11سپتامبر..برج جوزا...وبیت دوازدهم

                           باطلب یاری ازخالق هستی

سلام....

 

 

 

برای آنکه بتوان واقعه ی11سپتامبر٢٠٠١درشهرنیویورک راهمزمان باحرکت

سیارات مطابقت داده وبررسی نمود...ابتدابایدبیت دوازدهم یک طالع وآثار

وبقول منجمین قدیم مدلولات آنرادرنظرگرفت..

اگربفرض شخص یامکانی یاواقعه ای تحت تاثیربرج جوزاباشد...دومین بیت آن

میشود:برج سرطان وسومین بیت میشوداسدو...الی آخروبیت دوازدهم جوزا

میشود...برج ثوریاهمان اردیبهشت خودمان..وامامدلولات بیت دوازده هرطالع

کدامند؟...دشمنان -  اندوه وغم - دسیسه وتوطئه - ترس ومحنت -

بیماری - کینه -مکر..و وقایعی تلخ که ممکن است برای صاحب طالع رخ دهد.

چون واقعه ی ١١سپتامبردرخاک آمریکا روی داده..پس بایدطالع ایالات متحده

رابادقت بررسی کرد...( قوس  ...جوزا)...

 

 

 

بانگاهی به لحظه ی امضای اعلامیه ی استقلال آمریکا درشهرفیلادلفیا درتاریخ

۴ژوئیه ی ١٧٧۶ میلادی می بینیم که:

برج جوزا درحال طلوع ازافق بوده..پس علامت تولد ایالات متحده..برج جوزا

میشود...که ۴۴/١٢درجه ازاین برج طلوع کرده وسیاره ی اورانوس هم که در

این زمان دربرج جوزاحرکت داشته...در۵٣/٨ درجه ی جوزالحظاتی زودترطلوع

نموده وازافق کمی بالاتربوده....

 

گفته شده که سیاره ی اورانوس دراینحالت باراس خودش بقول منجمین قدیمی

مجاسده داشته (اتصال داشته ) که این اتفاق هر٨۵ سال یکبارروی میدهد..

مسئله ی مهم دیگراینکه..علامت خورشیدی آمریکا(غیرازبرج طالع است) یا

همان ماه تولدش...برج سرطان است..یعنی جائی که خورشیددرآن لحظه مقیم

است...

                     جدول سیارات درطالع ایالات متحده ی آمریکا

 

۵شنبه = ۴ژوئیه ی ١٧٧۶ میلادی

برج طالع = ۴۴/١٢ درجه ی جوزا

آفتاب = ١٣ سرطان

ماه = ١٩دلو

عطارد = ٣٠/٢۴ سرطان...راجع

زهره = ٢ سرطان

مریخ= ٢١جوزا

مشتری = ۴۵/۵ سرطان

زحل = ۴٧/١۴ میزان

اورانوس = ۵٣/٨جوزا

نپتون = ٢۴/٢٢ سنبله

پلوتو = ٣۴/٢٧ جدی ...راجع

راس ماه = ٣٧/٧ اسد

پس برج دوازده طالع ایالات متحده..کدام برج میشود؟...برج ثور...

قبل از بررسی حرکت مهمی که دربرج ثورواقع شده...درنظرداشته باشیم که:

بیت دوم هرطالع مربوط میشود به امورمالی صاحب طالع...وچون برج سرطان

(سرطان علامت خورشیدی وطالع عمارت شهرنیویورک..گفته شده)...بیت دوم

طالع ایالات متحده میباشد..باقرارداشتن قرص آفتاب درآن..برای صاحب این طالع

...پول ونقدینگی بین همه ی مسائل دیگر..درراس قرارمیگیردواین چنین استکه

...آمریکا میشود مرکزسرمایه داری جهان..

یک توضیح دیگراینکه درنظرداشته باشیم که برج ثور..که برج بانکها و...

نقدینگیهای جهانی بحساب میرود(وبیت دوازدهم طالع آمریکا) بابرج سرطان

که برج نقدینگی آمریکا میباشد..درحالت تثلیث ودوستانه است وباهم انرژی

ردوبدل میکنند...ماه..سیاره ی برج سرطان است وشرف ماه دربرج ثور میباشد

 

 

        اتصال زحل ومشتری دربرج ثور درسال ٢٠٠٠

 

 

موضوع مهم : اتصال زحل ومشتری است دربرج ثورکه در٢٨ ماه مه سال

٢٠٠٠میلادی در۴٣/٢٢ درجه ی برج ثور(٢٨ ماه مه مطابق میشودبابرج

جوزا که خورشید درلحظه ی اقتران درآن قرارگرفته)..رخداده..

