زحل دربرج میزان( درگیریها ومخالفتهابرای حمل..ایران..انگلیس

سیاره ی مشتری دربرج حمل( تمایل به فزونی نقدینگیها)..میرسیم..

وملی شدن نفت ایران..وبهمراه رخداد همین مقابله استکه نطفه ی کودتای 28

مرداد1332 بتدریج بسته میشود..

حال نگاهی بیندازیم به وضعیت سیارات وثوابت درروز تولددکترمصدق..

اولین ومهمترین دراین طالع..اتصال آفتاب است باسیاره ی پلوتودرکنارمجموعه

کواکب خوشه ی پروین..یاعقدثریا..که به طبع ماه ومشتری گفته شده..

پلوتو شدت میدهد تاثیرآفتابرا براین درجات..

 

 

برج ثور درجدول طالع..به آخرین درجات خودرسیده..وبابرج جوزا درهم آمیخته

..پس قدرت بیان خواسته ها ومطالب خویشتن را بهمراه دارد..

نیاز به اصلاح میزان دریافتی ایران ازفروش نفت..طلای سیاه ایران..

وامورمربوط به آن..نام مصدق رابرسرزبانها می اندازد..سیارات زحل ونپتون

(نفت) هم درثورحرکت دارند..رویدادهای دوران حیات صاحب طالع..وصل میشود

به نقطه ی راس ماه..که در29درجه ی عقرب باکوکب ثابتهToleman

به طبع زهره ومشتری..همراه شده است..

مطلب دیگراینکه..درجدول طالع..برای خود صاحب طالع نیزامورمالی اهمیت

خاص داشته..

بیت دوم طالع میشودبرج جوزا..ودراین برج.. هلال ماه هم مرز با کوکب ثابته ی

Alhekaبه طبع مـــــریخ حضوردارد..وهمچنین دربرج جوزا هستند..سیارات:

زهره در20 جوزا..مشتری در6 جوزا..که اهمیت خاصی میدهند..به امورمالی

درزندگی صاحب طالع..

وسرانجام در28 مرداد1332 که کوته زمانی مانده..تاسیاره ی زحل برج

میزان راترک گفته..و به برج عقرب داخل شود..(برج مقابل ومخالف

بادکترمصدق..برج تولدشاه) وبرنامه ریزی کرمیت روزولت..یک متولدبرج بهمن

(متولد 16 فوریه 1916) وحرکت آفتاب دربرج اسد(برج تهران)..برج چهارم

طالع دکترمصدق استکه..اوراازصحنه ی فعالیت بکنارمیکشند...اتصال زحل و

نپتــــــــون در21درجه ی برج میـــزان...(برج هم کوکب باثور..)

 

 

وبدین ترتیب..حوادث تاریخ وارد مرحله ی دیگری میشود.

یک نکته ی مهم 

          

اگربه جدول سیارات درروز فوران اولین چاه نفت درایران ..دقت کنید:

 

 

اورانوس..سیاره ی اکتشافات رادربرج جدی(خوزستان)..درحرکت میبینید..

واگربه وضعیت سیارات دردوران ملی شدن نفت درایران وکودتای 28 مرداد

بنگرید..اورانوس رادربرج سرطان(برج مقابل جدی) درحرکت مشاهده میکنید..

که علامتی برای پایان یک وضعیت وشروعی تازه میباشد.

 

          خستـــــه نباشید

      

 

/ 0 نظر / 265 بازدید