اتصالات 900ساله ی زحل ومشتری- مقابله های 140ساله.. saturn jupiter conjunctions

  باطلب یاری ازخالـــق هستی     

 

رازبزرک هستیدرحدوث تغییرات است وهرکس

میتواند تغییرات کوتاه مدت ودرازمدت صحنه های زندگی

رابنوعی تعبیروتفسیرکندولی ...

                                              

میتوان باقاطعیت گفت که حتی یک لحظه ی هستی

نمیتواند مشابه لحظه ی قبل باشدواگرکسی بخواهد

بابیان اینکه زندگی همه اش تکراراست..دیگران رااز

زیبائی درک تغییرات جزئی وکلی زندگی بازدارد...

بنظرمیرسدچنین شخصی تقصیربزرگی رامرتکب میشود.

 

       

یکی از معیارهای نشانه گذاری حوادث...اتصالهای زحل ومشتری میباشدکه

منجمین قدیم وجدیدبرای این اتصالهااهمیت فوق العاده ای قائل شده وحوادث

رخداده درزمانهای مختلف راباآن ها مقایسه کرده وهمزمانی ها راشایان توجه

دانسته اند.

 

برای آنهاکه به این موضوع علاقمندهستندجدول 900ساله اتصالهای زحل و

مشتری دراینجاآورده میشود..اهمیت این جدول درآنستکه اتصالات 200 ساله ی

بروج بادی( مهر-بهمن- خرداد)درسالهای آینده دراین جدول برای علاقمندان به

تفکیک آورده شده...وضمنا درادامه ی مطلب جدول 140ساله ی مقابله های

زحل ومشتری برای تکمیل کاردرج شده وامیداست..مورداستفاده واقع گردد.

 

 

 

 

جدول پیوستگی زحل ومشتری

  ( اقتران )

2400 -1500

درجه ومکان پیوستگی

تـــاریخ

16 سرطــــان

25 مه 1504

9 حوت

31 ژانویه 1524

28عقرب

18 سپتامبر1544

29سرطــان

25اوت1563

20حوت

3مه1583

8قوس

18دسامبر1603

6اسد

16جولی1623

25حوت

24فوریه 1643

12قوس

16اکتبر1663

19اسد

24اکتبر1682

16اسد

9فوریه 1683

14اسد

18مه 1683

6حمل

21مه 1702

23قوس

5ژانویه1723

27اسد

30اوت1742

12حمل

18مارس1762

28قوس

5نوامبر1782

5سنبله

17جولی1802

24حمل

19ژوئن1821

8جدی

26ژانویه1842

18سنبله

21 اکتبر1861

1 ثور

18آوریل 1881

14 جدی

28نوامبر1901

26سنبله

10سپتامبر1921

14ثور

8 اوت 1940

12ثور

20 اکتبر1940

9ثور

15فوریه 1941

25جدی

19فوریه 1961

9میزان

31دسامبر1980

8میزان

4مارس1981

4میزان

24جولی1981

22ثور

28مه2000

29/0دلو

21دسامبر2020

17میزان

31اکتبر2040

46/0جوزا

7آوریل2060

11دلو

15مارس 2080

25میزان

18سپتامبر2100

14جوزا

15جولای2119

17دلو

14ژانویه2140

7عقرب

21دسامبر2159

23جوزا

28مه2179

28دلو

7آوریل2199

14عقرب

31اکتبر2219

6سرطان

7سپتامبر2238

3سرطان

13ژانویه2239

1سرطان

22مارس2239

3حوت

3فوریه2259

25عقرب

6فوریه2279

23عقرب

7مه2279

21عقرب

31اوت2279

14سرطان

12جولای2298

14حوت

27آوریل2318

2قوس

2 دسامبر2338

22سرطان

23مه2358

18حوت

18فوریه2378

 

 

 

لیست مقابله های زحل ومشتری از 1891

         ( 140سال )          

 

تاریخ

زحل

مشتری

         26آوریل1891        

10سنبله

10حوت

10اوت1891 

16سنبله

16حوت

6مارس1892

27سنبله

27حوت

        18نوامبر1910

1ثور

1عقرب

30اوریل1911

9ثر

9عقرب

 18اکتبر1911

18ثور

18عقرب

 27جولای1930

6جدی

6سرطان

        11ژانویه1931

14جدی

14سرطان

10ژوئن1931

22جدی

22سرطان

10اوریل1951

27سنبله

27حوت

15اکتبر1951

7میزان

7حمل

21فوریه1952

14میزان

14حمل

30دسامبر1969

2ثور

2عقرب

8مارس1970

5ثور

5عقرب

18نوامبر1970

18ثور

18عقرب

 12ژوئن1971

29ثور

29عقرب

17اکتبر1971

5جوزا

5قوس

         10سپتامبر1989

7جدی

7سرطان

14نوامبر1989

10جدی

10سرطان

       13جولای1990

22جدی

22سرطان

       16مارس1991

3دلو

3اسد

        17مه1991

6دلو

6اسد

         23مه2010

27سنبله

27حوت

        16اوت2010

2میزان

2حمل

        28مارس2011

14میزان

14حمل

         22دسامبر2029

18ثور

18عقرب

24اوریل2030

25ثور

/ 0 نظر / 108 بازدید