دوباره دقت کنید...درحالی که آفتاب دربرج جوزا یاماه خردادخودمان قرارگرفته.. 

(طالع آمریکا)..سیارات غول پیکرزحل ومشتری دربیت دوازده جوزا یعنی برج

ثورباهم ملاقات میکنند.. برج ثوربرای جوزا..بیت الحزن واندوه وخوف و..

است..بنابراین نطفه ی دسیسه بسته میشود..حال نگاه میکنیم به موقعیت

سیارات در١١سپتامبر٢٠٠١:

 

 

برخورداولین هواپیما به برجهای دوقلوساعت ۴۵/٨ صبح روز ١١سپتامبرسال

٢٠٠١ میلادی

آفتاب = ۴۴/١٨سنبله

ماه = ٢۵ جوزا( ماه درطالع بن لادن در٢۵ جوزا قراردارد)

عطارد = ۶/١۴میزان

زهره = ١۴/١٨ اسد

مریخ = ١٨/١ جدی

مشتری = ٣٣/١١ سرطان

زحل = ۴۴/١۴ جوزا

اورانوس = ۵١/٢١دلو راجع

نپتون = ٢١/۶ دلو راجع

پلوتو = ٣٨/١٢ قوس

راس = ١٧/٢ سرطان

میبینیم که ...سیاره ی زحل..پس ازورود به برج جوزا..ازبرج ثور.. به درجات

طالع آمریکا رسیده وماه نیزکه درحدتربیع باآفتاب است ازدرجه طالع ردشده..

حال نگاهی می اندازیم به طالع اسامه بن لادن:

 

 

 

 

تولد: ١٠مارس ١٩۵٧

یکشنبه...

آفتاب = ٩/١٩ تا٩/٢٠ حوت

ماه = ٣٣/٢۵ جوزاتا٢٨/٩ سرطان

عطارد = ٣۴/٩ تا ٢٢/١١ حوت

زهره = ٩/١٠ تا ٢۴/١١ حوت

مریخ = ٣/٢۵ تا ۴٠/٢۵ ثور

مشتری = ۵٣/٢٧ سنبله راجع

زحل = ٩/١۴ قوس

اورانوس = ١٧/٣ اسد راجع

نپتون = ١۶/٢ عقرب راجع

پلوتو = ۴۴/٢٨ اسد  راجع

راس = ٧/٢٣ عقرب

 

 

 

درروز اتصال زحل ومشتری ..در٢٨ مه ٢٠٠٠ میلادی...اتصال زحل ومشتری

در۴٣/٢٢ ثور واقع شده...درلحظه ی اتصال زحل ومشتری..برج میزان ٢٠

درجه طالع بوده وموضع قمر ۴درجه ی حمل...موضع آفتاب ۵/۶ جوزا ومریخ

۴۶/١۶ جوزا بوده است...

 

 

 

  نتیجه:

هم درروز اتصال زحل ومشتری  ..وهم درطالع بن لادن..وهم روزتخریب

برجهای دوقلو..برج جوزافعال بوده...

روزتخریب برجها..ماه وزحل درجوزابوده اند....

درتولدبن لادن هم ماه درجوزابوده...

روزاتصال زحل ومشتری دربرج ثور (بیت دوازده جوزا)...آفتاب ومریخ دربرج

جوزاحرکت داشته اند..واین رویدادمهم.. همچون واقعه  ی......

سینمارکس آبادان .....علامتی از وقایع آینده بحساب می آید..

 

 

                        امیدوارم که زیاد خسته اتان نکرده باشم

 

 

/ 2 نظر / 255 بازدید
محمد (سوال درباره برج طالع)

با سلام من متوجه برج طالع نشدم در پست 11 سپتامبر نشدم منظور از برج طالع چیست؟ لطف کنید دقیق تر توضیح بدهید همانطوری که گفته شده آمریکا در روز 14 تیر ماه اعلام استقلال کرده است "اما خورشید به خاطر سال بزرگ زمین به ظاهر در برج سرطان قرار دارد." پس اگر کشوری در اول شهریور امسال اعلام استقلال بکند به خاطر سال بزرگ زمین یک برج قبل آن (برج اسد) که در آن ظاهرا خورشید قرار دارد طالع آن کشور خواهد شد؟ منتظر پاسخ شما هستم.. لطف کنید و پاسخ من را بدهید.. با تشکر از شما یا حق

محمد (سوال درباره برج طالع)

"طالع برجی استکه درساعتی خاص ...ازافق بالامی آیدوربطی به مکان خورشیدندارد.. موفق باشید " سلام بر شما چگونه می توان آن را محاسبه نمود؟ با تشکر و سپاس از شما